Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> M (Matskási - Mósa)

M (Matskási - Mósa)

Macskássy, Matskási, Macskási de Tinkova (tinkovai Macskási) tinkovai Matskási cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Tinkovai Matskási familiának a Tekintetes Nemes Magyarország Főtiszt. Méltgs. és Teként. Rendeihez alázatos kérelem levele, 1790. ■ 1671. szept. 7. Fenesi Mihály özv. Rácz Péterné–Macskási Klárától a papokat illető bort és gyászba öltöztetett lovat kéri. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 32. ■ 1727. febr. 8. Tinkovai Macskási János temetési meghívója. Hutter Kálmán. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 135–136. ■ Gyulai Rikárd: Tinkovai Macskási Miklós leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 92. ■ Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Fol. Lat. 2338. ff. 67–91. Genealogia familiae Macskásy. ■

Majlád, Majlát Kis Bálint: Erdély régi családai. 1. A szunyogszegi vagy fogarasi Majlád család, Turul 10 (1892). 130–131. ■

Majláth Karácsonyi János: Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök származása. Kolozsvár 1925. ■ Majláth K. J.: A Mailáth-család. Budapest 1883. ■

Makai de Zilah Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Duod. Hung. 166, Makai N. László, Makai N. László emlékkönyve. ■ Feljegyzések a zilahi Makai [alias Nagy] család történetéről és genealógiájáról. ■

Makray de Vizszentgyörgy (vizszentgyörgyi Makray) Makray (vizszentgyörgyi) család levéltára, XVI–XVIII. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 488, volt 148; 2.10 fm.). ■ Amlacher Albert: Adalékok a Makray-család származásához. Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve. 11/1900. Déva 1900. 153–176. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Igaz, Örök emlékezetű –. Avagy: Ama ritka kegyességű, és azért Istentől életében megbecsültetett: halálában megtiszteltetett: s holta után örök emlékezetben hagyatott: néhai méltgs Nagy Bartsai Bartsay Ábrahám urnak, utolsó tisztessége. Mellyet, ezen boldog emlékezetű urnak halála után. Tsórai udvarházánál koporsóba való tételekor, 1716. eszt. Sz.-György havának 5. napján, tsak magánoson, el-temettetésének helyén pedig. Vajda Hunyadon: megholtt, s véle egy sirba temettetett kedves vejével. ... Viz-Szent-Györgyi Makrai István urral együtt, méltán tettenek az Istennek arra hivatalos szolgái. (4-r. 28 lev.) Kolozsvárott, 1731. Nyomt. Telegdi P. Samuel. A. Vásárhelyi Mihály: Isten gondviselésének hegye, mellyen folyó, s meg-nem tsaló isteni gondviselésről tett együgyű tanitást ... Bartsai Ábrahám koporsóba való tételének alkalmatosságával. Nádudvari Péter: Magyar Nathanael. Avagy az álnokság nélkül való igaz izraelitának, néhai Bartsai Ábrahám sinceritásáról való igaz tanubizonyság. Zilahi. Andr. Pollinctura piis manibus dni Abrahami Bartsai ... consecrata. Kereszturi Péter: Utolsó tisztesség-tétel. Mellyet az Istennek élő beszédéből tött ... Makrai István meghidegedett tetemei felett. Bándi Mihály: Köz példa. Mellybe bé-tekintvén, az emberi nemnek váltózandóságát, a világ állapotjának állhatatlanságát valójában meg-szemlélte ... Bartsai Ábrahám és Makrai István példájokban.

Maksai de Maksa (maksai Maksai) 1831. ápr. 19. Maksai Maksai Zsigmond és fiai leszármazási bizonyítványa. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 107. ■

Mara de Felsőszálláspatak (felsőszálláspataki Mara) Mara család levéltára, (1377–) 1582–1917 (Magyar Országos Levéltár, P 490, volt 151; 0.02 fm.;1377–1506: 9 db, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár). Hunyad megyei vonatkozások. ■ Gyulai Rikárd: Felsőszálláspataki Mara Irma, puji Puj Lászlóné leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 107. ■ Kelemen Lajos: A felsőszálláspataki Marák családi krónikája. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 97–104. ■

Máramaros vármegye Biás István: Máramaros vármegye homagialis összeírása 1670-ből. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 94–95. ■ Petrovay György: Czimeres nemeslevelek Máramaros vármegye levéltárában. Turul 1910. 156–168. ■

Marosszék és Marosvásárhely Koncz József: A marosvásárhelyi kir. táblánál letett családi levelesládák. Századok. 1888. 677–679. ■

Márkus Deák de Szentivány (szentiványi Márkus Deák) szentiványi Márkus Deák cs lt (1603–1914), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/9. sz. fond. ■

Marosvásárhely Kelemen Lajos: A marosvásárhelyi református temető legrégibb sírkövei, 3 képpel. Erdélyi Múzeum 1909. 154–161.

Márton de Futásfalva (futásfalvi Márton) 1636. júl. 14. Futásfalvi Márton Jakab, apja Tamás és testvérei (István, Márton) czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 156. ■

Márton de Zsarolyán (zsarolyáni Márton) Vargha Zoltán: Feljegyzések a zsarolyáni Márton családról. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 124–127. ■

Mártonffy Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok. f. 153–216. A Becz-, a Kis-, a Mártonffy- és Vásárhelyi-családok genealógiája. ■

Mártonfi Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése, öt czimerképpel. Kolozsvár 1910. ■ Mártonfi György (karczfalvi) erdélyi kath. püspök bárói címere. Erdélyi Múzeum. 1910. 259. ■

Massa Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Mátyus de Kibéd (kibédi Mátyus) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Mezei 1666. máj. 16. Vas Mártonné és Andrásné, valamint ennek fiai: István és Mihály, egyezkedő levele Mezei Lukáccsal egy Városfalván levő székely örökség felett. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 141–142. ■

Mihálcz de Gelence (gelencei Mihálcz) Sándor Imre: A Gelenczei Mihálcz család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 4–8. ■

Mike de Altorja (altorjai Mike) altorjai Mike Sándor oklevél-, perirat- és genealógiai gyűjteménye ■ Mike Sándor: Collectio Genealogicae Nobilitatis Transilvanicae. vol. A/1–2 (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. MS 23/1–2). Mike Sándor: Származások Gyűjteménye, vol. B/1–2 (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. MS 24/1–2); Mike Sándor: Erdélyi nemzetségek, vol. I–X (korábban az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában, ma az Akadémiai Könyvtárban, Kolozsvárott, mss. 22/1–10). ■

Mikes de Zabola (zabolai gr. Mikes) zabolai gr. Mikes cs lt (1658–1804), A Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/2. sz. fond. Halotti beszédek a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban (tartalmazza az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára és a kolozsvári Református Kollégium Könyvtárában őrzött halotti beszédeket). Mikes Mihály (†1721); Mikes Ferenc (†1727); Mikes Mária (†1744); Mikes Zsigmondné Ugron Juliánna (†1836). ■ Mikes Zsigmondné levelei Bethlen Ödönhöz. Ms 4364 (Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, Kézirattár) • Mikes István gr. feljegyzései (XIX. sz. eleje) 167 lap. Ms 3162 (Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, Kézirattár) ■ Egyetemi Könyvtár, Budapest Kézirattár: 1. 1744. Allocutio RP Joannis Bapt. Szegedy oppugnantis ad illust. D. Comit. Antonium Mikes de Zabola Cibinii philosophiam universam gloriose defendentem et subinde torqueo aureo a regia Maiestate donatum. (Collectio Kaprinayana A, Tomi in folio, Tomus XXXVI, p. 466, nr. 50); 2. 1744. Oratio funebris, idiomate hung. concinnata, Ill. Dnae comitissa Mariae Mikes com. Antonii Korniss conjugi, dictaque a P. Josepho Balogh S. J. Claudiopoli. (Collectio Kaprinayana A, Tomi in folio, Tomus XXXVI, p. 502, nr. 59); 3. 1677. 9. Novembr. Testimoniales Michaelis Bodor, Johannis Dak Emerici Fogas de eo, quod nobilis domina consors Michaelis Dak, possessionem suam in Zágon tradidit et vendidit Clementi Mikes de Zágon. Orig. Hung. (Documenta et littera originales, nr. 28); 4. 1699. 29. Maii, Claudiopoli. Instructio pro domino comit. Michaele Mikes, stat. cath. Trannici deputato datae. (Litteris et epistolae originales e variis collectionibus selectae, Tomus XXXVI, p. 136, nr. 7); 5. Comes Stephanus Mikes, alicujus comitis encomia celebrat. (Collectio Prayana, Tomus LX, nr. 13). ■ Genealogia familiarum Bánffy, Mikes, Gyulaffy, Haller, Petki, Bornemissza, Jósika, Gyulai et Toroczkay. Saec. XIX. (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Kézirattár, Quart. Lat. 2243). ■ Latin versek és kivonatok olvasmányokból, köztük: „Ad Nuptias C. Antonii Mikes Anno 1751. 14-a februarii.” 1751. febr. 14. (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Kézirattár, Quart. Hung. 1260, 173v–174). ■ Daniel Gábor: A vargyasi Daniel család és vérségi egybeköttetései 1396–1888. (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Kézirattár, Fol. Hung. 3383), benne adatok a Mikes családról is. ■ Özv. széki Gr. Teleki Józsefné Gr. Mikes Máriáról írt nekrológ (Országos Széchényi Könyvtár, Bp., Kézirattár, Analekta, 5994). ■ Családfa: Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Pest 1865–1868; repr. 1988, VII, 473–477. Illéssy Já­nos – Pettkó Bé­la: A Ki­rá­lyi Köny­vek. Jegy­zé­ke a ben­nük fog­lalt ne­mes­ség, czím, czímer, elő­név és ho­nos­ság-ado­má­nyo­zá­sok­nak 1527–1867, Bp, 1895, 272. • Gudenus János József: A ma­gyar főnemesség XX. századi genealógiája. I–V. Bp. 1990–1999. II. 321–327. Magyar nemzetségi zsebkönyv. Első rész: főrangú családok (főrendiházi örökös tagsági joggal bíró főrangú családok). Szerk. Fejérpataky László. Bp. 1888, 163–165. Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. I–XI. Bp. 19111932. VII. 200–201. Kő­vá­ri Lász­ló: Er­dély ne­ve­ze­te­sebb családai. Kolozsvártt 1854. • Historia Genealogico Transilvanica. Ladislaus Mikola Liber-Baro de Szamosfalva. An­no 1731. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsiszentgyörgy 1903.  306–311. • A Mikes családra vonatkozó családfatöredékeket közölt Gyulai Richárd: Genealógiai Füzetek 1 (1903). 10–11, 26, 92. ■ Családtörténet: Basu Roy Chowdhury of Ulpur gróf Mikes Katalin: Visszatérés a zabolai Mikes-gyökerekhez. In: Ál­ló- és moz­gó­ké­pek. Váz­lat az er­dé­lyi fő­ne­mes­ség­ről. Szerk. Ko­vács Kiss Gyöngy. Kvár [2004]. 121–135. Fejérpataki Lász­ló: Ma­gyar Nem­zet­sé­gi Zseb­könyv. Fő­ran­gú csa­lá­dok. Bp. 1888. Pozsony Ferenc: Zabola. Bp. 2002. (Száz magyar falu könyvesháza). Ká­dár József–Tagányi Károly–Réthy László–Pokoly Jó­zsef, Szolnok–Doboka vár­me­gye monographiája. I–VII. Deés 1900–­1905, passim (adatok a Mikes család birtokaira ebben a vármegyében). • Márki Sándor: Arad vármegye és Arad város története. II. 696. • Szerencs János: A főrendiház évkönyve. Bp. 1907. 347. • J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch. IV/13. Der Adel von Siebenbürgen. Ed. Constantin Reichenauer v. Reichenau, Gé­za v. Csergheö und Oskar v. Bárczay. Nürn­berg 1898. 93. lap, 39–40. kép. • J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch. IV/12. Der Adel von Ungarn. Ed. Gé­za v. Csergheö, Iván v. Nagy und Josef v. Csoma. IIV. et suppl. Nürn­berg 18851893. V. 421. lap, 312. kép. • A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Írta Orbán Balázs. III. Pest 1869, passim, különösen: 136–146. Pozsony Ferenc: Gróf zabolai Mikes Kelemen és az erdélyi Mátyás-huszárezred. Acta (Sepsiszentgyörgy). 1999. II. 69–71. • Székely oklevéltár. Szerk. Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Sa­mu. I–VIII. Kv.–Bp. 1872–1934. passim. • Katona Imre: A Mikesek Vas megyei kapcsolatai. Savaria 13–14 (1979–1980). Szombathely 1984: 307–324. • Dongó Gy. Géza: Zabolai Mikes Mihály temetése 1663-ban. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 1910. 165–166. • Trócsányi Zsolt: Er­dély köz­pon­ti kor­mány­za­ta 1540–1690. Bp. 1980. (A Ma­gyar Or­szá­gos Le­vél­tár ki­ad­vá­nyai III. Ha­tó­ság- és hi­va­tal­tör­té­net 6). passim. • Trócsányi Zsolt: Habs­burg-po­li­ti­ka és Habs­burg-kor­mány­zat Er­dély­ben 16901740. Bp. 1988. (A Ma­gyar Or­szá­gos Le­vél­tár ki­ad­vá­nyai III. Ha­tó­ság- és hi­va­tal­tör­té­net 8). passim. Egyes családtagok: Ifj. Biás István, Zabolai Mikes Mihály temetési meghívója. 1721. jan. 26., Genealógiai Füzetek 5 (1907). 59. • Komáromy András: Adalékok a Mikesek notaperéhez (1638). Történelmi Tár 1885. 750–760. Kibékülési szerződés Mikes Bertalan és neje között (1641). Történelmi Tár 1881. 394. Thaly Kálmán: Mikes Kelemen. Századok 8 (1874). 213–217. Uő.: Ki hozta vissza a hazába Mikes Kelemen kéziratait? Századok 9 (1875). 573–575. Uő.: Egykorú jellemzés Mikes Kelemenről, Századok 32 (1898). 490–493. Prónay Antal: Mikes Kelemen mint „actor”. Századok 43 (1909). 46–53. Gálos Rezső: Mikes Kelemen és Katona István. Századok 64 (1930). 691–696. Mikes János (1876–1945). Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. I–III. Szombathely 1929–1932. Bakó Balázs: Non confundar”. “Nem szégyenülök meg”. Megemlékezés gróf Mikes János püspökről. Vasi Szemle 2005/6. ■ Mikes Kelemen (1690–1761). Mikes Kelemen Összes Művei. Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte Hopp Lajos. Bp. 1966. Abafi Lajos: M. K. Pest 1872. Beöthy Zsolt: M. leveleskönyve irodalmunkban. Bp. 1906. Gálos Rezső: M. K. Bp. 1954. Hopp Lajos: Mikes és világa. Bp. 1973. Huttkay Lipót: Mikes Kelemen törökországi levelei. (Az egri érsekmegyei könyvtár eredeti kézirati kincseiből). Eger 1905. Ism.: Váczy János in: Századok 40 (1906). 64–65. Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei. A m. kir. kormány támogatásával II. Rákóczy Ferenc hamvainak hazaszállítása alkalmával készült emékkiadás. Bp. 1906. Barta János: Mikes Kelemen. In: Költők és írók (Irodalmi tanulmányok). Bp. 1966. 7–41. • Hopp Lajos: Mikes Kelemen. In: A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 514–527. • Hopp Lajos: Mikes Kelemen (Életút és írói pályakezdet). Bp. 2000. ■ Mikes Kelemen (†1686) Lázár Miklós: Erdély főispánjai. Századok 21 (1887). 420–422. ■ Mikes Mihály (†1721) Lázár Miklós: Erdély főispánjai. Századok 22 (1888). 930–931. ■ Mikes Mihály (†1670) Lázár Miklós: Erdély főispánjai. Századok 23 (1889). 138–141. ■ Életrajzi gyűjtemények: Ma­gyar Élet­raj­zi Le­xi­kon. Fő­szer­k. Ke­nye­res Ág­nes. II. köt. Bp. 1982. 208–209. ■ Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. XIII. köt. Gulyás Pál adatgyűjtéséből sajtó alá rendezte Viczián János. Bp. 1999. 955–966. ■ Magyar írók élete és munkái. Írta Szinnyei József. VIII. köt. Bp. 1902. 1309–1315. ■ Mikes családra vonatkozó halotti beszédek és más nyomtatványok Petrik Géza retrospektív bibliográfiája szerint: Magyarország bibliographiája 1712–1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. sszeállitotta Petrik Géza. I. köt. Bp. 1888. • Balogh József, Radnóti: Leg jobb rész. Mellyet ez árnyék világból ki költözvén az maga Istenes, jámbor, jó-erkölcsű, és boldog halála által az örökkévalóságban magának választott Méltgs. Gróff Mikes Mária asszony; Méltgs Gróff Göncz.-Ruszkai Kornis Antal ur kedves hütves társa életének 23. eszt., és végső tiszteletére s örök emlékezetére élő nyelvel meg magyarázott 1744. eszt. (2-r. 19 lev.). • Magyarország bibliographiája 1712–1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. Összeállitotta Petrik Géza. II. köt. Bp. 1890. • Leo fortis DaClae, sagItta LethI prostratVs geMItV patrIrae honoraVs. Seu Mors luctuosa … comitis Michaelis Mikes de Zabola; … ex praedivite virtutum thesauro lugubri dictione adornata; a quodam Claudiopolitani collegii soc. Jesu sacerdote, atque In CsIkIensI DIVae parentIs aeDe a freqVente popVLo DepLorata. (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] • Magyarország bibliographiája 1712–1860. V. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művének 1–4. kötetéhez. Az 1712–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1971. • Demeter Márton: A mennyei Jónátásnak… három nyilai. Mellyeket a méltóságos Mikes úri-házba hét esztendő alatt… kilőtt… gr. Mikes Mihályt 1721. esztenedőben, …házastársát… gr. Bethlen Drusiniát 1724-ben; és ezeknek fijokat Mikes Ferencet 1727-en elejtvén… Melly három nyilakról… Mikes Ferencznek… halotti pompájának alkalmatosságával együgyü beszédet mondott . Kolosváratt 1727, T[elegdi] P[app] ny. [8] lev. 4° • Magyarország bibliographiája 1712–1860. V. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művének 1–4. kötetéhez. Az 1712–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1989. • Panegyricus in exequiis solennibus… comitis Francisci Mikes… a quodam Societatis Jesu religioso dictus. Claudiopoli 10. Decembris 1727. (Claudiopoli 1727), typis Academicis. [5] lev. 4° OSZK RNyT. •

Mikó de Hídvég (hídvégi gr. Mikó), Mikó de Bodok (bodoki Mikó) hídvégi gr. Mikó cs lt (benne a Rhédei cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ hídvégi gr. Mikó György-féle lt töredéke (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ hidvégi és bodoki Mikó cs lt (1587–1879), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/10. sz. fond. ■ Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre. Erdély Széchenyije. Debrecen 2005. ■ Kelemen Lajos: Bodoki Mikó Miklós családi krónikája. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 34–37, 47–49, 59–60, 77–79, 88–89. ■ Köblös Zoltán: A hidvégi Mikó család. Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félévszázados ünnepére 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kolozsvár 1909–1942, 225–243. ■ Köblös Zoltán: A hídvégi gróf Mikó család leszármazása. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 93–94. ■ Nagy Márta: Egy főúri rangra emelkedett nemes élete: hídvégi Mikó Ferenc (1585–1635). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Csíkszereda 2006. 83–120. ■

Mikó de Oroszfája (oroszfáji Mikó) Barabásy István: Az oroszfái Mikó család és rokonságai a XVIII. század végéig. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 56–58. ■ Török Pál: Az oroszfái Mikó család és rokonsága. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 172–173. ■

Mikó de Zsögöd (zsögödi Mikó) 1641. I. Rákóczy György ítélete káposztásszentmiklósi Pókai Mátyás és zsögödi Mikó János között egy jobbágytelekért folytatott perben. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 14. ■

Mikola de Szamosfalva (szamosfalvi br. Mikola) szamosfalvi Mikola cs lt (a Jósika cs hitbizományi lt-ban, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ A szamosfalvi br. Mikola család iratait idézte br. Mikola László (1665–1742, erdélyi törvényszéki ülnök, a család utolsó férfitagja) egykorú nyomtatott munkáiban: Régi nagy emlékezetü Kemény familia genealogiája, melly kezdetit vette a ... Mikola familiából, ... a mint a levelek világosan bizonyitják, mellyeket ... Kemény János erdéllyi fejedelem irtt ki, e következendö formában régi levelekből szóról-szóra 1656. eszt. ... (Kolozsvár 1701; egy példánya a volt Erdélyi múzeum könyvtárában, kéziratos másolata: Országos Széchényi Könyvtár, Quart. Lat. 493. ff. 42–47). ■ Mikola László: Genealogia nobilissimae et magnificae familiae Mikolarum, ex antiquis et authenticis instrumentis literalibus ... compilata et ejusdem sumptibus impressa. Kolozsvár 1702. ■ Illustrissimae familiae Mikola genealogica historia. Prioribus binis a[nno] 1702. typis vulgatis antiquitatum varietate locupletior, illustrissimi haeredis studio et impensis in lucem edita, anno 1712. [Claudiopoli] 1712, [Telegdi Pap.] [12] lev. – 4° OSZK. ■ Genealogia perillustris familiae Mikola de Szamosfalva, posthumo amori & honori illustrium manium ab uno unico superstite haerede eiusdem familiae compendio adornata a. D. 1299. (4-r. 15 l.) Monachij, 1730. Typ. Joan. Lucae Straub. M. E. ■ Mikola László br.: Genealogia per illustris familiae Mikola de Szamosfalva, München 1730. ■

Mindszenti 1649. decz. 15. Gróf Csáky Istvánné Mindszenti Krisztina felszabadító levele Sárpataki Márton deák részére. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 123–124. ■

Miske de Magyarcsesztve (magyarcsesztvei br. Miske) magyarcsesztvei br. Miske család levéltára, XVIII–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 502, volt 158; 0.19 fm.). Főleg Miske József (megh. 1816) erdélyi guberniumi tanácsosra és a héjjasfalvi, újszékelyi birtokokra vonatkozó iratok. Néhány regeszta, 1413–1722: Pettkó Béla: A Miske-család leveles ládájából. Századok 1888. 638–641. ■ Kis Bálint: A magyarcsesztvei Miske-család. Turul 31 (1913). 26–32.

Mohai de Marosgezse (marosgezsei Mohai) marosgezsei Mohai cs levelei. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Molnár de Alsócsernáton (alsócsernátoni Molnár) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Móré Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■

Móricz de Váradi és Sepsiszentgyörgy (váradi és sepsiszentgyörgyi Móricz) Gyulai Rikárd: A váradi és sepsiszentgyörgyi Móricz család. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 74–78, 90–92. ■

Mósa de Sárosberkesz és Karulya (sárosberkeszi és karulyai Mósa) Gyulai Rikárd: Sárosberkeszi és karulyai Mósa Lászlóné leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 93. ■