Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> B (Baczoni - Budai)

B (Baczoni - Budai)

Baczoni de Aldoboly (aldobolyi Baczoni) aldobolyi Baczoni és szentkirályi Kis cs lt (1659–1822), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/18. sz. fond. ■

Bajor államcímer Sándor Imre: Magyar bajor államczímer (1 mell). Genealógiai Füzetek 8 (1910). 129–132. ■

Bajtay Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése, öt czimerképpel. Kolozsvár 1910. ■ Bajtay József Antal erdélyi kath. püspök bárói címere. Erdélyi Múzeum. 1910. 283. ■

Bakó de Hete (hetei Bakó) Köblös Zoltán: Hetei Bakó Márton családi följegyzései 1792–1801, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 149–150. ■

Baksa de Aldoboly (aldobolyi Baksa) Kelemen Lajos: Aldobolyi Baksa János családi följegyzései 1759–1795. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 171–172. ■ A kézirat eredetije: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3016. sz. ■

Baktsi de Albis (albisi Baktsi) albisi Baktsi cs lt (1826–1874), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/19. sz. fond. ■

Balássy 1625 nov. 23. Bethlen Gábor rendelete Balássy Ferenc jobbágyai ügyében. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 29. ■

Bálint de Menaság/Csíkmenaság (csíkmenasági Bálint) Országos Széchényi Könyvtár (Bp.), Fol. Hung. 1694. ■

Bálintitt de Tövis (tövisi br. Bálintitt) tövisi br. Bálintitt cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében.) ■ A Bálintitt családot illető oklevelek 1349−1552. Árpádia 2. köt. 166. ■ Deák Farkas: Levéltárak a br. Bálintitt család nagyernyei levéltárából a XVII. századból, 1660. k., Történelmi Tár, 1880: 588−595. ■ Jerney János: Kétségek br. Bálintitt nemzetségre vonatkozó 1349. oklevél hitelessége iránt. Tudományos Gyűjtemény 1835. ■ Kelemen Lajos: Bálintitt József báró. Hírnök. 1925. 444. ■ Kelemen Lajos: Bálintitt Zsigmond. Hírnök. 1925. 444. ■ Thallóczy Lajos: A Maros-Vásárhelyi vidéki bizottság jelentése. Századok 1879. 138. ■

Baló de Kisbacon (kisbaconi Baló) kisbaconi Baló cs lt (1745–1917), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/20. sz. fond. ■

Baló de Miklósfalva (miklósfalvi Baló) 1634. márcz. 30. I. Rákóczy György rendelete miklósfalvi Baló György ügyében. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 189. ■

Balog de Fotos (fotosi Balog) fotosi Balog cs lt (1734–1862), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/66. sz. fond. ■

Balogh de Fogaras (fogarasi Balogh) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Balog de Szászczegő (szászczegői Balog) Rácz Viktor: A szászczegői Balog család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 67–69. ■

Balog de Várad (váradi Balog) Biás István: Családtörténelmi apróságok. 1. Memoriale egy ismeretlen feljegyzőtől a Magyarországon és Erdélyben elhalt fő és köznemesekről. (1639). 2. Teleki Sándor gróf genealogiai feljegyzése a váradi Balog családról és ennek vérségi jogán birható örökségekről (1735). 3. Teleki Sándor gróf feljegyzése a tusoni Török és prágai Kovács család genealogiájáról (1752). Genealógiai Füzetek 5 (1907). 68–71. ■

Balogh 1608. aug. 9. Balogh János, felesége Kovács Anna és gyermekeik (András, Katalin) czímerlevele Báthory Gábortól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 58–59. ■

Balogh de Nyárádszentimre (nyárádszentimrei Balogh) Balogh család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Bálpataki 1635. jan. 8. Bálpataki János és Hegymeghi Anna, valamint Vid László és Passai Ilona lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30. ■

Bán 1520. júl. 3. Görgényi János és Bán István lófő tisztségüket, illetve tompafalvi székely örökségüket, eladják Botos Jánosnak és társainak. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 11. ■

Bán de Galambod (galambodi Bán) Gyulai Rikárd, A galambodi Bán család (czímerrajzzal), Genealógiai Füzetek 5 (1907). 42–43. ■

Bándi de Bibarcfalva (bibarcfalvi Bándi) bibarcfalvi Bándi és Benedek cs lt (1661–1867), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/21. sz. fond. ■

Bánffi 1617. máj. 10. Kissárosi máskép Barabás György, anyja Csapi Anna, továbbá testvérei (István , Mihály, János) és sógora Bánffi Mihály czímerlevele Bethlen Gábortól. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73. ■

Bánffy de Losoncz, Bánffy de Losonc (lososnczi Bánffy, losonci Bánfy, br.) losonci gr. Bánffy cs nemzetségi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■ losonci Bánffy cs rokonsági lt (benne más kisebb fondok mellett iktári Bethlen, gyulakuti Lázár, Kemény, borosjenői Székely cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 94–95. ■ Bánffy Dániel kolozsvári könyvtárában levő könyvek jegyzéke. 1860. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2795. ■ Bánffy Dénes: Declaratio causae criminalis Dyonisii Bánffi de Losontz. 1813. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2359. ■ Bánffy Gregorii purum diarium. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2115. ■ Bánffy Judit kis asszonynak e világról való búcsuzásához alkalmazott utolsó szavai. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3790. ■ Bánffy Eliz szépírási és egyéb iskolai gyakorlatai. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3391. ■ Convocatoria ad funus ill. Georgi Bánffy 30 octobris 1785. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 390. ■ Bánffy György gr. gyermekkori írásai. 1820. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3392. ■ Avarvarei, Ofelia: Inventarierea fondurilor personale şi familiale din Arhivele Statului Cluj. Studiu metodologic şi aplicativ. III. Studii de caz (prezentări de fonduri) 4. Fondul familial Bánffy. Din istoria arhivelor ardelene. 75 ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj. Coordonatori: Ioan Drăgan, Ioan Dordea. Cluj-Napoca 1995. 226–230. ■ Csánki De­zső: Ma­gyar­or­szág tör­té­nel­mi föld­raj­za a Hu­nya­di­ak ko­rá­ban. V. Bp. 1913. 791–797. ■ Gyulai Rikárd, Losonczi báró Bánffy János leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 24–26. Gyulai Rikárd, Losonczi gróf Bánffy Kata leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 126. ■ Iványi Béla: A Tomaj nemzetség és a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffí-család története. I. Kezdettől 1526-ig. Bp. 1941. ■ Karácsonyi Já­nos: A ma­gyar nem­zet­sé­gek a XIV. szá­zad kö­ze­pé­ig. Bp. 19952.1016–1017 (III. 104–105). ■ Kemény József–Nagyajtai Kovács István: Második János Magyarország választott királyának második Szulejmán török császárhoz menetele rendje és módja, írta állítólag Bánffi Gergely 1565–1566. In: Erd. Töt. Tára. I (1877). 21–50. Koncz József: Bánffi Kristóf jegyzetei Heltai »Magyarok Krónikájában«. Történelmi Tár. 1881. 395–398. Koncz József: BÁNFFY László, losonci 1671–(1753) [Diarium], 1687–1732. Történelmi Tár. 1881. 398–399. Koncz József: Bánffy László, losonci [De vita sua], 1671–1741. Történelmi Tár 1882. 342–347. Második János Magyarország választott királyának második Szulejmán török császárhoz menetele. Szerk. Kőszeghi Péter. Bp. 1993. 119–131. ■ Lázár Miklós: gr., Egy oklevél Nagy Iván „A Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendje” czímű közleményéhez. Turul 2 (1884). 79–81. ■ Nagy Imre: A Tomaj nemzetségbeli Losonczi család őseiről. Turul 1 (1883). 96–99. Mikó Imre: Bánffy György Naplója 1644. In: Erdélyi történelmi adatok. IV. Kolozsvár 1862. 115–131. Nagy Iván: A Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendje. Turul 1 (1883). 16–26. Nagy Iván: Helyreigazítás a Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendéhez. Turul 2 (1884). 88. Nagy Iván: Igazító adalék a Bánffyak családfájához, Turul 1 (1883). 150. ■ Oklevéltár a Tomaj nem­zetségbeli losonczi Bánffy család tör­ténetéhez. Szerk. Varjú Elemér–Ivá­nyi Béla. I–II. (A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család története). Bp. 1908–1928. ■ Sándor Imre: Az első Bánffiak. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 33–38. ■ Sipos Gábor: Bánffy Miklós, az Erdélyi Református Egyház főgondnoka. Igehirdető 2001. 12. sz. 545–547. ■ Török István: Genealógiai adatok a Bánffi báró család genealogiájához. Erdélyi Múzeum. 1908. 271. ■ Wertner Mór: A Losonczi Bánfi család őse. Erdélyi Múzeum 19 (1902). 261–263. ■ Gróf Bánffy Erzsébet, Rákóczi Lászlóné, a ravatalán. [1663-bol származó kép]. Erdélyi Múzeum. 1913. 192. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 2338., ff. 92–99. Deductio historica familiae comitum, ac baronum Bánfi.; Quart. Lat. 3878., Opus Disquisitionis super Jure Fisci Regii erga Bona Szilágy Somlyoiensia per Notam Francisci secundi Rákotzi, Saec. XIX. in., egykorú másolat, 171 f., ff. 109–121. Genealogia Familiae Bánffianae de Losontz. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 3261, Kolling Oszkár: A Losonczy-Bánffy család története. ■ Nyomtatott halotti beszédek: Asszony-ember, A meg-koronáztatott –, avagy két halotti tanitások, mellyek n. b. e. Méltgs l. baronissa Losontzi Bánffi Klára n. b. e. Bethleni gróff Bethlen László … kegyes özvegyének temetési tisztességére irattak és el-mondattak … Nov. 18. 1804. eszt. (8-r. 96 l.). Kolosváron 1805. Ny. a réf. kol. bet. [Tartalma:] Herepei János, Azok a pontok, melyekből az aszszonyokat nézni, és megitélni kell. N. b. e. … Losontzi Bánffi Klára … temetési tisztességére halotti beszédben előadta… Tompa János, A vének koronája, mellyet … Losontzi Bánffi Klára halotti pompájára készitett és elé mutatott …Bánffy Ersébet, Az idvezült l. b. Losontzi –, gr. Lázár László ur … szeretett hitvese emléke. A.) Három könyörgések. B.) Két halotti beszédek. c.) Szomorú versezetek. 1.) Énekre alkalmaztatva. 2.) E gyászos esetre irva. (8-r. 124 l.) Kolozsváron, 1831. A kir. lyceum bet. [Tartalma:] Koporsó bézártakor mondott könyörgés. Cs. S.-től. Koporsónak háztól való elvitelekor mondott könyörgés. Cs. S.-től. N. G. Csiszár Sámuel, A házi vesztés fájdalma. Egyszerüen halotti beszédben előadva az idvezült Bánffy Ersébeth végtiszteletén Sept. 18-án 1831-ben. Herepei Károly, Az idő minden dolgok szülő annya. halotti beszéd egy a szülés fájdalmai közt gyermekével együtt enyészetre tért édes anyának … koporsója felett … Füzesi L. Jósef, Szomorú emléke l. b. Bánffy Erzsébeth ur aszszonynak. (Költemény.) • Bonyhay Simon György, Kegyes ember nyeresége s e világ kára, mellynek igasságát … l. b. Hadadi Veselényi István … és … élete hüséges párjának, néh. grof Bánfi Kata aszszonynak, mint isten házának kegyes jó dajkájának példájokban … megmútogatta. (4-r. 9 lev.) Kolosvárott, 1734. Ny. Szatmári Pap Sándor által. M. [Ezt követi:] Oratio funebris sive justissimus dolor super acerbissimo funere Stephani l. b. Vesselényi de Hadad … longe ex eo acerbiore, facto, quod … comitissa Catharina Bánffi de Losontz paucis ante condictum sepulturae illustris mariti diebus moriens ad eandem lessi tragoediam accessisset. (8 lev.) Halotti bucsuztató az udvar-háznál (2 lev.). Zoványi György, Mausoleum, az-az temetségnek uj tornya. Mellyet … építtetett, néh. … gróf Losontzi Bánffi Kata aszszony, b. e. férjének l. b. Hadadi Vesselényi István urnak ágyas-házúl nyugodalomra; melly mikor el-készült volna, … Sibón … tanítást tett az isten beszédéből a mausoleum dombján (6 lev.). Szathmári Mihály, Halotti oratio. Mellyet, néh. Vesselényi István … jeles virtusai … tündöklései után lött sok rendbéli setétséget okozott elenyészésekor követvén azt Ábigail elméjü minapi szerelmes h. társának … Bánffi Kata aszszonynak-is szomorú példájú eclipsisse és halála siralmas nemztünknek sorsán bánkodván, mondott Sibón 1734. aug. 22. (8 lev.). Halotti butsuztató a temető helyen. • Incze István, Halotti predikatzio a keserűségek és nyomoruságok igájának hasznos elviseléséről: melylet néh. Méltgs. szül. grof Losontzi Bánffi Ágnes ifju uraszszonynak, és néh. Méltgs. L. B. Vargyasi Dániel Ágnes tsetsemő kis-aszszonynak, utolsó tisztesség-tételeknek napján, méltgs. L. B. ifj. Vargyasi Daniel István vigasztalására elmondott 1754. eszt. (k. 4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.] Reménység. Virágzó zöldségében kivágatott –; mellyel néh. Méltgs grof Losontzi Bánffi Kata ifju ur-aszszonynak, és előtte hét hónapokkal elköltözött első és egyszülött leányának: néh. Méltgs grof Boros-Jenői Székely Susanna kis-aszszonynak, szomoru halálokban, férji és atyai szive igen meg-sebhetett Méltgs grof Boros-Jenői Székely Lászlo urnak: és hogy ez örök emlekezetben maradjon; az utólsó tisztesség-tételre mondatott halotti tanitásokban, világ eleibe terjesztetett. (4-r. 72 lev.) Kolosváratt, 1747. Ny. S. Pataki Jósef által. Sp. [Tartalma:] Borosnyai N. Sigmond, Az alázatosságnak és bekességes-tűrésnek fényes tüköre. Mellyet ... gr. Székely László ... midőn legdrágább kintsét ... hites társát, néh. ... Bánffi Kata ifju uri-aszszont koporsóba záratá; maga eleiben tétetett ... 1745. eszt. Szt. György havának 16. napján. Temetési tanitás. Mellyet néh. ... Bánffi Katalin ifjú uri-aszszonynak ... emlékezetére ... elmondott. Ajtai A. Mihály, Halotti beszélgetés. Mellyet amaz Keresztyén vallású ... néh. gróf Bánffi Katalin aszszony ... utolsó tisztességtétele alkalmatossággal a kolosvári szomorú gyászos háznál folytatott. Szathmári Pap Sigmond, Férjének hozzája bizott lelkét joval és nem gonoszszal illető, s drága gyöngyöknél-is drágább erős aszszony: néh. ... Banffi Kata ifju ur-aszszony, kinek meg-hidegűlt tetemei midőn a... temető bóltba bé-tétettek, utolsó tisztességet tett. • Deáki Jó[z]sef, Halálunk’ órájára, és az örök életről kegyességgel való gondolkodásra hivogató… tanitó mester az az: …halotti predikátio, mellyben… Bánffi György… el-temettetése alkalmatosságával… halotti tanítást tett. H. n. 1735, ny. n. 9 lev. – 19 cm. (OSZK). • Incze István, Halotti predikatzio a keserűségek és nyomoruságok igájának hasznos elviseléséről: melylet néh. Méltgs. szül. grof Losontzi Bánffi Ágnes ifju uraszszonynak, és néh. Méltgs. L. B. Vargyasi Dániel Ágnes tsetsemő kis-aszszonynak, utolsó tisztesség-tételeknek napján, méltgs. L. B. ifj. Vargyasi Daniel István vigasztalására elmondott 1754. eszt. (k. 4-r. 19 lev.) [H. és ny. n.] M. • [Borosnyai Lukács Simon] Borosnyai Lukáts Simeon, Jó feleség képe. Mellyet… losontzi Bánfi Kata… ertsei Toldalagi Ferentz… házas társának… el-temettetésének szomorú alkalmatosságával… lerajzolt – –. Marosvásárhely 1783, ny. n. [41] lev. • [Borosnyai Lukács Simon] (Borosnyai Lukáts Siméon) – [Borosnyai Lukács] (György Borosnyai Lukáts). Temetési oszlop… [Halotti beszédek] báró Bánfi [Bánffy] Kata, Toldalagi [Tholdalagi Ferencné felett]. Marosvásárhely (1786), Kaprontzai ny. [79] lev. – 20 cm. OSZK.

Barabás 1617. máj. 10. Kissárosi máskép Barabás György, anyja Csapi Anna, továbbá testvérei (István , Mihály, János) és sógora Bánffi Mihály czímerlevele Bethlen Gábortól. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73. ■

Barabási 1517. Barabási Mihály és Szentpáli András szerződése. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 88. ■

Barakonyi Barakonyi Ferenc címere. Erdélyi Múzeum. 1907. 192.

Baranyi de Várad et Micske (váradi és micskei Baranyi) váradi és micskei Baranyi cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ A váradi és micskei Baranyi család. Turul 1902. 165–177. ■ 1630. jan. 20. Váradi Barannyai Péter czímerlevele Brandenburgi Katalintól (czímerrajzzal). Rácz Viktor. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 126–127. ■

Baráthi 1683. szept. 6. Baráthi Borbála, Bálpataki Jánosné temetési meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 22–23. ■

Barcsay de Nagybarcsa, Barcsai de Nagybarcsa (nagybarcsai Barcsay, nagybarcsai Barcsai) Barcsay László: Siralmas Ének, melyet kélt Bartsai Klára Kis Asszony keserves halálának megsiratására irt megszomorodott testvére Bartsai László. 1786. 5 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 1527. B. K.: Geneológiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegei Wass családok.]. Magyar Családtörténeti Szemle 1936/1: 13–17. ■ Czakó Károly: A nagybarcsai Barcsay család. Magyar Családtörténeti Szemle 6 (1940). 222–226, 248–252, 279–282; 7 (1941). 14–20. ■ Gyulai Rikárd: Nagybarcsai Barcsai Tamás leszármazása (32-ős ősfa). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 120–126. ■ Kelemen Lajos: Barcsay Ákos megöletésének helye. Erdélyi Múzeum 1901. 245–248. ■ Kelemen Lajos: Barcsay Ákos főispán végrendelete. A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat XIV-ik (1903–1904) Évkönyve. Déva 1904. 140–144. ■ Kelemen Lajos, Barcsai Ákos pihenőhelye, Genealógiai Füzetek 2 (1904). 117–118. ■ Kelemen Lajos: Megvan-e Barcsay Ákos csontváza. Ellenzék 1904. 165. sz. 3. ■ Kelemen Lajos: Barcsay Ákos fejedelem újabb végrendelete. A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat XV-ik (1904–1905) Évkönyve. Déva 1905. 186–187. ■ Kelemen Lajos: Barcsay Mihály és három költeménye. Erdélyi Múzeum 1906. 218–221. ■ Kis Bálint: A Barcsayak levéltára 1624–1782, Történelmi Tár 1893: 621–630 és kny. ■ Kis Bálint: Erdély régi családai. A Barcsai család, Turul 12 (1894). 69–75, 138–145, 177–186. ■ Koncz József: Barcsai Ákosné lefoglalt javai összeírása, 1661. Történelmi Tár 1887. 375–391. ■ Kovács István: Barcsai Ákos fejedelem érmelése. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 118–120. ■ Persián Kálmán: Barcsai Ákos megöletésének napja. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 8. ■ Sándor Imre: A Barcsaiak eredete (3 képpel). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 113–115. ■ Szilágyi Sándor: A Barcsay család genealogiájához. Turul 1 (1883). 6–7. ■ 1592. okt. 18. Nagybarcsai Barcsai István végrendelete. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 128. ■ 1643. jan. 8. Osdolai Kún Gergely és Barcsai Druzsiánna lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 139. ■ 1658. jun. 22. Barcsai Ákos levele Teleki Mihályhoz. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 128–129. ■ 1658. aug. 27. Barcsai Ákos levele Teleki Mátyáshoz. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 129. ■ 1663. máj. 17. Barcsai Zsigmond temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 125. ■ 1663. aug. 30. Barcsai Péter, Mihály és Ábrahám adományba kérik a néhai Barcsai Ákos nagyosztrovai részjószágát. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 130. ■ 1796. jul. 9. Nagybarcsai Barcsai Péter halotti jelentése. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 131. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Igaz, Örök emlékezetű –. Avagy: Ama ritka kegyességű, és azért Istentől életében megbecsültetett: halálában megtiszteltetett: s holta után örök emlékezetben hagyatott: néhai méltgs Nagy Bartsai Bartsay Ábrahám urnak, utolsó tisztessége. Mellyet, ezen boldog emlékezetű urnak halála után. Tsórai udvarházánál koporsóba való tételekor, 1716. eszt. Sz.-György havának 5. napján, tsak magánoson, el-temettetésének helyén pedig. Vajda Hunyadon: megholtt, s véle egy sirba temettetett kedves vejével ... Viz-Szent-Györgyi Makrai István urral együtt, méltán tettenek az Istennek arra hivatalos szolgái. (4-r. 28 lev.) Kolozsvárott, 1731. Nyomt. Telegdi P. Samuel. A. Vásárhelyi Mihály: Isten gondviselésének hegye, mellyen folyó, s meg-nem tsaló isteni gondviselésről tett együgyű tanitást ... Bartsai Ábrahám koporsóba való tételének alkalmatosságával. Nádudvari Péter: Magyar Nathanael. Avagy az álnokság nélkül való igaz izraelitának, néhai Bartsai Ábrahám sinceritásáról való igaz tanubizonyság. Zilahi Andr.: Pollinctura piis manibus dni Abrahami Bartsai ... consecrata. Kereszturi Péter: Utolsó tisztesség-tétel. Mellyet az Istennek élő beszédéből tött ... Makrai István meghidegedett tetemei felett. Bándi Mihály: Köz példa. Mellybe bé-tekintvén, az emberi nemnek váltózandóságát, a világ állapotjának állhatatlanságát valójában meg-szemlélte ... Bartsai Ábrahám és Makrai István példájokban. ■

Barna Barna János: Nyermeghi Barna család története. [Szatmárnémeti] 1925.

Baróthi 1681. márcz. 15. Baróthi Gáspárné temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 44–45. ■

Barta de Harasztos (harasztosi Barta) Sándor Imre: Följegyzések a harasztosi Barta családról. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 186. ■

Bartha de Dálnok (dálnoki Bartha) dálnoki Bartha cs lt (1512–1842), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/23. sz. fond. ■ Magyar Családtörténeti Szemle 1943/8. 193.

Barthos de Albis (albisi Barthos) albisi Barthos cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■

Bartók de Martonfalva (martonfalvi Bartók) martonfalvi Bartók cs lt (1626–1830), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/24. sz. fond. ■

Basó de Csoltó (csoltói Basó) Forgon Mihály, A csoltói Basó család, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 1–8. ■

Basa de Zabola (zabolai Basa), Bassa de Zabola (zabolai Bassa) Kis Bálint: A zabolai Basa család. Turul 10 (1892). 132–133. ■ Sándor Imre: A zabolai Bassa család (czímerrajzzal és 1 képpel), Genealógiai Füzetek 4 (1906). 14–18. ■

Basta Ghyczy Pál, Batsa György czímere, Genealógiai Füzetek 5 (1907). 30. ■ Ghyczy Pál: Basta György czimere. Turul 1907. 88–89. ■

Batha de Nagyborosnyó (nagyborosnyói Batha) nagyborosnyói Batha cs lt (1820–1877), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/22. sz. fond. ■

Báthory Balogh István: A Báthory család négy oklevele (1330–1332). Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltári Évkönyv. XIII. Nyíregyháza 1999. 107–132. ■ Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem nõvére. Turul 1 (1883). 8–9. ■ Vass Miklós: Temetési meghívók. I. Báthory András. II. Bethlen István, Genealógiai Füzetek 4 (1906). 29–30. Wertner Mór: A Báthoryak családi történetéhez. Turul 18 (1900). 6–29. ■ 1634. máj. 7. Báthory András temetési meghívója. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 29. ■ 1642. decz. 20. Ifj. Rákóczy György és Báthory Zsófia lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 93. ■ 1796. aug. 8. Farkas Nepomuk levele Aranka Györgyhöz Báthory András fejedelem haláláról. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 30. ■

Bebek de Pelsőcz (pelsőczi Bebek) Sándor Imre: A pelsőczi Bebek család erdélyi ága, Genealógiai Füzetek 5 (1907). 97–98. ■

Becz de Csíkkozmás (csíkkozmási Becz) Sándor Imre: A csíkkozmási Becz család (czímerrajzzal), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 34–35. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok. f. 153–216. A Becz-, a Kis-, a Mártonffy- és Vásárhelyi-családok genealógiája. ■

Becski 1617. aug. 5. Károlyi Zsuzsánna Becski Györgynének. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 92. ■ Becski-család. Versek. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4570. ■

Becski de Pókafalva (pókafalvi Becski) pókafalvi Becski cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében.) ■ Köblös Zoltán, Adatok a pókafalvi Becski család történetéhez. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 127–130. ■

Becsky de Tasnádszántó (tasnádszántói Becsky) Luby Károly: A tasnádszántói Becsky család története és leszármazása. Kézirat, idézi Szinnyei. ■

Becz Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok. f. 153–216. A Becz-, a Kis-, a Mártonffy- és Vásárhelyi-családok genealógiája. ■

Beder Beder cs lt (1715–1848), Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/62. sz. fond. ■

Bedő de Kálnok (kálnoki Bedő) kálnoki Bedő cs lt (1680–1816), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/69. sz. fond. ■

Beedi 1617. aug. 2. Keserűi Dayka János, felesége Beedi Erzsébet és gyermekeik (Pál, János) czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 74–76. ■

Beke de Alsócsernáton (alsócsernátoni Beke) alsócsernátoni Beke cs lt (1635–1901), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/26. sz. fond. ■

Beke de Felsőcsernáton (felsőcsernátoni Beke) felsőcsernátoni Beke cs lt (1651–1761), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/71. sz. fond. ■

Beke de Pálfalva (pálfalvi Beke) 1635. decz. 16. I. Rákóczy György rendelete a jobbágyságra kényszerített pálfalvi Beke maskép Nagy Gergely ügyében. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 190–191. ■

Béldi de Uzon (uzoni gr. Béldi) uzoni Béldi cs bodolai lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■ uzoni Béldi cs mezőméhesi lt, benne adatok az Alia, Kamuti, Kékedi, Baládfi, Cserényi és Vitéz famíliákra. Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 96. ■ Magyar Országos Levéltár, gr. Teleki cs marosvásárhelyi lt (P 669). ■ Béldi Zsuzsánna versei. 1710. [Szabó Károly másolata] Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3759. sz. ■ Kelemen Lajos: Uzoni Béldi Mihály családi följegyzései 1767–1793. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 106–107. ■ 1659. jun. 14. Barcsai Ákos biztosító levele Béldi Pálné szolgái részére. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 131. ■ Deák Farkas: Adatok Béldi Pál életéhez. Történelmi Tár 1887. 463–471. ■

Belső-Szolnok vármegye Biás István: Belsőszolnoki lustra 1684-ből. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 84–85. ■ Biás István: Belső-Szolnok vármegyének registroma 1686-ból. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 27–29. ■ Györffy István: Belső-Szolnok megye 1600. évi lustrája. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 14–15. ■ Lukinich Imre: Belső-Szolnok megye nemesi összeírása 1676-ból. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 9–10, 22–23. ■ Lukinich Imre: Belső-Szolnok megye egytelkes nemeseinek jegyzéke 1697-ből. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 108–111. ■ Szádeczky Béla: Belső-Szolnok megye 1662. évi lustrája. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 54–56. ■ Kádár József: Belső-Szolnok vm. tört (kézirat, Kádár J. személyi lt, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Bencze Bencze András 1707–1710. évi naplójegyzetei. 13 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 4377. sz. ■

Benedek de Bibarcfalva (bibarcfalvi Benedek) bibarcfalvi Bándi és Benedek cs lt (1661–1867), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/21. sz. fond. ■

Benedek de Olasztelek (olasztelki Benedek) olasztelki Benedek cs lt (1729–1881), Román Nemzeti Levéltár, Kovászna Megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy, 61. sz. fond. ■

Benkő köpeci Égető és Benkő cs lt (1682–1872), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/36. sz. fond. ■

Benkner Gyárfás Tihamér: Egyéb brassai czimereslevelek. Turul 29 (1911). 105–115. ■

Benkő de Alsótorja (alsótorjai Benkő) alsótorjai Benkő cs lt (1784–1902) a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/27. sz. fond. ■

Benedek de Malomfalva (malomfalvi Benedek) malomfalvi Benedek cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■

Benkő de Maksa (maksai Benkő) Péter Lajos: A maksai Benkő család, Genealógiai Füzetek 5 (1907). 28–30. ■

Berger Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Bernáld de Alsócsernáton (alsócsernátoni Bernáld) alsócsernátoni Bernáld cs lt (1583–1861), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 62. sz. fond. ■

Bernáth de Bernátfalva (bernátfalvi Bernáth) bernátfalvi Bernáth József levelezése (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■

Berzenczey de Görgényszentimre (görgényszentimrei Berzenczey) görgényszentimrei Berzenczey cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Beszterce város Sebestyén József: Beszterce város régi fegyverei (2 képpel), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 110–111. ■ Sebestyén József: Czímeres emlékek Besztercén (4 képpel). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 10–12. ■

Betegh de Csíktusnád (csíktusnádi Betegh) csíktusnádi Betegh cs lt (XVIII–XIX. sz.) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Bethlen de Bethlen (bethleni gr. Bethlen) ■ bethleni gr. Bethlen család küküllővári lt (1549–1902) (Magyar Országos Levéltár, Bp.) ■ bethleni gr. Bethlen cs bolkács-zsidvei lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■ bethleni gr. Bethlen cs keresdi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■ bethleni gr. Bethlen Ferenc levelezése (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■ bethleni gr. Bethlen Miklós kancellár iratai, töredék (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ bethleni Bethlen cs lt, Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/3. sz. fond. ■ Bethlen Miklósné: Visszaemlékezése elhunyt férje családtörténetére és életútjára. Korunk, 2002. 12. sz. 37–50. ■ Csoma József: A Dorozsmai és Becse-Gergely nemzetség czimere. 2. Becse-Gergely. Turul. 1902. 8–10. ■ Kelemen Lajos: Két régi levél. 1. Bornemissza Anna levele Teleki Mihályhoz. 2. Bethlen Kata levele gr. Teleki Lászlóhoz. Pásztortűz. 1924. 239–240. ■ Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp. [1927]. ■ Lukinich Imre: Adatok a bethleni Bethlen család XV. és XVI. századbeli történetéhez (1 pecsétrajzzal). Genealógiai Füzetek 5 (1907). 1–5. ■ Lukinich Imre: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése 1622–1635. Történelmi Tár 1907: 228–258, 335–378. ■ Lukinich Imre: Bethlen Farkasné Ostrosics Borbála ingóságainak leltára, 1679. Történelmi Tár 1908. 12–14. ■ Lukinich Imre, Bethlen Gábor uralkodása történetéhez 1615–1630, Történelmi Tár, 1908, 227–247. ■ Lukinich Imre: Okiratok Bethlen István 1636. évi támadása történetéhez. Történelmi Tár 1909. 378–406. ■ Lukinich Imre: Bethlen Péter iskoláztatásához 1627. Történelmi Tár 1911. 305–310. ■ K. Sebestyén József: A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a bethleni gróf Bethlen család címere. Kolozsvár 1926. ■ Rónay Elemér: A gróf Bethlen család pere a kincstár ellen. Kisújszállás 1927. ■ Sipos Gábor: Bethlen Miklós és a református egyház. Erdélyi Múzeum 1993. 1–2. sz. 13–20. ■ Az Iktári Bethlen-család történetéhez. Közli Szabó Károly. Történelmi Tár 1881. 192–193. ■ Tanka Endre [=Sipos Gábor] – Ostilarius Mihály [=Hints Miklós]: Bethlen János Innocentia Transsylvaniae című röpiratának magyar változata. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. I. Szeged, 1989. 123–146. ■ Varjú Elemér: A bethleni Bethlen család leszármazása. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 27. 1635. jan. 31. I Rákóczy György Bethlen Ferenczet Haller Istvánné temetésére küldi. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30. ■ 1637. máj. 3. I. Rákóczy György Bethlen Ferenczet Kemény Boldizsárné leánya esküvőjére küldi. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30–31. ■ 1656. Keresdi Bethlen Mihály temetési meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 124–125. ■ 1668. máj. 18. Bethlen Zsófia temetési meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 94–95. ■ 1697. febr. 14. Bethlen Elek temetési meghívója. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 94–95. ■ 1759. okt. 16. Bethleni gróf Bethlen Kata temetési meghívója. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 60. ■ Nyomtatott halotti beszédek: Emléke a boldog emlékezetü Bethleni gróf Bethlen Rosalia ur aszszonynak B. G. Bethlen Imre kedves életepárjának. 1832. (8-r. 87, 30. 117. 2 l. és 1 címkép.) Nagy Enyeden, nyomt. a réf. kolégyom könyvny. M. [Tartalma:] K. B. Tompa János: Könyörgés, mellyet n. gróf Bethleni Bethlen Rosalia testének a koporsóba való bézárásakor 1832-ben bőjtelő havának 8-ik napján mondott. (1-6. l.) Hegedűs Sámuel: Az aszszonyi nem méltósága. Egy halotti beszéd mellyet gróf Bethlen Rosalia ur aszszony ... koporsója mellett elmondott. (7-87 l.). Szász Lajos: Árnyék képe a derék aszszony az idvezült gróf B. Bethlen Rozalia ur asszonynak, ... egy halotti beszédben elmondva. (30 l.) Erősdi Dániel: Halotti beszéd a ditséretes aszszonyról, mellyet ... gróf Bethlen Rosália ... utolsó tiszteletére mondott. (1-19. l.). Zeyk János: Asszonyi méltóság emléke, vagy a szép testel párosodott magas lélek ... gróf Bethlen Rosálai ... képmássa ... eggy szomorú énekben vissza idézve. (20-46 l.). Hegedűs Sámuel: A szent imrei temető. Egy elegia b. e. Bethleni gróf Bethlen Rosália boldog árnyákéhoz. (47-74 l.). Halotti versek. Irták a n. enyedi réf. főoskola némelly tanulói [Vajna Sigmond, Botskai János, Váradi János, Baritz Éduard, K. Boltz Jósef, Sándor Jósef, Fábián Dániel, Tompa Lajos, Nemesényi Károly és Vizi István.] (75-117 és 2 l.) • Emlékezete, Drága kenetnél jobb s kedvesebb –, ama ritka szépségű és nagy kegyességű ifjú aszszonynak, néh. méltgs született gróf Bethleni Bethlen Klára aszszony ő nagyságának, gróf Kis-Rhédei Rhédei János ... szerelmes hites párjának: Melly a temetési tisztességtételnek napján az isten beszédéből szedegettetett tanitások által világ eleibe terjesztetett. (4-r. 33 lev.) Kolosváratt, 1758. Nyomt. Páldi István által. M. [Tartalma:] Szent Kananea vagy tsuda hitű siró Fénissa aszszony. Az az: egy ollyan halotti tanítás, mellyet Sz. Máté XV. részének 28. verséből készített, holmi részből a méltgs néh. gróf Bethlen Klára, gróf Kis Rhédei Rhédei János házas-társa felett Szebenben elmondott ... az egyházi orator H. D. J. 1757. eszt. Málnás Mászló: Fő embernek egyetlen-egy, de meg-halálozott leánya: néh. ... Bethlen Klára ifjú ur aszszony, ... kinek ... N. Szeben k. várossában lett utolsó tisztesség-tételkor halotti egyűgyű tánitást tett. • Sion, leányának, Földi ékességétől meg-fosztatott –, keserű gyászsza, melly amaz áldott emlékezetében halhatatlan, n. m. gróf ... Bethleni Bethlen Ádám ... szomoru halálával okoztatott, és az utolsó tisztességet tévő halotti predikátziókban és orátziokban le-rajzoltatván, ugyan e nagy heros keserves lelkű özvegye, méltgs grof Losontzi Bánffi Klára ... szivbéli gyógyulhatatlan sebeinek némi-némű enyhittetésekre, s férjhez való tökéletes szeretetének bizonyságaul, örök emlékezetben hagyattatott. (4-r.) Kolosváratt, 1749. Nyomt. S. Pataki Jósef által. [Tartalma:] Szathmári Pap Sigmond: Idvességnek palástja és ditsőségnek koronája, mellyeken ... gróf Bethleni Bethlen Ádám ... a földi igazságnak birói palástját és az egyenes itélet tételnek koronáját, fel-tserélte: és a melyekről ... gyászos tanitást tett. (14 lev.) Verestói, G.: Panegyricus quo concordiam religionis christianae statusque civilis enarravit, juxta et summum concordiae hujus in orbe Dacio cultorem ac statorem, ... Antonium comitem de Bethlen ... dum mortales tanti herois exuviae sepulcro inferrentur, pre rostris laudavit ... (25 lev.) Verestói György: Halotti oratio, mellyet a keresztyén vallásnak és a polgári állapotnak egyességéről, és ezen egyeségnek nagy követőjéről és oltalmazojáról ... gróf Bethleni Bethlen Ádámról, ... midőn meghidegedett teste koporsóba tétetnék, deák nyelven mondott ... és aztán ... magyar nyelvre fordított. (31 lev.) Szathmári Pap Sigmond: Halálos betegségéből meg-gyógyittatott és harmad napon az Ur házába fel-ment, titkos Ézékiás: néhai méltgs gróf Bethleni Bethlen Ádám ... kinek, midőn a ditsőség templomába minap fel-ment lelkétől egy ideig el-hagyatott teste ... a keresdi mazuoleumba indittatott, ... utolsó tisztességet tett. (16 lev.) Tsepregi, Franc. T.: Pharus Dacica: Adamus comes de Bethlen: ... dictione funebri collaudatus. (60 lev.) • Álnokság, Az –, és hivatal nélkül élő igaz keresztény férfiunak képe, két halotti beszédekben lerajzolva néhai bóldog emékezetű Bethleni méltgs gróf Bethlen Dániel … érdemlett utólsó tisztességére, és fenn maradandó emlékezetére. (8-r.) Kolozsváron, 1822. Nyomt. a ref. kol. bet. M. [Tartalma:] K. Borosnyai Tompa János: Az álnokság nélkül való igaz izraélita, elé-adva egy halotti beszédben, mellyet n. b. e. … gr. Bethlen Daniel utólsó tisztességére … el-mondott. (45 l.) Hegedüs Sámuel: A hivatal nélkül való élet boldogsága. Egy halotti beszéd, mellyet gr. Bethlen Dániel halotti tisztessége alkalmatosságával el-mondott. (45–96 l.) Kolosváron, 1822. Nyomt. a ref. kol. bet. • Lugubre sacrum. Avagy, az Isten jó kedvéből adattatott, életében kegyes szelidségü, holtta után halhatatlan ditsőséget nyerő, a földön emlékezetes oszlopot érdemlő, valóságos jó feleségnek le-rajzolásában, néh. Méltgs. Groff Bethlen Judith asszonynak; T. és Méltg. Keres-Keeri Köleséri Sámuel ur … Isten szerint való minapi szerelmes házastársának el-temettetése alkalmatosságával 1720. eszt., a Batzai udvarháznál, és templomban lett, alkalmaztató és a követésre mindeneknek elejikbe adó, halotti utolsó tisztesség tétel. (k. 4-r. 15 lev.) Kolosváratt, ny. Telegdi Pap Sámuel által. M. • Szeretetnek, Az igaz atyafiui –, és állandó hívségnek, még a világi élet utolsó határin kivül-is, változhatatlanul fenn-álló oszlopa. Az az, oly halotti tisztesség tévő prédikátziok, mellyek, néhai méltgs grof Bethleni Bethlen Sándor … utolso tisztesség tételére a kolosvári ref. eklésia nagyobbik templomában el-mondottak. (4-r.) [H. és ny. n.] M. [Az egyes beszédek külön címlapokkal:] Szathmári Pap Mihály: Az irgalmasságoknak atyjátol, és minden vigasztalásoknak istenétől vigasztaltatott sérelmes szivnek vigasztalásai. Mellyeket, ama hazánk felsőbb kormanyja mellől, az halál által, véletlenül el-ragadtatott buzgo szivü jo hazafinak, néhai … Bethlen Sándor ur ő nagyságának … halála, és utolso tisztesség tétele alkalmatosságával, egy rövid halotti predikatzioban foglalt … (33 l.) Kolosváratt. 1794. Nyomt. a reform. coll. bet. F. Vintzi Takáts János: Egy közjora születtetett haza-fijubol lett tiszt-viselő kit amaz halhatatlan emlékezetű nagy hazafijunak, … groff Bethleni Bethlen Sándor urnak … példájában le-rajzolt, és gyászos halgatoival szemléltetett … (32 l.) Kolosváratt, 1794. Nyomt. a reform. coll. bet. • Péchy Árpád: Imák és emlékbeszéd bethleni gróf Bethlen András gyász-emlékünnepén. Irta és Brassóban 1899. szeptember 17-én az ev. ref. templomban elmondotta –. (8-r. 15 l.) Brassó, 1899. Herz könyvny. ■

Bethlen de Iktár (iktári Bethlen) iktári Bethlen cs lt (Bánffy cs rokonsági lt-ban) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Karácsonyi János: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ősei. Turul. 1897. 49–57. ■ 1648. jan. 16. Iktári gróf Bethlen István temetési meghívója. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 30. ■

Bethlen Vass Miklós, Temetési meghívók. I. Báthory András. II. Bethlen István, Genealógiai Füzetek 4 (1906). 29–30. ■

Bihar vármegye Sch. Gy.: Bihar vármegye levéltárában õrzött czímeres nemeslevelek. Turul. 1888. 178–180.

Biki de Csehi (csehi Biki) 1784. szept. 26. Csehi Biki György nemességi bizonyítványa. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 132. ■

Bíró 1623 jul. 30. Bethlen Gábor rendelete Bíró Gergely és István drabant-levelének kihírdetése ügyében. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 28. ■

Biró Nyomtatott halotti beszédek: Bardocz, Jósef, Lelki szerelmesét kesergő menyaszszony. Kit a néh. b. e. méltgs Biró Anna aszszony, méltgs l. b. Josintzi Jósef élete kedves párjának temetési szomorú alkalmatosságával egy halotti tanitásban le-rajzolt. (4-r. 19 lev.) Kolosváratt, 1753. Ny. S. Pataki Jósef által. [Ezt követi:] Halotti tanitás. Mellyet ama régen tündöklő … familiából véletlenül le-szegett egy ékes ágnak, … Biro Anna aszszonynak tisztességére … szomoruan mondott-el Dési Lázár György. M. Sámuel, Sámuel és monda Sámuel … Mikor Isten… hüséges szolgáját… homoród sz. mártoni Biró Sámuel uramat e változó világból … boldog életre hitta… utolsó tisztesség-tételének idején… a kolosvári unitaria ecclesiának egyik méltatlan prédikátora… anno 1721. die 23. Februarii. Brassó 1721, Suler – Helczdörfer ny. [4] lev. OSZK – Knyt. ■

Biró de Homoródszentmárton (homoródszentmártoni Biró) 1681. okt. 4. Homoródszentmártoni id. Bíró István hadmentességi folyamodványa Apafi Mihályhoz. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 84. ■

Biális de Illyefalva (illyefalvi Biális) illyefalvi Biális cs lt (1693–1788), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/75. sz. fond. ■ Kis Bálint: Az illyefalvi Biális család. Turul 15 (1897). 144–147.

Birtalan de Barót (baróti Birtalan) baróti Birtalan cs lt (1664–1861), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/28. sz. fond. ■

Bíró de Csíkvacsárcs (csíkvacsárcsi Bíró) csíkvacsárcsi Bíró cs lt (1676–1782), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad).

Bitai de Pürkerec et Kilyén (pürkereci és kilyéni Bitai) pürkereci és kilyéni Bitai cs lt (1694–1888), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/29. sz. fond. ■

Bocskai de Kismarja (kismarjai Bocskai) Sándor Imre, A kismarjai Bocskai család (5 képpel és 1 czímerrajzzal), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 1–10. ■

Bodor de Lécfalva, Bodor de Léczfalva (lécfalvi Bodor) lécfalvi Bodor cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében)

Boér családok Junius Marcellus: Armalis Kemény János erdélyi fejedelemtõl és adatok a Boér nevű családokról. Turul 1894. 172–176. ■

Boér de Kövesd (kövesdi Boér) 1728. szept. 13. Kövesdi ifj. Boér József és Haller Borbála lakodalmi meghívója. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 32. – Sz., A kövesdi Boér család címere. 1659, Turul 7 (1889). 140–141. ■ Biás István, Kövesdi Boér István családi följegyzései 1784–1828, Genealógiai Füzetek 10 (1912). 52. ■

Boér de Nagyberivój (nagyberivóji Boér) nagyberivóji Boér cs lt (Magyar Országos Levéltár, Bp.) ■ B. Boér Géza: A fogarasföldi Boér-család. Turul 38 (1924–1925). 30–32. ■

Boér de Szentpál et Kövesd (szentpáli és kövesdi Boér) 1827. jul. 1. Kövesdi Boér Simon a szentpáli és kövesdi Boér-család genealógiájáról. Ifj. Biás István. 10 (1912). 54–55. ■

Bogáti Kis Bálint: A Bogáthi család. Turul 9 (1891). 174–179. ■ Kis Bálint: A Bogáthiak és Gerébek. Turul 29 (1911). 146–159. ■

Bogdán de Kézdimartonfalva (kézdimartonfalvi Bogdán) kézdimartonfalvi Bogdán cs lt (1573–1937), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 57. sz. fond. ■

Bogdán de Sepsiszentgyörgy (sepsiszentgyörgyi Bogdán) sepsiszentgyörgyi Bogdán cs lt (1803–1919), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/30. sz. fond. ■

Bohus de Világos - Szőgyény de Magyarszőgyén (világosi Bohus és magyarszőgyéni Szőgyény) világosi Bohus János és magyarszőgyéni Szőgyény Antónia személyi lt (1759-1883), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad).

Bolyai Rónay Elemér: A bolyai Bolyai-család. Turul. 1942. 49–62.

Bónis de Nádudvar (nádudvari Bónis) Gyulai Rikárd, Nádudvari Bonis Sarolta leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 3 (1905). 73–77. ■

Bora de Szemerja (szemerjai Bora) szemerjai Bora cs lt (1700–1721), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/79. sz. fond. ■

Borbély 1634. márcz. 10. Kéczkey György, testvére Kéczkey András, unokatestvére Borbély András, továbbá Várkonyi Mihály czímerlevele II. Ferdinándtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 150–151. ■

Borbély de Aranyosrákos (aranyosrákosi Borbély) aranyosrákosi Borbély Sámuel iratgyűjteménye és levelezése (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében) ■

Bornemisza de Kászon et Impérfalva (kászoni és impérfalvi br. Bornemisza) kászoni br. Bornemissza cs lt (XVI–XIX. sz.) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ kászoni br. Bornemissza Adél személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 103. ■ kászoni br. Bornemissza Károly gyűjteménye és személyi lt. ■ Kelemen Lajos: Két régi levél. 1. Bornemissza Anna levele Teleki Mihályhoz. 2. Bethlen Kata levele gr. Teleki Lászlóhoz. Pásztortűz. 1924. 239–240. ■ Szabó T. Attila: A Bornemissza-levéltár, Levéltári Közlemények, 17 (1939). 328−254. ■ Sólyom-Fekete Ferenc: Jelentés Hunyadvármegye levéltárairól, családi levelesládáiról. Századok 1887. Kiránd., 42−44. ■ Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. 93. ■ Imreh István–Pataki József: Kászoni kisnemes az Erdélyi udvari kancellária élén, in: Imreh István–Pataki József: Kászonszéki krónika 1650–1750. Bp. 1992. 67–74. 356–357. (= Korunk 1/1990. 11: 1495–1499). ■ Kovács Zsolt: A Bornemiszák görgényszentimrei kastélya, Korunk, 2005/12. ■ Vekov Károly: Töredékek egy erdélyi család történetéből (kézirat). Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár, Imreh István hagyatéka, 312. sz. ■ Gyulai Rikárd: Kászoni báró Bornemissza Eszter leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 126. ■ Gyulai Rikárd, Kászoni báró Bornemissza Tivadar leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 25. ■

Bornemissza de Kolozsvár (kolozsvári Bornemissza) 1632. jun. 9. I. Rákóczy György rendelete kolozsvári Bornemissza Istvánnak, hogy Becski Zsigmond jobbágyát adja ki. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 92. ■

Bornemissza de Várad (váradi Bornemissza) Kelemen Lajos: A váradi Bornemisszák czímere. Erdélyi Múzeum. 1911. 304–305. [Itt közölve: Bornemissza László címere, 1583. Erdélyi Múzeum. 1911. 305.] ■

Bors de Csíkszentkirály (csíkszentkirályi Bors) Sándor Imre: A csíkszentkirályi Boros család. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 25–33. ■

Boros de Csíkszenttamás (csíkszenttamási Boros) Sándor Imre: A csíkszenttamási Boros család, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 137–142. ■

Boros Kelemen Lajos: Boros József családi följegyzései 1723–1759. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 144. ■

Borsos (Borsos Tamás családja) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Botos 1520. júl. 3. Görgényi János és Bán István lófő tisztségüket, illetve tompafalvi székely örökségüket, eladják Botos Jánosnak és társainak. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 11. ■

Bölöni de Nagybölön (nagybölöni Bölöni) Bölöni cs lt (Nagyvárad). ■ Bölöni László: A nagybölöni Bölöni család. Turul. 12 (1894). 83–88. ■ Bölöny László: A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története. Kolozsvár 1903.

Böjti, Böythi de Böith (böithi Böythi) 1620. nov. 6. Böithi Böythi István czímerlevele Bethlen Gábortól. Genealógiai Füzetek. 1 (1903). 29. ■

Brassó Sebestyén József, Köpeczi: A brassai fekete templom Mátyáskori címerei. 1927. (Erdélyi Tudományos Füzetek 8.) Gyárfás Tihamér: Egyébb brassai czimeres levelek. A brassai nemes családok jegyzéke. Turul 1911. 159–166. [Albrich, Bácsfalusi alias Gyerkó, Gyerkó (Bácsfalusi), Balás, Benckner, Berger, Blum-Fronius, Brecht von Brechtenberg, Brenner von Brennerberg, Brygant, Clompe von Kronberg, Cloos, Closius, Christoph, Cronenheim 1. Wenczel, Cronenthal 1. Cloos, Czako von Rosenfeld, Dillmont, Drauth, Engel, Enyedi vagy Enyeter, Fronius, Gothárd, Greissing, Gyurka, Hedjesch eredetileg Hegyes, Helner, Herberth von Herbertsheim, Hermann, Hirscher, Igelau, Izdenczy, Katona alias Szász, Kerekes, Kósa de Vargyas, Kronberg lásd Clompe, Kronfeld l. Wentzel, Kölesséry, Lange von Burgenkrom, Langendorff, Loy, Marolty, Massa, Mederus, Ritter von Meissner, Miller, More, Mylius, Nagy de Szotyor, Paur de Drauth, Plecker, Rosenfeld lásd Czakó, Rozsnyai, Roth, Schirmer, Schneeweis, Schobel, Schunkabunk, Seewald, Seidl, Seuler von Seulen, Seraphin, Sigerus, Tartler, Trausch, Weiss, Wentzel de Kronfeld, Vincze családok].

Brázovai de Brázova (brázovai Brázovai) Gyulai Rikárd: Brázovai Brázovai Irén leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 62. ■

Bruckenthal Bruckenthal cs lt (Magyar Országos Levéltár, Bp., P 67). ■

Budai de Torda (tordai Budai) tordai Budai cs lt (1777–1856), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/31. sz. fond. ■