Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> K (Kabos - Küküllő)

K (Kabos - Küküllő)

Kabos de Magyargyerőmonostor (Magyargyerőmonostori Kabos) Gyulai Rikárd: Magyargyerőmonostori Kabos Anna leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 55–56. ■

Kacsó 1643. márcz. 3. káposztásszentmiklósi Pókai Miklós részjószágait leköti feleségének Kacsó Katának, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 43. ■ Kelemen Lajos: Kacsó Mihály családi följegyzései 1744–1784, Genealógiai Füzetek 9 (1911). 88. ■

Kacsó Ádámos Ferenc és Kacsó Domokos gyűjteménye (1645–1915), Román Nemzeti Levéltár, Kovászna Megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy, 87. sz. fond. ■

Kádár de Várfalva (várfalvi Kádár) várfalvi Kádár József gyűjteménye Szolnok-Doboka vm monográfiájához (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Kakutsi de Felsőkápolna (felsőkápolnai Kakutsi) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Kálnai 1770. jun. 25. Kalotaszentkirályi id. Zámbó Ferencz följegyzése Kálnai Borbála két férjének (toroczkószentgyörgyi Toroczkai István és lőrinczrévi Koncz Pál) leszármazottjairól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 24. ■

Kálnoky de Köröspatak, Kálnoky de Sepsiköröspatak (köröspataki gr. Kálnoky, sepsiköröspataki gr. Kálnoky) sepsiköröspataki gr. Kálnoky cs lt (1525–1902), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 49. sz. fond. ■ Kis Bálint: Erdély régi családai. A kőrispataki Kálnoky család. (Vonatkozással a Mikó és Nemes családok őseire is). Turul 10 (1892). 83–86.TÜDŐS S. Kinga: Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán. Bukarest 1999. ■

Kamuti de Szentlászló (szentlászlói Kamuti) szentlászlói Kamuti cs lt (a Jósika cs hitbizományi lt-ban) (1283–XVIII. sz.). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében.) ■ Apostolico olim diademate gloriosus… rex, Sanctus Ladislaus… cujus sacram festivitatem anniversariamque in capella sacra, honori ejusdem jam dudum in territorio Villae S[ancti] Ladislai sita, consueto devotionis recursu celebrem illustrissimae familiae Kamuthianae, maternae duntaxat lineae haeredes, avitae pietatis continuatione, anno 1729. die 27. Junii, hocce pietatis monumento submisse venerantur. [Claudiopoli] 1729, T[elegdi] P[ap]. [1] lev. – ívrét Bp MOL. ■

Kandal bölöni Sikó és Kandal cs lt (1612–1874), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/51. sz. fond. ■

Kaplony Madzsar I.: A Kaplony-nemzetség és a Vetési család. In: Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik, történetírói működésének negyvenedik, szemináriumi vezető tanárságának harmincadik évfordulója ünnepére. Budapest 1917. ■

Káposztás 1642. jún. 12. Káposztás György és Horváth Borbála lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 191. ■

Karácsonyi 1837. decz. 21. Karácsonyi Lázár leszármazási bizonyítványa. Temesváry János. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 107–108. ■

Károlyi de Nagykároly (nagykárolyi gr. Károlyi) Bakács István (szerk.): A Károlyi család nemzetségi és fóti levéltára. Budapest 1965. Éble Gábor: A nagy-károlyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével. Budapest 1913. Ism.: Madzsar Imre. Történeti Szemle 4 (1915). no. 3. 440–442. Éble Gábor: A gróf Károlyi család vérrokonsága. Budapest 1905. ■ Éble Gábor: A gróf Károlyiak leszármazása. Budapest 1891. ■ Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi-család. Budapest 1895. Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gr. Károlyi-család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I. Oklevelek, 1233–1413. II. 1414–1489. III. Oklevelek és levelezések, 1491–1600. IV. 1600–1700. V. II. Rákóczi Ferenc fejedelem korabeli oklevelek és levelezések, 1703–1707. Budapest 1882–1897. (Ism.: Szádeczky Lajos, Turul 1885: 37–41; Komáromy András, Turul 1887: 140–142. Ehhez reflexiók: Fejérpataky László, A gr. Károlyiak oklevelei, Turul 1: 1883, 42–48.) Fekete Mihály: Bethlen Gáborné temetése. (Meghalt Kolozsvártt, 1622. május 13-kán.) 1–5. Erdélyi Protestáns Közlöny 1871. 1. évf. 8–12. sz. 63–65.; 73–74.; 80–82.; 90–91.; 102–103. Gergely Lajos: Egy régi kézirat. [Károlyi Zsuzsanna végtiszteletére mondott prédikációk.] Magyar Polgár 1869. 3. évf. 85. sz. 365. Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak. Budapest 1894. ■ Károlyi László gr.: A nagykárolyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története. Budapest 1911. Károlyi Zsuzsánna levelei. (Férjéhez: Bethlen Gábor fejedelemhez.) Közli (H. L.). Fővárosi Lapok 1868. 5. évf. 300. sz. 1196–1197. Pettkó Béla: A nagykárolyi gróf Károlyi-család összes jószágainak birtoklási története. Kiadta: gróf Károlyi László. Budapest 1911. Pukay Gy. Rövid leirása a nagy-károlyi inspecturatushoz tartozó, gr. Károlyi familia minden birtokainak. Nagy-Károly 1807. 1617. aug. 5. Károlyi Zsuzsánna Becski Györgynének. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 92. ■ 1634. okt. 30. Károlyi Kata, iktári Bethlen Istvánné temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 76. ■ 1677. máj. 20. Károlyi Mihály és Haller Mária lakodalmi meghívója. Vass Miklós. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 94; 10 (1912). 127–128. ■ 1743. szept. 12. Gróf Károlyi Sándor gyászjelentése. Ifj. Biás istván. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 59–60. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Hung. 1525, Waltherr László és Imre vegyes jegyzetei.ff. 47–75, A Károlyi család története. ■

Kathonay de Kérő et Pókafalva (kérői és pókafalvi Kathonay) kérői és pókafalvi Kathonay cs levelei. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Katona de Magyarsárosberkesz (magyarsárosberkeszi Katona) Kelemen Lajos: Sárosmagyarberkeszi Katona Mihály följegyzései fiáról, Zsigmondról. 1773. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 9–10. ■ Magyarsárosberkeszi Katona Ilona leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 16–18. ■

Katona (Szász) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Keczeli de Farnas (Farnasi Keczeli) Gyulai Rikárd: Farnasi Keczeli Ágnes leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 111–113. ■ Gyulai Rikárd: Farnasi Keczeli Erzsébet leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 53. ■

Kéczkey 1634 márcz. 10. Kéczkey György, testvére Kéczkey András, unokatestvére Borbély András, továbbá Várkonyi Mihály czímerlevele II. Ferdinándtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 150–151. ■

Kelemen de Nagyernye (nagyernyei Kelemen) nagyernyei Kelemen Miklós-féle iratok (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ nagyernyei Kelemen Lajos erdélyi családtörténeti gyűjteménye (823 család adatai)

Kelneki gr. Lázár Miklós: A Kelneki-család nemzedékrendje. Turul 3 (1885). 11–17. (Kemény József gr. gyűjteménye alapján). ■

Kemény de Magyargyerőmonostor (magyargyerőmonostori br. Kemény) ■ magyargyerőmonostori br. Kemény Anna pusztakamarási lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ magyargyerőmonostori br. Kemény cs malomfalvi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ magyargyerőmonostori br. Kemény Györgyné lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ magyargyerőmonostori br. Kemény Sámuel oklevélgyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ magyargyerőmonostori br. Kemény József gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kemény cs lt (1610–1937), Román Nemzeti Levéltár, Fehér Megyei Igazgatóság (Gyulafehérvár), 297. sz. fond. ■ Kemény br. és gr. család csombordi, Nagyenyed melletti levéltára, amely a XIV. századig nyúlt vissza, 1849-ben nagyrészt megsemmisült (Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn, Hermannstadt, 1891, 45.). Maradványát P. Szathmáry Károly rendezte (Századok 1867. 220). Jelenleg a Dévai Állami Levéltár (Románia) őrzi. Filmen: 1527–1659, 495 válogatott felv., Magyar Országos Levéltár (Bp.). ■ Kelemen Lajos: A malomfalvi báró Kemény-udvarház feliratai. Erdélyi Múzeum 1912. 191. ■ Kelemen Lajos: A marosvécsi vár. 6 képpel. Pásztortűz 1924. 67–69. ■ Kemény János: Régi nagyemlékezetü Kemény familia genealogiája. Kolozsvár 1701. ■ Magyari Károly: A Kemény-család enyedi levéltára és tatár-rabságból írt levelei. Erdélyi Múzeum 1897. 362–378. ■ Szathmáry P. Károly: A gyerőmonostori b. Kemény család idősb. fejedelmi ágának okmánytára. Magyar Történelmi Tár 18 (1871). ■ A Kemény-család fejedelmi ágának okmánytára. Közügyek 1538–1722. Közli P. Szathmáry Károly. Pesten 1871. Magyar Történelmi Tár 18. ■ Veress Endre: Gróf Kemény József (1795–1855). Erdélyi Múzeum. 1933. 3–38, 129–158, 257–306. ■ Kézíratok a gr. Kemény-féle gerendi kastélyból. Erdélyi Múzeum. 1902. 258–259. ■ 1637. máj. 3. I. Rákóczy György Bethlen Ferenczet Kemény Boldizsárné leánya esküvőjére küldi. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30–31. ■ 1647. jul. 13. Magyargyerőmonostori Kemény János maroskoppándi részjószágat Fosztó Menyhártnak ajándékozza. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 14–15. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Emlékezet köveiből épült tisztesség temploma mellyet a néhai méltgs l. b. M. Gy. Monostori Kemény János urnak utolsó tisztességére el-mondatott sz. beszélgetéseknek villág eleibe lett botsáttatások által mind ezen néh. mélt. uri férjének emlékezetére, mind pedig maga s kedvessei bánatjoknak enyhítésére mint keserves özvegy Artemisia kedves Mausolussának készíttetett árva groff Tzegei Was Kristina. (4-r. 67 lev.) Kolosváratt, 1778. N(y)omt. a réf. coll. betűivel. A. M. Gombási István: Mind a jókat, mind a gonoszokat az Istentől örömmel vett Jób, avagy a kegyes Jób szavain épült ollyan halotti szent tanitás mellyben ... Kemény Miklós ur reméntelen meg halálozásán ... vigasztalást kivánt nyujtani. Borosnyai Lukáts Simeon: Temetési prédikatzio. Melly által az eleibe adattatott matériához képest a régi Jósefnek a Jákob fiának példája szerint amaz álnokság nélkül való igaz izrealitának ... l. b. Kemény Miklós urnak emlékezetét ... tisztelni és örökösíteni igyekezte. Basa István: A maga sok rendbéli szenvedéseivel,és egyszersmind az Istennek kegyelmes szabadításaival méltán ditsekedhető Isten népének győzedelmi hálaadó éneke. Mellyet ... Kemény Miklós ... magáévá tett, és e világi életnek sokféle viszontagságai között a maga utolsó végéről gyakorta megemlékezvén, előre el-intézett rendelése mellett választott oly véggel, hogy halála után annak élő nyelvvel lejendő előadattatásával ? utolsó tisztessége meg-adattatnék ... ■

Kemény de Pókafalva (pókafalvi Kemény) 1555. okt. 10. Haller Péter és pókafalvi Kemény Kata házassági meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 127. ■

Kende 1663. Kende Ignácz és Román Kifor Kővárvidékén, Dragomérfalván lakó puskások testvéreikkel armalist kérnek Apafi Mihálytól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 36. ■ 1669. decz. 14. Debreczeni Ferencz és Kende Erzsébet lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 59. ■

Kendeffy de Malomvíz (malomvizi Kendeffy) gr. Kendefi cs malomvizi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Sólyom Fekete Ferenc: Jelentés Hunyad vármegye közlevéltárairól, családi levelesládáiról. Századok 1887, kiránd. 34–35; vö. Franz Zimmermann, Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. ■ Deductio Genealogiae Familiae Kende de Malomvíz. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 25/3. (p. 24–26). ■ Nyomtatott halotti beszédek: Özvegynek, A keresztyén –, lelki élete. Két halotti tanitásokban elő adva, mellyek néhai méltgs Malom-Vizi groff Kendeffi Rákhel ... utolsó érdemlett tiszteletére irattak és el-mondattak Kolosváron, ... 1798. áprilisnek 15. napján. (8-r. 116 l.) Kolosváratt, 1802. Nyomt. a ref. koll. bet. M. [Tartalma:] Szilágyi Ferentz: A lelki élet törvényei, le-rajzólva egy halotti prédikatzióban mellyet ... gróff Kendeffi Rákhel ... életéből vett és utolsó érdemlett tiszteletére el-is mondott. Herepei Ádám: A keresztyén özvegy kit néhai b. e. Malom-Vizi groff Kendeffi Rákhel elsőben méltgs. r. sz. b. groff sz. IV. Teleki Mihály. Azután méltgs groff Bethleni Bethlen igaz özvegyének utolsó érdemlett tisztességére halotti sz. beszédben elő adott.  Virtusoknak, A valóságos keresztyéni –, eleven példája. Avagy: A néhai … Malomvizi Kendeffi Gábor uram minden keresztyéni virtusokban való maga gyakorlásának igaz tanubizonyság-tétele. Ki, minekutánna életének minden napjaiban Istennel járt vólna, e halandóságból a halhatatlanságra szóllittaték Idvezitője születésének 1722. eszt., pünköst havának 16. napján, kinek érdemlett utólsó tisztességet tettek a Jésus Kristusnak arra hívattatott alázatos szolgáji, Orlya-Boldogfalván. (4-r. 18 lev.) Kolosváratt, 1722. Nyomt. Telegdi P. Sámuel. [Tartalma:] Nádudvari Péter: Isten emberének, a néhai … Malomvizi Kendeffi Gábor urban, le-rajzoltt példája. Christiana moriendi fortitudo. Opposite ad ethnicam oratione, super exequiis Gabrielis Kendeffi, tractata a Stephano Gy. Szigetiense. Bányai Bagaméri Sámuel: Az idvezűltt Ur, néhai … Kendeffi Gábor … hideg tetemének utolsó meg-tisztelésére intéztetett magyar oratio.  Virtus utára, A –, tanitó halál két beszédekben mellyekkel utolsó érdemlett tisztesség tétetett néhai méltgs Malom-vizi groff Kendeffi János ur ő nagyságának Orja Boldog-Falván, 1801. eszt., januáriusnak 4. napján. (8-r. 108 l. és 1 lev.) Kolosváratt, 1801. Nyomt. a réf. kol. bet. M. [Tartalma:] Herepei János: Az ifju a virtusnak uttyán vagy méltgs grof Malomvizi Kendeffi János ur. Halotti tanításban elő-adta … Szilágyi Ferentz: A halál letzkéje: Mellyet néh. gróf Kendeffi János utolsó érdemlett tisztesség-tételére egy halotti beszédben foglalt és el-mondott … ■

Kendy Kelemen Lajos: Kendy István eladományozott birtokai. Erdélyi Múzeum. 1900. 226–229. ■ Wertner Mór: Kendi Zsófia leszármazása. Erdélyi Múzeum 1898. 474.

Kenderesi 1631. jun. 23. Kenderesi Tamás és Török Bálint hadnagyok, Nagy Péter, Pánthos András és Otthományi György alhadnagyok, 21 tizedes és 115 gyalogos czímerlevele I. Rákóczi Györgytől (czímerrajzzal). Török Pál. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 139–140. ■

Kercsesorai l. Jancsó

Kereszturfalva 1603. febr. 20. Rudolf királynak hűséget esküdt kereszturfalvi lakósok. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 26–27. ■

Késmárky de Késmárk et Lőcse (késmárki és lőcsei Késmárky) Sebestyén József: A késmárki és lőcsei Késmárky család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 3–4. ■

Kézdiszék Biás István: Kézdiszéki lustra 1659-ből. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 83–84. ■

Kisantal de Zágon (zágoni Kisantal) zágoni Kisantal cs lt (1848–1887), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 408. sz. fond. ■

Kis de Bölkény (bölkényi Kis) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Kis de Papolc (papolci Kis) papolci Kis cs lt (1594–1831), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/44. sz. ■

Kis de Szentkirály (szentkirályi Kis) aldobolyi Baczoni és szentkirályi Kis cs lt (1659–1822), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/18. sz. fond. ■

Kis Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok. f. 153–216. A Becz-, a Kis-, a Mártonffy- és Vásárhelyi-családok genealógiája. ■

Kismajtényi Gyulai Rikárd: Kismajtényi Irén leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 146–150. ■

Kispál Kispál cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében), adatok Kispál, a kökösi Simon és Veres, továbbá a szotyori Nagy, Zajzon és Györbíró családokra. Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 98. ■

Kiss de Balázsfalva (balázsfalvi Kiss) Kiss (balázsfalvi) család iratai, 1784–1875 (Kecskeméti ÁL; 0.40 fm.). ■

Klein Klein Karl Kurt (1897–1971) személyi lt-nak töredéke. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Kloknern 1782. máj. 15. Kloknern Zsófia báró Brukenthal Sámuelné szomorújelentése. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 96. ■

Kócsi de Szatmár (szatmári Kócsi) szatmári Kócsi cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Kollatovich 1669. ápr. 25. Kollatovich György és Henter Klára lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 125–126. ■

Kolozs vármegye Biás István: Kolozs megye lustrája 1680-ból. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 110–113. ■ Biás István, Kolozs megye lustrája 1686-ból. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 173–174. ■ Csánki Dezső: Kolozsvármegye birtokállapotai a XV. században. Erdélyi Múzeum. 1912. 297–332. ■ Lázár Miklós: Kolos-vármegye 1634-iki lustrája. Történelmi Tár 1878. 198–203. ■ Szádeczky Béla: Kolozsmegyei mustra 1613-ból. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 121–123.

Kolozsvári 1768. máj. 8. Kolozsvári Erzsébet, szathmári Nagy Zsigmondné temetési emléklapja. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 60–61. ■

Komáromy (kóji Komáromy) kóji Komáromy cs levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Komjáthszegi de Komjátszeg (komjátszegi Komjáthszegi) komjátszegi Komjáthszegi cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Koncz de Lőrinczrév (lőrinczrévi Koncz) 1770. jun. 25. Kalotaszentkirályi id. Zámbó Ferencz följegyzése Kálnai Borbála két férjének (toroczkószentgyörgyi Toroczkai István és lőrinczrévi Koncz Pál) leszármazottjairól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 24. ■

Koncz de Nagysolymos (nagysolymosi Koncz) nagysolymosi Koncz József gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kelemen Lajos: Nagysolymosi Koncz József. 1829–1906, Genealógiai Füzetek 4 (1906). 25–26. ■

Koncz de Székelyvásárhely Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Konstantinus de Fogarasföld (fogarasföldi Konstantinus) fogarasföldi Konstantinus cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Konsza de Sepsiszentgyörgy (sepsiszentgyörgyi Konsza) sepsiszentgyörgyi Konsza cs lt (1905–1974), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 413. sz. fond. ■

Koppány 1599. aug. 23. Szilvássy János, felesége Koppány Kata és gyermekeik (István, János) czímerlevele Báthory Andrástól (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73–74. ■

Korda de Borosjenő (borosjenői gr. Korda) borosjenői gr. Korda cs lt (lásd a Bánffy cs rokonsági lt-ban). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kelemen Lajos: A kolozsvári gróf Toldalagi és Korda-ház. Művészeti Szalon. 1927. 5. sz. 5–12. ■ 1757. decz. 11. Borosjenei báró Korda György apai és anyai leszármazásának hiteles bizonyítása. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 23–24. ■

Kornis de Göncruszka (göncruszkai gr. Kornis) göncruszkai gr. Kornis cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Ildikó Horn: Le cercle de Farkas Kornis. Les stratégies des élites unitariennes (1575–1603). In: György Enyedi and the Central European Unitarianism in the 16–17th Centuries. Studia Humanitatis vol. 11. Ed. Mihály Balázs and Gizella Keserű. Budapest 2000. Kelemen Lajos: Egy gyönyörű magyar műemlék. A szentbenedeki várkastély. 3 képpel. Erdélyi Magyar Naptár. 1924. 67–70. Kornis Gabriella: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a 20. században. Budapest 2002. Kovács Gáspár: A szentbenedeki várkastély. In: A Szolnok-Doboka Megyei Irodalmi, Történelmi és Etnographiai Társulat második évkönyve. Deésen 1901. 17–27. ■ Orgona Angelika: Kornis Zsigmond, I. Rákóczi György katolikus tanácsura. Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsana. Tanulmányok születésének 400. évfrdulójára. Szerk. Tamás Edit. I. Sárospatak 2000. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 40). 227–286. ■ Pausz, Adamus: Kornisiorum stemma et origo. Kolozsvár 1724. Vö. Szinnyei J.: Magyar írók élete, 10. 582. ■ Szilágyi Sándor: Kornis Gáspár feljegyzései Erdély és családja viszontagságairól 1678–1683. Új Magyar Múzeum 2 (1860). 333. Veress Endre: A göncz-ruszkai gróf Kornis-család anyakönyve (1446–1917). Budapest 1917. (Ismertető: Kelemen Lajos. Székely Ellenzék 1918. 20. sz.). ■ 1554. szept. 13. Kornis Mihály és Sebe Tamás peres belső öröksége ügyében vallatás. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 99–100. ■

Kornis de Homoródszentpál (homoródszentpáli Kornis) Vass Miklós: A homoródszentpáli Kornis család. Turul 27 (1909). 17–28. ■

Kósa de Vargyas (vargyasi Kósa) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■

Kovách de Ilosva (ilosvai Kovách) 1610. nov. 5. Ilosvai Kovách Balázs és fiai (András, István), valamint testvére (János) czímerlevele Báthory Gábortól (czímerrajzzal). Kelemen lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 59–60. ■

Kovács 1608. aug. 9. Balogh János, felesége Kovács Anna és gyermekeik (András, Katalin) czímerlevele Báthory Gábortól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 58–59. ■

Kovács 1624. jul. 22. Szőkefalvi Szentmiklósi máskép Kovács Bálint czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 106–107. ■

Kovács de Eger (egri Kovács) egri Kovács cs levelei (1630–1893). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Kovács de Homoródalmás (homoródalmási Kovács) 1628 jul. 7. Homoródalmási Kovács Péter, apja Kovács András és testvérei (Antal, János) czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 107–109. ■

Kovács de Marosvásárhely (marosvásárhelyi Kovács) 1630 ápr. 25. Marosvásárhelyi Kovács Péter czímerlevele Brandenburgi Katalintól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 127–128. ■

Kovács de Kézdimartonfalva (kézdimartonfalvi Kovács) kézdimartfalvi Kovács cs lt (1598–1915), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 63. sz. fond. ■

Kovács de Lécfalva (lécfalvi Kovács) lécfalvi Kovács cs lt (1728–1857), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/45. sz. fond. ■

Kovács de Mezőbánd (mezőbándi Kovács) mezőbándi Kovács cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Kovács de Prága (prágai Kovács) Biás István: Családtörténelmi apróságok. 1. Memoriale egy ismeretlen feljegyzőtől a Magyarországon és Erdélyben elhalt fő és köznemesekről. (1639). 2. Teleki Sándor gróf genealogiai feljegyzése a váradi Balog családról és ennek vérségi jogán birható örökségekről (1735). 3. Teleki Sándor gróf feljegyzése a tusoni Török és prágai Kovács család genealogiájáról (1752). Genealógiai Füzetek 5 (1907). 68–71. ■

Kováts de Száldobos (száldobosi Kováts) száldobosi Kováts cs lt (1837–1844), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 407. sz. fond. ■

Kökényes-Rénold nemzetség A Kökényes-Rénold nemzetség Erdélyben. Erdélyi Múzeum. 1895. 347–351.

Kölesséri de Keörösér (keöröséri Kölesséri, köröséri Köleséri) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Költő Költő család (Kőrispatak) néhány irata, 1684–1822 (Magyar Országos Levéltár, P 1456; 0.01 fm.). ■

Könczei de Karathna, Könczei de Karatna (karatnai Könczey, karatnai Könczei) karatnai Könczei cs lt (1580–1896), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 52. sz. fond. ■ Gyulai Rikárd: Karathnai Könczei Gizella, Bisztrai Józsefné leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 52–53. ■

Körössi de Göncz (gönczi Körössi) 1619. márcz. 18. Bethlen Gábor adománylevele gönczi Körössi István és neje Rákóczi Griseldis s fiúágon levő utódaik részére. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 52–53. ■

Keőreöséry de Várad (váradi Keõreöséry) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■

Kővár vidéke Köblös Zoltán: Kővárvidéki nemesek és puskások összeírása 1669-ből. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 21–23, 30–32, 43–46. ■

Kővári de Újtorda (újtordai Kővári) újtordai Kővári László (1820–1907) személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Kőváry Kelemen Lajos: Kővári László. 1819–1907. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 85–86. ■

Közép-Szolnok vármegye Biás István: Közép-Szolnok megye lustrája 1684-ből. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 153–154. ■

Kraszna vármegye Biás István: Kraszna megye lustrája 1680-ból. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 113–115. ■

Kún de Osdola (osdolai Kún) l. Kuún de Osdola , Kuun de Osdola (osdolai Kuun, gr.)

Kún de Kál (káli Kun) 1722. nov. 10. Kaáli Kún István kurucz ezredes leszármazásának igazolása. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 144. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Hajótörések, E világi sok keserves –, közt hányattatott; de már a mennyei nyugodalomnak tsendes révére el-érkezett életnek emlékeztető táblája. Mellyen a néhai méltgs grófné, Kaali Kun Ersébeth ... és élete néhai uri párja méltgs gróf tantsi Földvári Ferentz ... egymás után tsak hamar következett szomorú halálokat, és el-temettetéseket, megsiratott és tisztelt halotti prédikátziokat és oratziot leányi igaz hívségének és egyenes tiszteletének bizonységéul világ eleiben botsáttatta grof Hidvégi Nemes Judit ur aszszony ... (4-r. 74 lev.) Kolosv. 1771. Nyomt. a ref. coll. bet. M. [Tartalma:] Szathmári Pap Mihály: Az isten ortzájától egy szempillantásig meg-fosztatott; de az ő örökké való irgalmasságában könyörületességet nyert aszszonyi állat néh. méltgs grófné Kááli Kún Ersébeth ur aszszony. Verestói György: Embernek előbbeni boldog állapotját sokszor terhes nyomorúsággal fel-váltani szokott isteni gondviselésnek titkos úta. A mellyről-is néh. méltgs gróf Kaáli Kún Ersébeth ... utolsó tisztességes el-takarittatásának alkalmatosságával halotti tanitást tett. Szathmári Pap Mihály: Az hívek világi siralmaikat, és szomorú gyász-ruháikat tsalhatatlanul felváltó tökéletes öröm, mellyel néh. gróf Tantsi Földvári Ferentz ur ő nagyságát ... halotti prédikatzióval régi rendelése szerint bé-kisérte. Kis Gergely: Kis Gergely. Halotti oratio a halálnak rút és szép ábrázatjáról, mellyet néhai ... Tantsi Földvári Ferentz ... utolsó tisztessége meg-adattatásának alkalmatosságával mondott ...

Kún de Karatna (karatnai Kún) karatnai Kún cs lt (1607–1878), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/7. sz. fond. ■

Kuún de Osdola , Kuun de Osdola (osdolai Kuun, gr.) osdolai gr. Kuun cs lt (a Gyulay cs lt-ban, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Doby Antal : Az osdolai gróf Kuun család leszármazása. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 58. Osdolai dr. gróf Kuun Géza családi levelezéseiből 1834–1905. ápr. 10-ig. Összeállította gr. Kuun Gézáné br. Kemény Vilma. Kolozsvár 1914. ■ Szilágyi Sándor: Gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. Budapest 1887. ■ Gyulai Rikárd: Osdolai gróf Kuun Géza leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 37–40. Sándor Imre: Gróf Kuun Géza. 1838–1905. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 57–59. ■ 1643. jan. 8. Osdolai Kún Gergely és Barcsai Druzsiánna lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 139. ■ Kuún László gr. emlékkönyve 1825–1842. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 677. ■ Sándor József: Algyógy és az osdolai gróf K.-család története. Az EMKE megalapítása… Kolozsvár 1910. ■ Nyomtatott halotti beszéd: [Pálfi Zsigmond]: Jobb a’ hoszszu türő az erősnél… melly nagy jónak tökélletes… peldaja… Abrahámban …kimutatta magát, mellyről együgyü elmélkedését rövideden ki-tötte a’ Kolosvári Unitaria Ecclésiának egyik prédikátora, midőn… Kun László ur-finak… utolsó tisztesség-tételének alkalmatosságával… halotti prédikátziót mondott Kolosváratt, anno 1733. 8. Februar[ii]. (Kolozsvár 1733), [Szathmári Pap.] [8] lev. – 4° Eger Érs.

Küküllő vármegye Biás István: Küküllő vármegye lustrája 1680-ból. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 113–115. ■ Biás István: Küküllő vármegye lustrája 1671-ből. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 87–90. ■ Biás István: Küküllő megye lovasainak összeírása 1686-ból. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 174–177. ■ Biás István: Küküllő megye lustrája 1686-ból. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 58–59. ■