Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> H (Hadik - Huszár)

H (Hadik - Huszár)

Hadik, gr. 1765. jul. 4. Gróf Hadik András leányának Lubomirski Márton herczeggel kötendő házasságára meghívó. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 95–96. ■

Haller de Hallerkő (hallerkői gr. Haller) gr. Haller cs balázstelki lt-nak maradványa (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 96. ■ Haller cs lt (1455–1949), Román Nemzeti Levéltár, Fehér Megyei Igazgatóság (Gyulafehérvár), Fond nr. 304. Stemma illustris antiquaquae, heroicacaeque comitvm et baronvm in inclyto Transilvaniae principatu et amplisimo Hungariae regno, dei optimi maximi gratia florentium familiae Haller ab Hallerstein ab anno domini 1198 quo Henricus sextus Romanorum imperator semper augustus in territorio Franconiae Norimbergensi ad Pegnitzium vicum Hastiludium duodecimum magnifica principum, ducum, comitum, baronum et equitum Imperialium exterorumque heroum ibidem praesentium cum pompa et sollemnitate instituerat, secundum radus descendentes rectos et lineas collaterales historico-genealogica methodo electum atque adornatum per Andream Huszti. Cibinii, anno domini MDCCXLVIII (4o; Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, ma a kolozsvári Akadémiai Könyvtár kezelésében, Mss. A 3). ■ Die Familie der Herrn und Grafen Haller von Hallerstein in Siebenbürgen. Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Ne­ue Folge. 3 (1858). 164–207. ■ A Haller gró­fok nem­zet­ség-köny­ve. I. Czímerek. Tu­rul 4 (1886). 1–11 (Boncz Ödön). – II. A csa­lád tör­té­ne­te. Tu­rul 4 (1886). 49–72 (Szádeczky La­jos). – III. 105–123. A Haller-család mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti szem­pont­ból és nemezetségkönyvük ma­gyar vi­se­let-ké­pei. – Ugyan­ez meg­je­lent kü­lön­le­nyo­mat for­má­já­ban is: A gróf Haller-család nem­zet­ség-köny­ve. Czímertan, csa­lád-tör­té­net, mívelődéstörténet és vi­se­let­tan szem­pont­já­ból. Is­mer­te­tik: Szádeczky La­jos és Boncz Ödön. Bp. 1886. ■ Entz GézaJakó Zsig­mond: Je­len­tés Sütő-Nagy Je­nő csíkszentmártoni köz­jegy­ző le­vél­tá­rá­ról. Erdélyi Múzeum. 49 (1944). 271273. ■ Haller János gr.: A hallerkői Haller grófok fehéregyházi ágából származott Haller Ferenc és József grófok törvényes származása. Bp. 1898. Illésy Já­nos: Ada­lé­k a Haller gró­fok nem­zet­ség­köny­vé­hez. Tu­rul 12 (1894). 146–147. ■ Kelemen Lajos: A csákigorbói kastély. 7 képpel. Művészeti Szalon. 1928. 10. sz. 3–8 és 11–12. sz. 3–7. ■ Haller Gábor (1550–1608) és Haller István (1591–1657) családi feljegyzései. Közli: Lukinich Imre. Erdélyi Múzeum. 1903. 533–536. Kubinyi And­rás: Die Nürnberger Haller in Ofen. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürn­berg, 1963–1964. 80–128. ■ Torma Károly: Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromaiból, Történelmi Tár 1887, idevág: 576–494. ■ Georgius Daroczi: Septi-collis Dacia, in octavo colle beata, genti Haller de Hallerkö devoto.... ■ Sz. Károly: XIX. Haller János följegyzései 1685–1687-ről. Történelmi Tár. 1878: 679–691. ■ 1555. okt. 10. Haller Péter és pókafalvi Kemény Kata házassági meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 127. ■ 1635. jan. 31. I Rákóczy György Bethlen Ferenczet Haller Istvánné temetésére küldi. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30. ■ 1659. jan. 26. Barcsai Ákos hallerkői Haller Gáborra iratja a Belső Szolnok megyei Damokosfalvát. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 129. ■ 1677. máj. 20. Károlyi Mihály és Haller Mária lakodalmi meghívója. Vass Miklós. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 94; 10 (1912). 127–128. ■ 1683. decz. 26. Haller Krisztina Petki Jánosné temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 126. ■ 1728. szept. 13. Kövesdi ifj. Boér József és Haller Borbála lakodalmi meghívója. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 32. ■ 1720. máj. 25. Gróf Haller László temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 126–127. ■

Halmágyi de Etfalva (etfalvi Halmágyi) Sándor Imre: Az etfalvi Halmágyi család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 67–70. ■

Halmágyi de Halmágy (halmágyi Halmágyi) Veress Endre: Halmágyi Halmágyi István (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 10 (1912). 113–122. ■ Halmágyi János és István élete. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 25/4 (p. 26–40).

Halmágyi de Szilágysomlyó (szilágysomlyói Halmágyi) Sándor Imre: A szilágysomlyói Halmágyi család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 5 (1907). 25–26, 37–39, 45–55. ■

Halmágyi Szádeczky Lajos: Halmágyi István naplói, 1752–53, 1762–69, és iratai, 1666–1785. Bp. 1906. (Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores 38); ism. Gálos Rezső, Századok 1907, 929). ■ Matskássy Antónia: Halmágyi István "Naplói"-nak művelődéstörténeti mozzanatai. 1912. ■

Halotti beszédek Köblös Zoltán: Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 141–144, 151–152, 157–160; 3 (1905). 7–10, 18–23, 29–30, 42–44. ■

Hamar de Futásfalva (futásfalvi Hamar) futásfalvi Hamar cs lt (1635–1828), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/5. sz. fond. ■

Hamar de Szemerja (szemerjai Hamar) szemerjai Hamar cs lt (1675–1782), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/93. sz. fond. ■

Hankó de Lemhény (lemhényi Hankó) lemhényi Hankó, dálnoki Weress és Topler cs levelesládája (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Harkó de Vaja (vajai Harkó) vajai Harkó cs levelesládája (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Háromszék Sándor Imre: Háromszéki lustra 1691-ből. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 73–78. 102–105, 126–130. ■

Háromszék 1610. máj. 17. Háromszék tiltakozó irata a szászokhoz. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 30–31. ■

Háromszéki főnemesek panasza 1809. A háromszéki főnemesek panasza a lustra új rendje miatt. Gyulai Rikárd. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 77–79. ■

Harsányi 1772. jan. 14. Harsányi János széki gróf Teleki Sámueltől oltalmat kér. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 130–132. ■

Hatfaludi de Hatmansdorf (hatmansdorfi Hatfaludi) Gyulai Rikárd: A hatmansdorfi Hatfaludi család. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 51–53, 66–68, 78–79, 96. ■

Hatfaludy Hatfaludy család levéltára (Magyar Országos Levéltár, P 311, volt 88; 4.76 fm.). Erdélyi vonatkozások. E levéltár a névadó család iratain kívül több rokon család (Cserényi, Csontos, Domokos, Haller, Henter, Keczeli, Mindszenti, Salánki, Szereday, Toldalagi, Torma stb.) fondtöredékeinek gyűjteménye. Bakács István gépelt segédletével. ■

Havasalyi de Papfalva (papfalvi Havasalyi) Jakó Zsigmond: A papfalvi Havasalyi-család. Adalékok a magyar-román asszimiláció kérdéséhez. Erdélyi Múzeum 50 (1945). 235–240. ■

Haynal de Várad (váradi Haynal) Sebestyén József: A váradi Haynal család (czímerrajzzal), Genealógiai Füzetek 6 (1908). 149–152. ■

Hegyesi de Borosjenő (borosjenői Hegyesi) borosjenői Hegyesi Vilmos (1854–1887) személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Hegymeghi 1635 jan. 8. Bálpataki János és Hegymeghi Anna, valamint Vid László és Passai Ilona lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30. ■

Helner Gyárfás Tihamér: Brassai czimereslevelek. Turul. 1910. 113–116.

Henter de Bodok (bodoki Henter) Köblös Zoltán, Bodoki Henter Imre családi följegyzései 1837–1845, Genealógiai Füzetek 10 (1912). 111–112. ■ 1669. ápr. 25. Kollatovich György és Henter Klára lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 125–126. ■

Henter de Sepsiszentivány (sepsiszentiványi br. Henter) sepsiszentiványi br. Henter cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Nyomtatott halotti beszéd: Elmélkedések Halotti –, mellyek ama néh... méltgs Sepsi Sz. Iványi idősbb Henter István urnak e földről lett el-takarittatása alkalmatosságával mondattattak, mostan pedig Urban el-nyúgotnak az élők közt fenn maradandó emlékezetére ki-nyomtattattak. (4-r. 41 lev.) Kolosváratt 1790. A ref. coll. betűivel. A. M. [Tartalma:] Almási Ádám: Halotti beszélgetés. Mellyet ... üdösbb Henter István ur Hidvégi Nemes Mária gróff aszszony ő nagysága életében kedves párja utolsó tisztesség-tétele alkalmatosságával A. Járában az unit. templomban folytatott. Márkos György: A keresztényi szeretetnek, és abból származó hitnek s reménységnek halál győző nagy ereje mellyet ama szeretet, hit, és reménység által halálom győzedelmet vett keresztyén hárosnak néh. id. Henter István urnak tetemeinek el-takarittatások alkalmatosságával ... előadni igyekezett. ■

Hodor de Kézdiszentlélek (kézdiszentléleki Hodor) kézdiszentléleki Hodor Károly (1796–1881) történetíró levéltára (benne az osdolai Vass és Vajda cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Hofmeyer 1769. szept. 24. Gróf Rhédey Mihály szerződése Hofmeyer József és Simon kolozsvári kőfaragókkal. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 32. ■

Hóra-lázadás Lukinich Imre: A Hóra lázadás alkalmával megölt nemesek névsora. 1785 nov. 1–5, Genealógiai Füzetek 10 (1912). 123–124. ■

Horváth de Miskolcz (miskolczi Horváth) 1478. szept. 20. Hunyadi Mátyás miskolczi Horváth Istvánt és Miklóst nemességre emeli. Temesváry János. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 53–54. ■

Horváth 1642. jún. 12. Káposztás György és Horváth Borbála lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 191. ■

Horváth de Nagyvárad (nagyváradi Horváth) Horváth (nagyváradi) család levéltára (Magyar Országos Levéltár) ■ Kis Bálint: A nagyváradi Horváth család. Turul 15 (1897). 139.

Horváth de Pálóc (pálóci Horváth) Kis Bálint: A pálóczi Horváth család. Turul 15 (1897). 140. ■

Horváth-Inczédi de Széplak et Nagyvárad (nagyváradi és széplaki br. Horváth-Inczédi) Kis Bálint, Az Inczédi és a belőle kiágazott báró Jósinczi család, Turul 11 (1893). 154–156. ■

Horváth-Tholdy de Széplak, Nagyszalonta et Feketebátor (széplaki, nagyszalontai és feketebátori gr. Horváth-Tholdy) Horvath Tholdy Lajos gr.: Aus Eigener Erfahrung 1848–1849, 1859–1861. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1031. ■ Horvath Tholdy Lajos gr. keziratos munkai 1848–1849. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1026. ■ L. még Petrichevich-Horváth és Toldi (Tholdi) családokat is!

Hozó de Csíkszentmárton (csíkszentmártoni Hozó) csíkszentmártoni Hozó cs lt (1669–1872), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/41. sz. fond. ■

Hunyad vármegye Sólyom Fekete Ferenc: Hunyad vármegye közlevéltárairól, családi levelesládáiról. Századok 1887, Kiránd.: 32–48. ■ Dézsi Lajos: Adatok erdélyi nemesi családaink történetéhez. Turul. 1895. 43–44 [Adatok a Bereczk, Farkas, Fekete, Gyõrfi, Hertzeg, Vintze Zudor családokról.]

Hunyadi de Novaj (novaji Hunyadi) 1668. szept. 6. Novaji Hunyadi máskép Illyani György és Mátyás czímerlevele Apafi Mihálytól, Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 115–116. ■

Hunyadi de Zajkány (zajkányi Hunyadi) A zajkányi (hunyadmegyei) Hunyadiakról. Erdélyi Múzeum 1904. 359–362. [Itt közölve: II. Ulászló adománylevele a zajkányi Hunyadiak részére. 1510. Tata.] ■

Hunyadi (Mátyás király családja)Csontosi János: Emlékirat a müncheni Hunyadi-levéltár visszaszerzése tárgyában. Magyar Könyvszemle 1889: 252–310. ■ Borsa Iván: A Hunyadi család levéltárának története. Levéltári Közlemények 35 (1964). 21–56. Fraknói Vilmos: Hunyadi János származása és a vajdahunyadi freskók. Turul. 1914. 53–54. Frater Lénárt: Hunyadi Mátyás származása oklevelekben. Bp. 1937. ■ Karácsonyi János: Adalék Hunyady János származásához. Turul. 1901. 49–53. ■ Ludwig Vince Oszkár – Maschek Ferenc: Corvin János anyja. Turul. 1942. 1–11. ■ G. Vargha Zoltán: Angol eredetû-e a Hunyadiak címere? Turul 1936. 83–84. ■ Wertner Mór: Még egyszer Hunyadi János származásáról. Turul. 1901. 142–144. ■

Huszár de Brenhida et Mezőkövesd (brenhidai és mezőkövesdi br. Huszár) kövesdi br. Huszár cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kelemen Lajos: A brenhidai Huszár familiának eredete és ágazatja 1647. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 8–9. ■ Kelemen Lajos: A berenhidai és kövesdi báró Huszárok. Újság 1912. 40. sz. 1–3. ■ 1652. jun. 17. Brenhidai Huszár Mátyás temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1903). 128. ■ Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafáján. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 83–84. ■

Huszár de Nagyajta (nagyajtai Huszár) nagyajtai Huszár cs lt (1584–1968), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 414. sz. fond. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 3300–3301, Huszár Károly: A nagy-ajtai Huszár család története. A nagy-ajtai Huszár család okmány és adattára. ■