Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> E, É (Egerházi - Esterházi)

E, É (Egerházi - Esterházi)

Egerházi de Mezőbánd (mezőbándi Egerházi) mezőbándi Egerházi cs levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Sz. F.: Egy ismeretlen erdélyi művészeől (Egerházi János festőművész). (Az Egerházi család két nemes levele). Erdélyi Múzeum. 1902. 106–108.

Egető de Köpec (köpeci Égető) köpeci Égető és Benkő cs lt (1682–1872), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/36. sz. fond. ■

Egyházi nemesek 1663. jun. 5. Apafi Mihály a bágyi hegyen épült kastélynál szolgálatot teljesítő egyházi nemeseknek hadmentességet ad. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1909). 83–84. ■

Elekes de Szentkatolna (szentkatolnai Elekes) Gyulai Rikárd: Szentkatolnai Elekes Antal leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 37–42, 57; 3 (1905). 77. ■

Endes de Csíkszentsimon (csíkszentsimoni Endes) 1751. okt. 7. Mária Terézia csíkszentsimoni Endes Miklóst fiscalis directorrá nevezi ki Genealógiai Füzetek 1 (1903). 15. ■

Endes de Csíkszentsimon (csíkszentsimoni Endes) Sándor Imre: A csíkszentsimoni Endes család (4 czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 87–89. ■

Endes de Csíkszentsimon (csíkszentsimoni Endes) Sándor Imre: A csíkszentsimoni Endes család levéltára. 1544–1746. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 10–12, 23–24, 30–32, 41–43, 55–56, 63–64, 83–84; 5. 10–12, 23–24, 32–35, 46–48; 6. 58–64, 90–96, 115–123, 157–160, 187–188. ■

Endes de Csíkszentsimon (csíkszentsimoni Endes) Sándor Imre: A csíkszentsimoni Endes család levéltára 1544–1848. Kolozsvár 1910. ■ Sándor Imre: Száz év előtt. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Sátoraljaújhely 1909. 215–230. [Enyedi Tamás levelei Aranka Györgyhöz]. ■

Endes de Csíkszentsimon (csíkszentsimoni Endes) Sándor Imre: Endes Miklós ítélőmester családi följegyzései. 1730–1747. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 53. ■

Engel Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■

Enyedi de Nagyenyed (nagyenyedi Enyedi) Sándor Imre: Adatok a nagyenyedi Enyedi család történetéhez (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 36–37. ■

Eössy Vass Miklós: Genealogiai följegyzés az Eössy családról 1624-ből. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 28–29. ■

Eperjesi XVIII. század. A Gyulai, Rácz és Eperjesi családok fűzkuti jobbágyokat perelnek. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 66. ■ Demeter [Ferenc] Ferentz, A hitnek… felneveltetett… ifjú Timotheus, azaz… halotti tanítás, melyett Eperjesi Gábor úrnak… temetési tisztességére rendeltetett napon elmondott – –. Nagyenyed 1767, Kiss ny. [36] lev. – 4° OSZK – Knyt. ■

Eresztevényi de Eresztevény (eresztevényi Eresztevényi) eresztevényi Eresztevényi cs lt (1576–1856), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/37. sz. fond. ■

Erdélyi családokról genealógiai gyűjtemények Kelemen Lajos erdélyi családtörténeti gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Keresztlevelek, esketési és halotti bizonyítványok gyűjteménye. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Mike Sándor: Collectio Genealogicae Nobilitatis Transilvanicae. vol. A/1–2 (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. MS 23/1–2). ■ Mike Sándor: Származások Gyűjteménye. vol. B/1–2 (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. MS 24/1–2). ■ Mike Sándor: Erdélyi nemzetségek. vol. I–X (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. 22/1–10). ■ Kemény József: Laterculi genealogici ad stemmatographiam Transsilvanicae deserventes. vol. I–XVI (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. KJ 461/1–16). ■ Kemény József: Repertorium nobilitatis Transsilvanicae. vol. I–XV (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. KJ 421/1–15). ■ Kemény József: Transsilvania possessionaria. vol. I–XV (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. KJ 419/1–15). ■ Ha­lot­ti be­szé­dek az Er­dé­lyi Or­szá­gos Mú­ze­um és a ko­lozs­vá­ri ref. kol­lé­gi­um könyv­tá­rá­ban. Össze­ál­lí­tot­ta Köb­lös Zol­tán. Kv. 1905. ■ Szomorújelentések gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ nagyváradi Sarkantyús-Gyulay Richárd genealógiai gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Verestói György: Holtakkal való barátság. Az az, némelly erdélyi nagy méltóságoknak és főrenden lévő nemeseknek halálok után-is virágzó kedves emlékezetek. Mellyet, azoknak utolsó tisztesség tételekre készített orátziói által az örök feledékenység ellen meg-óltalmazott, és a következendő időnek barátságába ajánlott néhai T. Tséri V. Gy. uram. Mellyek mostan, az eféléknek olvasásában gyönyörködőknek kedvekért egybe szedegettetvén, ki-adattak. 2 darab. (8-r. 4 lev. és 458 l.; 2 lev., 460–963 l. és 1 lev.) Kolosváratt, 1783. Nyomt. a reform. kollegium bet., Kaprontzai Ádám által. [Tartalma:] 1. db. Váradi Simon felett 1730. – Valkai Miklós felett 1730. – Havasali Sára Beszprényi Ferentzné felett 1731. – Gr. Teleki Pál felett 1731. – Alvintzi Kristina Makrai Ferentzné felett 1733. – L. b. Vitéz György felett 1733. – L. b. Lazár Anna b. Korda Lászlóné felett. – Gr. Bánffi György felett 1735. – L. b. Kemény László, Kemény Péter urfi és Kemény Kata kis aszszony felett 1735. – Ketzeli István felett 1735. – Balog György felett 1735. – Gr. Bethlen István felett 1737. – Torotzkai Mária gr. Rhédei Lászlóné felett 1738. – L. b. Vesselényi Susanna gr. Teleki Ádámné felett 1739. 2. db. Gr. Teleki Jósef felett 1744. – Váradi Kristina felett 1746. – Gr. Teleki Miklós felett 1746. – Gr. Földvári Erzsébeth gr. Toldalagi Mihályné felett 1748. – Gr. Bethlen Ádám felett 1748. – Gr. Bánffi Klára l. b. Szentkereszti Sámuelné felett 1750. – Gr. Rhédei Eva kisaszszony felett 1751. – Kabós László felett 1754. – L. b. Bánffi Sámuel felett 1755. – Gr. Bethlen Klára gróf Teleki Mihályné felett. – Gr. Teleki Éva gr. Vass Miklósné felett. – Gr. Teleki Judith Pongratz Jánosné felett. ■

Erdélyi tisztségviselők Hodor Károly: Erdély ítélőmesterei. Történelmi Tár. 1878. 693–695. ■

 

Erdélyi családtörténeti adatok Köblös Zoltán: Névtelen krónika Erdély régi családairól. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 107–110. ■ Köblös Zoltán: Családtörténeti adatok 1532–1720. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 30–32, 59–62, 92–93, 132–135; 8 (1910). 45–48, 69–72, 94–95. ■ Kővári László: A millenium századában Erdélyben kihalt főúri családok s visszaemlékezés véső sarjai szereplésére. Erdélyi Múzeum 1901. 65–78, 125–134, 202–217, 269–281, 319–330, 549–562. ■ Sándor Imre: Magyar nemzetségek Erdélyben. Erdélyi Múzeum 1916/1917. 185–194. ■ Wertner Mór: Családtörténeti adalékok. Erdélyi Múzeum. 1904. 24–34. ■ Deák Farkas: Mikola genealogiája az erdélyi családokról. Turul 5 (1887). 68–70. ■ Szádeczky Lajos: Erdélyi czímeres nemes levelek. Turul 1888. 27–31. [Rosnyai, Kisbudáki Móré, Kolosvári Literatus, Köröspataki Tybáld, Bélmegyeri Domokos, Szotyori Nagy, Vargyassi Kosa, máskép Literatus, Köröséri, máskép Köleséri, Váradi Keöreöséry, Váradi Köröséry, Köleséri, Dálnoki Gothárd, Katona, máskép Szász, Gyurka.] ■ Lehoczky Tivadar: Nehány ismeretlen czímeres nemeslevél. Turul 1888. 44–45. [Lakatos; Pál, máskép Jákó; Kovács, máskép Tivadar; Szigeti Lakatos; Gazda; Batskai; Bégányi; Lator; Lassú.] ■ Adatok a m. főúri család történetéhez. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 508. ■

 

Erdélyi de Somkerék (somkeréki Erdélyi) Décsényi Gyula: A somkeréki Erdélyi család 1415. évi czimeres levele és nemzedékrendje. Turul 10 (1892). 105–112. ■

Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára Kelemen Lajos: Levéltáraink és az Erdélyi Nemzeti Múzeum. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 13–15. ■

Erdélyi országgyűlés (1837–1838) Köblös Zoltán: Gúnyvers az 1837–38 iki erdélyi országgyűlésről. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 101–104. ■

Erdődi de Torda (tordai Erdődi) 1597. máj. 3. Tordai Erdődi máskép Szabó Demeter és felesége Czimburgi Borbála czímerlevele Báthory zsimondtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 28–29. ■

Esterházi de Galánta (galántai gr. Esterházi) galántai gr. Esterházi cs lt töredéke (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ galántai gr. Esterházi cs erdélyi (cseszneki) ágának lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Esterházy Kálmán gróf arcképe és névaláírása. Erdélyi Múzeum. 1916. 1. [Önálló melléklet] ■

Esterházy Kelemen Lajos: Gróf Eszterházy Kálmán halála és temetése. Erdélyi Múzeum 1917. 205–211. ■ Sándor Imre: Gróf Esterházy Magdolna: Genealógiai Füzetek 1 (1903). 54. ■