Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> W (Wass - Wesselényi)

W (Wass - Wesselényi)

W

Wass de Czege, Wass de Cege (czegei Wass, cegei Wass) cegei gr. Wass cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ cegei gr. Wass Ottília személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928–1931). Könyv és könyvtár. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve (Debrecen). 24 (2002). 133–154. ■ Balázs Ildikó: Wass Albert életmű-bibliográfia 19232003. Pomáz 2004. ■ Deák Farkas: Gróf Wass Samu emlékezete. Bp. 1881. (Értekezések a természettudományok köréből, X/7). ■ Deák Farkas: A gróf Wass-család czegei levéltáráról és a gyekei Wesselényi-síremlékről. Századok 8 (1874). 301–311. ■ Entz Géza: A cegei Wass-kastély. Ellenzék. Kolozsvár 1942. november 28, 63. köt. 270. sz. 9. ■ Entz Gé­za: Wass-Tarjányi Ákos csa­lá­di le­vél­tá­ra Cegén. Er­dé­lyi Mú­ze­um XLVIII (1943). 109110 (ugyan­ezt Jakó Zsig­mond Je­len­tés az Er­dé­lyi Nem­ze­ti Mú­ze­um le­vél­tá­rá­nak 1942. évi mű­kö­dé­sé­ről c. mun­kája füg­ge­lé­ke­ként is kö­zölve van, Kvár 1943. 23–24). ■ Kán­tor La­jos: Czegei Gróf Wass Ottilia, az Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület nagy jó­te­vő­je. Er­dé­lyi Mú­ze­um XLIII (1938). 85106. ■ Köblös Zoltán: Czegei Vass György és Vass László naplóinak családtörténeti adatai 1659–1738. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 155–157, 177–186. ■ Nagy Mihály Zoltán: Wass Albert háborús bűnpere. PoLísz. A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja. 78 (2004. aug.–szept.), melléklet, 1–7. ■ Siemers Ilo­na: Wass-kor. Ma­ros­vá­sár­hely 1999. ■ Szabó T. Ádám: Gr. Czegei Wass Albertné Siemers Éva emlékezete. Korunk (Kolozsvár). 1991. 1043–1044. ■ Szakács István Péter: A vádlott neve Wass Albert (dokumentumok a Wass Albert-dossziéból). Pro memoria. Székelyudvarhely 2002. ■ Szűcsné Harkó Enikő: Wass Albert írói életpályája. Dunaújváros 2004. ■ Tor­ma Kár­oly: Czegei Wass Já­nos fel­jegy­zé­sei. Századok XXII (1888). 349354. ■ W. Kovács András: A cegei gróf Wass család a 16–20. században. In: Erdélyi Múzeum. LXVI (2004). 3–4. sz. 1–56.W. Kovács András: A cegei Wass család a középkorban. In: Erdélyi Múzeum. LXVI (2004). 1–2. sz. 1–40.W. Kovács András: A cegei Wass család grófi diplomája 1744-ből. In: Református Szemle. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus–Lutheránus Egyház hivatalos lapja. XCI (200). 6.sz. (In memoriam Tonk Sándor). 790–806. ■ András W. Kovács: The History of the Wass de Czege Family. Translated by Ágnes Baricz. Copyedited by Matthew Suff. Hamburg 2005. W. Kovács András: A levéltárrendező és családtörténész Huszti András. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Kolozsvár 2004. 261–274. ■ Halotti beszédek a Wass család történetéhez: A(ranka) György, Zágoni, Örökös ház, mellynek építetését igérte Isten Dávidnak, és ő-benne minden Isten hadát viselő híveknek a kegyes Abigail által, Sám. 1. könyv. 25. rész. 28. v.-ben. Mellyből n… Czegei Vass Daniel úrnak meg-hidegedett tetemeinek koporsóban való bézárattatásának alkalmatosságával … tanítást tett. (k. 4-r. 1–11 l.) Kolosváratt, 1741. Ny. Szathmári Pap Sándor által. M. [Ezt követik:] Martonfalvi János, Szomoru halotti predikatzio mellyet … Wass Daniel … tetemeinek koporsóban való tétetésének alkalmatosságával … tőtt. (12–18 l.). Deáki Jósef, Egyenes isteni félelemnek jutalma, mellyet el-nyert, mikor az ő végére el-menvén a világi hoszszas bujdosása után ősi nyugosztaló boltotskájában jó vénségben bé-szállott Czegei Vass Dániel Dániel ur. (19–33. l.). Köpeczi János, Ama három igazak között, sz. és fedhetetlen életével, e keresztyén világ előtt, a Holdnak jártáig fényeskedő szent Dániel, az-az, olly szomorú halotti predikatzio, mellyet … Czegei Vass Daniel uramnak … Czegei mausoleumba valo pompás temettetésének alkalmatosságával … tölt … (35–60. l.) Nádudvari Samuel, Rara avis in terris, siue christianus sapiens. Ritka madár e földön, avagy keresztyén bölts. Mellyet … Wass Daniel urnak … ábrázatjából, egy igen tsekély halotti oratioban … le-ábrázolt. (61–90. l.).

Weér de Murony (muronyi Weér) köröstarcsai Weér cs lt (az Ugron cs lt-ban, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Radvánszky Béla: Nyomtatott házassági jelentés 1676. évbõl. 1889. [Teleki Mihály és Vér Judit házasságáról jelentés.] Turul 1889. 168–169. Horváth Sándor: A muronyi Weér család czimerlevele 1509-ből. Turul 23 (1905). 84–86. ■ Szendrei János: A muronyi Weér czimer. Turul 23 (1905). 183. ■

Weis Gyárfás Tihamér: Brassai czimereslevelek. Turul. 1910. 113–116. ■

Wentzel de Kronfeld Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Weress de Kövend (kövendi Weress) kövendi Weress cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Weress Sándor: A kövendi Weress család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 71–73. ■

Weress de Dálnok (dálnoki Weress) lemhényi Hankó, dálnoki Weress és Topler cs levelesládája (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Wersendy 1629. jul.24. Csomoss Mihály, felesége Wersendy Borbára és gyermekeik (István, András, Anna, Katalin) czímerlevele II. Ferdinándtól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 109–110. ■

Wesselényi de Hadad (hadadi br. Wesselényi) hadadi gr. Wesselényi cs zsibói (görcsöni) lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében).  Benne, egyebek közt, Bánffy Györgyné naplója (1786–1789) és Wesselényi Miklós reformkori iratai; W. Miklós naplója (1814–1836); levelezése (1810–1850); levélmásolati könyvei (1841–1850); válogatott kéziratok (XIX. sz.).  Csergheő Géza: Az Apaffyak, Rhédeyek és Wesselényiek legrégibb ismert czímerei. (Adalék Erdély heraldikájához.) Turul 1890. 83–86.  Szabó T. Attila: A Wesselényi levéltár és XVI. századi magyar iratai. Levéltári Közlemények 16 (1938). 205–235.  Venczel József: Ifjabb Wesselényi Miklós személyi levéltára. Kolozsvár 2002. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 2.) ■ hadadi gr. Wesselényi család drági levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Film: 1401, 4 felv. Magyar Országos Levéltár. ■ hadadi gr. Wesselényi cs hadadi levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Film: 1282–XVII. sz., 113 felv. Magyar Országos Levéltár. ■ A W. család XVII–XIX. századi tagjairól külön tételekben számos iratot őriz az Országos Széchényi Könyvtár is. ■ Benkő Sándor: A Wesselényiek dicsőséges küzdelme nemzetünk életében. Kolozsvár 1905. ■ Csergheő Géza: Az Apafyak, Rhédeyek és Wesselényiek legrégibb ismert czimerei. Turul 17 (1899). 153–157; közli az 1418. évi címeres levelet. ■ Deák Farkas: A Wesselényi család őseiről. Bp. 1878. ■ Deák Farkas: Czimer 1667-ből. Turul 1 (1883). 49–50. ■ Deák Farkas: Ujabb adatok a Wesselényi család történetéhez. Századok 1878. 852–854. ■ Doby Antal: A Wesselényi család legrégibb czimere, 1576. Turul 1 (1883). 48–49. ■ Ferenczi Miklós: Hadadi br. Wesselényi István élete és naplója. Kolozsvár 1910. ■ K. Papp Miklós: A zsibói levéltárból. Történeti Lapok 2 (1875). 845–848. ■ Karácsonyi János: A báró Wesselényi család eredeti czimere. Turul. 1899. 153–157. ■ Kelemen Lajos: Weselényi Miklós báró 1836-i utazásaiból. Erdély 1903. 38–43. ■ Kelemen Lajos: Br. Wesselényi Miklós. Erdélyi Múzeum. 1917. 212–213. ■ Kelemen Lajos: Báró Wesselényi Miklós útinaplója. Ellenzék. 1926. 206. sz. 12. ■ Kelemen Lajos: Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józefa bárónő emlékirata 1848–1849-iki élményeiről. 1 fényképpel. Sajtó alá rendezte és életrajzot írt hozzá –. 1931. ■ Palotás Miklós: Adalékok a Wesselényiek lengyelországi birtoklásához. Századok 1872. 346 skk. ■ Rusu, Adrian Andrei: Documentele medievale ale familiei Wesselényi. Acta Musei Porolissensis (Zalău). 5 (1981). 311–346. ■ SEBESTYÉN József, K.: A Wesselényiek címere. Erdélyi Lapok. 2. évf. 1909. 20.sz. 516–517. ■ Sipos Gábor: Adatok Wesselényi István főgondnoki tevékenységéhez. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Coordonatori/Szerkesztők Pál Judit–Rüsz Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca/Kolozsvár 2002. 138–146. ■ Szendrei János: Wesselényi Ferencz pecsétgyűrűje. Turul 1890. 213–214. ■ 1582. ápr. 6. Hadadi Wesselényi Ferencz bárói oklevele. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 138. ■ 1848. ápr. 20. Hadadi báró Wesselényi Miklós főispáni kinevezése. Ferenczi Miklós. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 44. ■ 1873. decz. 7. Hadadi Wesselényi Miklós halotti bizonyítványa. Ferenczi Miklós. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 44. ■ Archaeologiai Értesítő 1876. ■ Pállya-futásnak, Földi rövid –, örökké-tartó mennyei jutalma, mellyet Jézusának kezéből hitinek állhatatosságával nyert néhai méltgs l. báró Hadadi Vesselényi István ur ő nagysága; és a mellyet, utolsó tisztességének meg-adására elmondatott halotti tanitásoknak ki-botsáttatások által, minden igaz pállya-futókkal szemléltetni kivánt az idvezültnek igaz özvegye, méltgs l. b. Vargyasi Dániel Polikséna ur-aszszony ő nagysága. (4-r.) Kolosvárott, 1759. Nyomt. Páldi István által. A. M. [Tartalma:] Szomorú kesergő versei l. b. Hadadi Vesselényi Polikséna kis-asszonynak, mellyekkel, maga és öt kissebb testvérei képében, gyenge poésisa szerént ... édes atyjoknak ... szomorú halálát leányi engedelmességgel ... kesergi. Zoványi Jósef: Utolsó kenet, mellyel néhai ... Vesselényi István ... koporsóban lett helyheztetésének alkalmatosságával ... meg-kenettetett. Szathmári Pap Sigmond: Az egek meg-nyílásának és az Isten ditsőségének látásával lelkét Jézusának ajánlott István néhai ... Hadadi Vesselényi István ...; kinek meg-hidegült halandó teste midőn a sibói mausoleumba, uri készületű halotti pompával bé-helyeztetett, e földön utolsó tisztességét meg-adni együgyü prédikátzióval igyekezett... G. Verestói: Politicus inculpatus, ... D. Stephanus liber Baro Vesselényi de Hadad, ... oratione funebri celebratus. Intze Mihály: Igaz, tökélletes, és végre mennyei békességet nyert úri férjfiú; néhai ... Hadadi Vesselényi István, kinek meg-hidegedett teste felett ... halotti tanitást tett.  Virtusokból, Drága –, épült örök emlékezetnek oszlopa, mellyet, ama ritka példájú néhai méltgs libera báronissa Hadadi Vesselényi Polyxéna ifjú ur aszszony ő nagyságának utólsó tisztességet tett prédikátzioknak és orátzioknak ki-botsáttatásokkal, kedves feleségéhez valo igaz hűségének jeléűl e világ előtt felemelt méltgs liber báró Magy. Gyerö Monostori Kemény Simon ur ő nagysága. (4-r.) Kolosváratt, 1765. Nyomt. Páldi István által. [Tartalma:] Deáki Filep Sámuel: A maga bűneiből a Kristus által meg-tisztittatott, Jesusához való szeretetét példás gazdálkodásival nyilván megbizonyitott s valóságos Poliksena, kiről is midőn … Hadadi Vesselényi Poliksena … temetési utólsó tisztessége … meg-adatott volna, együgyüen beszélgetett. (17 lev.) Huszti György: Koporsóban égő szövetneke néhai … Hadadi Vesselényi Polyxena … ő ngának. (19 lev.) Incze Mihály: Élete legszebb idejében erőszakot szenvedett de nyugadalmat vett kegyes lélek néhai … Hadadi Vesselényi Polyxena (18 lev.) Koporsóban égő szövétnek, drága virtusokkal fénlő néhai … Hadadi Vesselényi Polyxena ifju uri aszszony. Patronájának ezen szomoru versekkel parentál a kolosvári ref. collegium.  Verestói György: Jesusát szerető, és ugyan Jésusához sietve el-is költözött igaz és valóságos Maria. Néhai … Hadadi Vesselényi Mária ur aszszony ő nagysága, … gróf Széki Teleki Ádám … élete szerelmes párja kinek-is meg-hidegedett tetemei midőn gyászos uri pompával a kendi lónai temető boltban bé-tétetnének, kik légyenek a Jésushoz valósággal, siető lelkek, halotti predikátzióban elő beszellett … 1785. eszt., kisasszony havának 21. napján. (4-r. 28 lev.) Nyomt. Kolosvárat a réf. koll. bet. 1786-ban. M. ■