Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> N (Nagybánya - Némethi)

N (Nagybánya - Némethi)

Nagybánya Sch. Gy.: Nagybányai czímereslevelek. Turul 1890. 92–94.

Nagy 1599. jul.12. Somogyi máskép Nagy Benedek czímerlevele Báthory Andrástól (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 61–62. ■ 1631. jun. 23. Kenderesi Tamás és Török Bálint hadnagyok, Nagy Péter, Pánthos András és Otthományi György alhadnagyok, 21 tizedes és 115 gyalogos czímerlevele I. Rákóczi Györgytől (czímerrajzzal). Török Pál. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 139–140. ■ 1635. decz. 16. I. Rákóczy György rendelete a jobbágyságra kényszerített pálfalvi Beke maskép Nagy Gergely ügyében. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 190–191. ■ 1762. jul. 3. Daniel Péter és Nagy Zsófia lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 126–127. ■

Nagy de Abrudbánya (abrudbányai Nagy) abrudbányai Nagy cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Nagy de Bágy (bágyi Nagy) Köblös Zoltán: Bágyi Nagy József családi följegyzései 1769–1824. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 146–147. ■

Nagy de Bátorszív, szotyori (szotyori Nagy de Bátorszív) szotyori Nagy de Bátorszív cs lt (1851–1870), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/25. sz. fond. ■

Nagy de Bethlenfalva (bethlenfalvi Nagy) Sándor Imre: Bethlenfalvi Nagy András családi följegyzései 1766–1835. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 16. ■

Nagy de Bikfava (bikfalvi Nagy) Kelemen Lajos: A bikfalvi Nagy család 1794-ig. Címerrel, Genealógiai Füzetek 3 (1905). 51–52. ■ 1631 febr. 10. Bikfalvi Nagy László és fiai (Tamás, Gáspár) czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 139. ■

Nagy de Borsa (borsai Nagy) 1676. jan. 8. Borsai Nagy Tamás temetési meghívója. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 77. ■

Nagy de Branyicskai (branyicskai Nagy) branyicskai Nagy Lipót személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Nagy de Kövend (kövendi Nagy) kövendi Nagy cs levelesládája (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Nagy de Légen (légeni Nagy) 1632. ápr. 29. Légeni Nagy István nemességi bizonyítványa Belső-Szolnok megyétől. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 124. ■

Nagy de Radnótfája (radnótfáji Nagy) Gyulai Rikárd: A radnótfáji Nagy (Radnótfáy) család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 14–16. ■

Nagy de Sepsiszentgyörgy (sepsiszentgyörgyi Nagy) sepsiszentgyörgyi Nagy cs lt (1624–1892), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/11. sz. fond. ■

Nagy de Szentgerlicze (szentgerliczei Nagy) Köblös Zoltán: Följegyzések a szentgerliczei Nagy család családról. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 16–21. ■

Nagy de Szotyor (szotyori Nagy) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■

Nagy de Vadad (vadadi Nagy) Biás István: Vadadi Nagy Simon családi följegyzései 1653–1702. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 74–75. ■

Nagy de Vály (vályi Nagy) Forgon Mihály: A vályi Nagy család. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 40–41, 49–51. ■

Nagy de Várad (váradi Nagy) 1599. jul. 29. Felenyedi Déway György és felesége váradi Nagy Zsófia czímerlevele Báthory Andrástól (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 64–65. ■

Nagy Gödri Ferencz: Részlet ifj. Gödi Ferenczné sz. Nagy Anna vérségi leszármazásából, Genealógiai Füzetek 4 (1906). 40–41. ■

Nagy Szabó 1650. okt. 3. Nagy Szabó Ferencz, a krónikaíró, megveszi unokahugától Szőcs Annától a marosvásárhelyi várban levő várrészét. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 105–106. ■ 1659. nov. 3. II. Rákóczy György rendelete Nagy Szabó Anna érdekében. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 88. ■

Naláczi Kelemen Lajos: Báró Naláczi József emlékirata. Napkelet 1920. 480–489. 1921. 30–34. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Házának, el-pusztvlásán kesergő, és egyik bánatja után más bánatra jutott édes anyának és özvegynek keserű siralma, mellyeket-is, n. mélt. Nalátzi Nalátzi Sámuel urfinak, ... és azután harmad nap mulva szemei elől el-vétetett n. mélt. Nalátzi Nalátzi Dániel urnak, mint szerelmes kedves uri férjének halálakor gyászos szivében viselt és az utolsó tisztességtévő halotti prédikátzióknak és orátzioknak világ eleibe lett botsáttatások által mások előtt-is ki-nyilatkoztatott Tseszelitzki Szilvás Susánna ur aszszony. (4-r. 91 lev.) Kolosváratt, 1770. Nyomt. a ref. koll. bet. M. [Tartalma:] Verestói György: Kedves magzatjoknak szemeik elől a halál által lett elvétetését kesergő, s ezért házoknak psutzulásra jutott állapotját sirató édes atyának és anyának panasza. Mellyről-is Nalátzi Sámuel urfinak, tuolsó tisztességes el-takaríttatásának alkalmatosságával halotti tanítást tett... Szathmári Pap Mihály: Halotti oratzio, mellyben a tökéletességre törekedő Musáknak örökké állandó tanuló hellyeket, az igaz Parnassust néműnéműképpen ki-ábrázolván, azzal egyszersmind a kolosvári ref. Parnassusról, az örökké állandó Parnassusra költözött ... Nalátzai Sámuel urfinak ... utolsó érdemlett tisztességét meg-adni kivánta ... Verestói György: Bánatnak meg-kettőztetett keserűsége. Mellyet is a szabados tetszésű szent Isten, kiváltképen éreztetett Szilvási Susánna ur aszszonynyal, midőn elsőben ... egyetlen-egy fijú örökössét, ... azután pedig harmad nap mulva, életének ... kedves párját ... N. Nalátzi Dániel urat szemei elől el-vévé ... Szathmári Pap Mihály: Halotti oratzio mellyben az igaz híveknek igen szoros és igen ditsősséges sympathiájok, természeti titkos hajlandóságok, vagy egyességek felől együgyüen beszélgetván, egyszersmind amaz hívek egyességét, itt e földön híven gyakorlott; de már ... egyetlen egy kedves fiának a meg-ditsőült szentek egyességében lett által vitetése után, ugyan oda, hirtelen által vonattatott méltgs Nalátzi Dániel urnak, ... e földről való utolsó elköltözését nagyobbra nevelni igyekezte ... ■

Nemes de Hídvég (hídvégi gr. Nemes) hídvégi gr. Nemes cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Tóth Ernő: Hídvégi id. Nemes János naplója az 1651–1686. évekről, Történelmi Tár 1903. ■

Nemesi előnév Sándor Imre: Nemesi előnév. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 56. ■

Nemesi felkelés Sándor Imre: Az erdélyi nemes fölkelő sereg 1809-ben. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 10–17. ■

Nemességigazolások Köblös Zoltán: Nemesség igazoló perek. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 77–79 87–88, 97–99, 111–112, 118–119. ■

Némethi de Kolozsvár (kolozsvári Némethi) kolozsvári Némethi cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■