Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> L (Lack - Lukács)

L (Lack - Lukács)

Lack de Szántó (szántói Lack) Wertner Mór: A szántói Laczk család ismeretéhez. Erdélyi Múzeum 1906. 194–197.

Lakodalmas versek Sándor Imre: Lakodalmas versek. 1737–1771. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 79–81, 93–94. ■

Lázár de Csíktapolca (csíiktapolcai Lázár) Gyulai Rikárd: A csíktaploczai Lázár család. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 19–21. ■

Lázár de Dálnok (dálnoki Lázár) dálnoki Lázár cs lt (1600–1854), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/8. sz. fond.

Lázár de Gyalakuta (gyalakúti Lázár) gyulakuti Lázár cs lt (a bonchidai uradalom lt-ban, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ gyalakúti Lázár család töredékes iratai, 1821–1848 (Fővárosi Lvéltár; 0.11 fm.). ■ Nyomtatott halotti beszéd: Vásárhelyi András: A Jesus Kristus, Lázár, és két testvér nénnyei között erősödött hármas szeretetnek kötele: mellyről, a nehai, harmas kötelü méltgs Lázár házból, a születtetésnek rendi szerint, a mennyei házban, el-költözött kegyes Márthának néhai meltgs l. b. Gyalakuti Lázár Anna aszszonynak: néhai méltgs l. b. Boros-Jenői Korda László urnak, szomorú özvegyének, utólsó tisztesség-tételekor, az Isten beszédéből szóllott … 1735. sz. Jakab havának 17. napján. (4-r. 9 lev.) Kolosváratt, 1736. Nyomt. Szathmári Pap Sándor által. [Ezt követi:] Verestói György: Halotti oratio. Mellyben … Gyulakúti Lázár Anna aszszonynak … utolsó tisztességet tett. (14 lev.) Rima-Szombati Sámuel: Halotti predikatio. Mellyet a néhai … Gyulakúti Lázár Anna aszszonynak … utolsó tisztesség-tételének alkalmatosságával mondott … (9 lev.) ■

Lázár de Szárhegy (szárhegyi gr. Lázár) szárhegyi gr. Lázár cs meggyesfalvi lt (benne a kilyéni Székely cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). vö.: Thallóczy Lajos: A Maros-Vásárhely vidéki bizottság jelentése (Századok 1879, kiránd. 138. sk.). vö. Lázár Miklós gr.: A gr. Lázár család. Kolozsvár 1858. ■ Kelemen Lajos: Szárhegyi Lázár István oltár megrendelése Lengyel Pétertől 1670-ben. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régisétárából. VII. 1916. 175–178. ■ Kelemen Lajos: A szárhegyi romkastély. Művészeti Szalon. 1928. 8–9. sz. 5–12. ■ Lázár Miklós: A gróf Lázár-család összekapcsolva gróf Kemény Józsefnek a nevezett családról kéziratban hátramaradt munkájával és számos jegyzeteivel. Kolozsvár 1858. ■

Lengyel de przemisl (przemisli Lengyel) przemisli Lengyel cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Lészai Lészai cs magyargorbói lt-re lásd: Jakó Zsigmond: A Lészai család levéltárának nyomában. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, 208–222. ■ Vö.: Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 94. ■

Lokodi de Homoródszentmárton (homoródszentmártoni Lokodi) homoródszentmártoni Lokodi cs lt (1663–XX. sz.). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Lónyai de Nagylónya (nagylónyai br. Lónyai) 1627 jan. 16. Nagylónyai Lónyai Zsigmond bárói oklevele. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 44.

Lőrincs de Dálnok (dálnoki Lőrincz) dálnoki Veres és Lőrincz cs lt (1578–????), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/59. sz. fond. ■

Lubomirski 1765. jul. 4. Gróf Hadik András leányának Lubomirski Márton herczeggel kötendő házasságára meghívó. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 95–96. ■

Lugosi Lugosi István személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Lukács de Demsus (demsusi Lukács) Sándor Imre: Demsusi Lukács Ferencz családi följegyzései 1693–1702. Genealógiai Füzetek 7(1909). 148–149. ■

Lukács, Lukáts (Borosnyai Lukáts) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■