Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Transylvanian Family History Database
Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare)/Working plan. Objectives and activities (scientific and complementary)
Raport de activitate pe anul 2010/Annual Report, 2010
Raport anual de autoevaluare 2010/Self evaluation, annual report, 2010
Raport de activitate pe anul 2011/Annual Report, 2011
Raport anual de autoevaluare 2011/Self evaluation, annual report, 2011
Raport de activitate pe anul 2012/Annual Report, 2012
Raport anual de autoevaluare 2012/Self evaluation, annual report, 2012
Raport de activitate pe anul 2013/Annual Report, 2013
Raport anual de autoevaluare 2013/Self evaluation, annual report, 2013
Raport final (perioada 2010-2013)
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi/Sălaj county and the Wesselényi family]
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Transylvanian Family History Database -> Cs (Csaholyi - Csutak)

Cs (Csaholyi - Csutak)

Csaholyi Petrichevich Horváth Emil: Az utolsó Csaholyiak. Turul. 1939. 72–77.

Csákány Csákány cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Csáky de Körösszeg et Adorján (kőrősszegi és adorjáni Csáky) [Bártfai Szabó László:] Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1−2. rész. Bp. 1919. ( A körösszegi és adorjáni gróf Csáky család története. I. Oklevéltár). ■ Csáki Lajos: A Csáki-család leszármazása. Hódmezővásárhely 1899. ■ Doby István: A gróf Csáky család czímere. Turul 1891. 192–194. ■ Karácsonyi János: A gróf Csákyak és Becskyek ősei. Turul 1893. 105–111. ■ Sváby Frigyes: A körösszeghi és adorjáni Csákyak által egykor birtokolt várak, kastélyok, uradalmak, mezővárosok, városi házak, falvak, szőlők, puszták és részbirtokok betűsoros jegyzéke. Lőcse 1898. ■ Papp Klára: Az erdélyi Csáky László leszármazottai és birtokaik (1661–1759). In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János és Pallai László. Debrecen 2004. 59–81. ■ Sváby Frigyes: A körösszeghi és adorjáni gróf Csáky család genealogiája. Turul 1891. 35–38. ■ Bártfai Szabó László: Adatok a Csáky-család leszármazásához. Turul. 1928. 71–72. ■ Kosáry Do­mo­kos: Be­ve­ze­tés Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­té­nek for­rá­sa­i­ba és iro­dal­má­ba. I. 1. Ál­ta­lá­nos rész. I–II. Bp. 1970. 639–645. ■ A Csákyak birtokai jegyzéke. Erdélyi Múzeum 1899. 59. ■

Csáki Jakó Zsigmond: Despre originea cancelarului ardelean Mihail Csáki (1492–1572). In: Tentaţia istoriei. In memoriam Profesorului Pompiliu Teodor. Cluj 2003. 305–312.

Csákány de Zabola (zabolai Csákány) zabolai Csákány cs lt (1804–1902), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/32. sz. fond. ■

Családi följegyzések Köblös Zoltán: Ismeretlen családi följegyzései 1676–1686, Genealógiai Füzetek 6 (1908). 103–104. ■

Családtörténeti könyvészet Köblös Zoltán: Magyar családtörténeti könyvészet 1472–1905. Genealógiai Füzetek 7(1909). 9–24, 44–58, 73– 88, 108–128. ■ Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561–1944. Baán Kálmán gyűjtését javította és kiegészítette: Kóczy T. László és Gazda István. Budapest 1984. ■

Csapi 1617. máj. 10. Kissárosi máskép Barabás György, anyja Csapi Anna, továbbá testvérei (István , Mihály, János) és sógora Bánffi Mihály czímerlevele Bethlen Gábortól. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73. ■

Csegezi de Csegez (csegezi Csegezi) Weress Sándor: A csegezi Csegezi család (czímerrajzzal), Genealógiai Füzetek 4 (1906). 27–29. ■ 1637. nov. 23. I. Rákóczy György kinevezi Csegezi Mihályt Aranyosszék főkapitányának. Weress Sándor. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 31. ■

Cseh de Alsócsernáton (alsócsernátoni Cseh) alsócsernátoni cseh cs lt (1751–1861), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/81. sz. fond. ■ Bakk Endre: Emléklapok. 1892. ■

Cseh de Martonfalva (martonfalvi Cseh) R. Kiss István: A martonfalvi Cseh család két armálisa 1514. 1584, Turul 22 (1904). 105–112. ■

Cseh de Szentkatolna (szentkatolnai Cseh) szentkatolnai Cseh cs lt (1594–1910) Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 53. sz. fond. ■

Cserényi de Alsóbalázsfalva (alsóbalázsfalvi Cserényi) Sándor Imre: Az alsóbalázsfalvi Cserényi család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 21–22. ■ 1637. jún. 14. Cserényi János és Szentiványi Anna lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 31. ■

Cserey Abafi Lajos: Cserei Mihály: a történetíró. Történelmi Tár 1880. 561–570. ■ Banczik Samu: Nagyajtai és miklósvárszéki Cserei Mihály. Kolozsvár 1905. ■ Kis Bálint: Cserei Mihály krónikásunk családi emlékiratai. Történelmi Tár 1901. 280–293. ■ Sipos Gábor: Cserey Farkas és krasznai botanikus kertje. Korunk 1994. 4. sz. 97-103. ■ Szádeczky Lajos: Cserei Mihály jegyzőkönyvei. Századok 1903. 895–906. ■ Szilágyi István: Adversáriák Csereihez. Új Magyar Múzeum 1855. I. 13–53. ■

Csíkmadaras Bobáts Dénes: Kivonatok a csikmadarasi római kath. egyház régi anyakönyveiből. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 145. ■

Csíkszék Sándor Imre: Csíkszéki lustra 1658-ból. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 15–22, 47–53. ■

Csíkszenttamás Sándor Imre: Kivonatok a csíkszenttamási római kath. egyház régi anyakönyveiből. 1752–1846. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 21–24. ■

Csiszér de Étfalva (étfalvi Csiszér) étfalvi Csiszér cs lt (1575–1598), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/83. sz. fond. ■

Csókássy Radvánszky Béla: Négy czimerlevél. Turul 1904. 156–161.

Csoma de Gelence (gelencei Csoma) gelencei Csoma cs lt (1596–1882), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 406. sz. fond.

Csomoss 1629. jul.24. Csomoss Mihály, felesége Wersendy Borbára és gyermekeik (István, András, Anna, Katalin) czímerlevele II. Ferdinándtól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 109–110. ■

Csutak de Kászonimpérfalva (kászonimpérfalvi Csutak) kászonimpérfalvi Csutak cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■