Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> R (Rácz - Rozsnyai)

R (Rácz - Rozsnyai)

Rácz de Galgó (galgói Rácz) Gyulai Rikárd: Galgói Rácz Aranka leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 84–89. ■ Rácz Viktor: A galgói Rácz család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 59–61. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 3456, galgói Rácz Viktor: A galgói Rácz család története 23 leszármazási táblával. [Miskolc 1928.] ■

Rácz XVIII. század. A Gyulai, Rácz és Eperjesi családok fűzkuti jobbágyokat perelnek. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 66. ■

Rádai de Ráda (rádai Rádai) Rácz Viktor: Adatok a rádai Rádai család történetéhez, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 23–24. ■

Radák de Magyarbénye (magyarbényei br. Radák) magyarbényei br. Radák család mikeszászai (Feigendorf) levéltára, (1291–) 1572–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, Budapest, P 565, volt 187; 2.61 fm.; 1291–1524: 27 db, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár). Erdélyi vonatkozások (vö. Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. 52). ■

Radó de Libercse (libercsei Radó) Kis Bálint: A Palásthi vagy libercsei Radók. Turul 29 (1911). 145–146. ■

Ráday de Ráda (rádai Ráday) 1733. szept. Rádai Ráday Pál temetési meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 59. ■

Raffai de Árkos (árkosi Raffai) árkosi Raffai cs lt (1640–1875), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/48. sz. fond. ■

Rákosi de Felsőcsernáton (felsőcsernátoni Rákosi) felsőcsernátoni Rákosi cs lt (1694–1843), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/110. sz. fond. ■

Rákóczi de Felsővadász (felsővadászi Rákóczi) Sándor Imre: II. Rákóczi Ferencz házassága. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 35–38. ■ 1619. márcz. 18. Bethlen Gábor adománylevele gönczi Körössi István és neje Rákóczi Griseldis s fiúágon levő utódaik részére. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 52–53. ■ Kis Bálint: Az ismeretlen Rákócziak kérdéséhez. Turul 30 (1912). 179–181. ■ Kiss István: A Rákóczi család czímere. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 47–48. ■ Köblös Zoltán: Rákóczi Borbála. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 49–51. ■ Lukinich Imre: II. Rákóczy György 1657-iki lengyel hadjárata alkalmával fogságba esett erdélyiek jegyzéke. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 93. ■ Sándor Imre: Ismeretlen Rákócziak. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 104–107. ■ Wertner Mór: A Rákócziak családi történetéhez. Erdélyi Múzeum 1898. 36–50, 95–106. ■ Wertner Mór: A fejedelmi Rákócziak leszármazása. Erdélyi Múzeum. 1899. 212–219. ■ Rákóczy György I. címere a gyulafehérvári 1648-iki oláhnyelvű bibliából. Erdélyi Múzeum. 1910. 176. ■ 1642. decz. 20. Ifj. Rákóczy György és Báthory Zsófia lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 93. ■

Rettegi de Kisbudak (kisbudaki Rettegi) kisbudaki Rettegi cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Adatok a Rettegi, váradi Veres, palatkai Jánosy, Incze, Fülöp, Pataki, erzsébetvárosi Csíki családokra. Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 96–97. ■ Rettegi György: Em­lé­ke­zet­re mél­tó dol­gok 17181784. Be­ve­ze­tő ta­nul­mánnyal és ma­gya­rá­zó jegy­ze­tek­kel köz­zé­te­szi Jakó Zsig­mond. Bukarest 1970. ■ Gyulai Rikárd: Kisbudaki és rettegi Rettegi Júlia leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek. 1 (1903). 28. ■ Kelemen Lajos: Kisbudaki Rettegi István családi följegyzései 1738–1754. Genealógiai Füzetek. 6 (1908). 106. ■ Rácz Viktor: A kisbudaki és rettegi Rettegi család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 50–54. ■

Rhédey de Kisréde, Rhédei de Kisréde (kisrédei Rhédey, kisrédei Rhédei) Rhédey gr. család levéltára, (1275–) 1530–1838 (Magyar Országos Levéltár, Bp., P 588, volt 199; 4.05 fm.; 1275–1525: 169 db; Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár). Erdélyi tárgyú, egyebek közt Rhédey Ferenc nagyváradi kapitányra (Bocskai István egyik vezérére) és Rhédey Ferenc fejedelemre vonatkozó iratok. ■ kisrédei Rhédei cs lt (a Mikó lt-ban) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ A Rhédey család és Nagyvárad történetére vonatkozólag az OSzK is őriz iratokat (Fol. Hung. 948, ff. 103–140). ■ Czakó Károly: A kisrédei Rhédey-család története. Bp. 1929. Csergheő Géza: Az Apaffyak, Rhédeyek és Wesselényiek legrégibb ismert czímerei. (Adalék Erdély heraldikájához). Turul 1890. 83–86. Kelemen Lajos: A gróf Rhédey-család kihalása. 1 képpel. Pásztortűz. 1925. 49–50. ■ Komáromy András: A kisrédei gr. Rhédey család levéltára a Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában. Magyar Könyvszemle 1883. ■ Komáromy András: A kis-rédei gr. Rhédey családról. Turul 1 (1883). 119–138. ■ Komáromy András: A Rhédeyek legrégibb czímeres levele. Turul 2 (1884). 47–48. ■ Komlóssy Arthur: Az angol királyné magyar rokonsága. Gr. Rhédey Mihály magyar leszármazói. Turul 28 (1910). 97–99. ■ K–S., A nemes és gróf Rhédei családnak egyik czimere, 1466. Turul 4 (1886). 83–84. ■ Luby Károly: A kisrédei Rhédei család nemesi ága. Turul 4 (1886). 151. ■ Lukinich Imre: Adatok az erdélyi családok genealogiájához. I. A Nyujtódi család leszármazásához. II. A marosnémeti Gyulay családhoz. III. Rhédey László halála napja. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 10–13. ■ Rhédey Ármin gr.: Geschichte der Familie Rhédey. Stettin 1866. ■ Vass Előd: A kisrédei Rhédei család levéltára. Levéltári Szemle. 26 (1976). no. 1. 63–83. ■ Vass Miklós: Adatok Péchy Simon életéhez. Történelmi Tár 1907. 499–505. ■ Vass Miklós: Székely oklevelek a XVI. századból. Történelmi Tár 1910. 121–143, 253–270. ■ 1663. máj. 7. Apafi Mihály kisrhédei Rhédei Ferencznek fia elhunyta fölötti részvétét fejezi ki. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 140. ■ 1663. jul. 2. Apafi Mihály kisrhédei Hrédei László temetésén Rhédei Ferenczczel képviselteti magát. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 140–141. ■ 1664. jun. 6. Apafi Mihály keresztelőbe hívja Rhédei Ferenczet. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 84. ■ 1769. szept. 24. Gróf Rhédey Mihály szerződése Hofmeyer József és Simon kolozsvári kőfaragókkal. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 32. ■ Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Fol. Lat. 1875. Processus tabularis ad aequalitatem juris inter sexum foemineum et masculinum familiae Rhédey... ventilatus. An. 1767. Lat., magy. Egykorú iratmásolat. 195 f. ■ Nyomtatott halotti beszédek: Istennek bölts rendelése szerint halandó testére nézve ez életből ugyan a halál által ki-vágatott, de boldog lelkére nézve az egekben drága hirére nézve pedig e földön mostani-is élő, keresztyén úri férjfiú, néh. gróf Kis-Rhédei Rhédei Sigmond ur ő nagysága: A kinek temetési tisztességire és ditséretes emlékezetire mondatot halotti tanitások, éd eák orátio, napfényre botsáttattak ... özvegyének, hadadi Wesselénnyi Kata ... kegyessége által. (4-r. 73 lev.) Kolosváratt, 1760. Nyomt. Páldi István által. [Tartalma:] Deáki Sámuel: Az Istenhez közel-járokra botsáttatni szokott tsapásoknak s édes atyai látogatásoknak a testtől és a vértől soha eléggé fel nem nyomozhato titkos uta. A mellyről is, midőn: soknak a testtől és a vértől soha eléggé fel nem nyomozhato titkos uta. A mellyről is, midőn ... Rhédei Sigmond ... hideg tetemei ... koporsóba tetettek vólna ... élő nyelvel prédikállott. ... [Mohai János]: Halotti tanitás, mellyet épitett Szent János evangyélista, ... Rhédei Sigmond ur koporsóba való tételének alkalmatosságára ... Szathmári Pap Sigmond: Filadelfia várossának igaz lakossa, néhai ... Rhédei Sigmond ur; ki minekutanna az igaz hit által győzedelmeskedőknek igértetett jutalomnak tellyes elvitelére, a kegyelem templomának oszlopi közzül, a ditsőség templomának oszlopi közzé ... fel-vétetett: hogy testének le-bomlott hajléka is ... a temető bóltba, érdemlett tisztességének meg-adásával, vitetetnék, ... halotti prédikátzióval tiszteltetett. Verestói G.: Oratio de duratione familiarum illustrium periodica, suprer funere Sigismundi comitis Rhedei ... habita. Tsejdi Andrási Miklós: A mennyei Kanaánt hitinek szemeivel megszemlélt, lelkére nézve oda általköltözett Móses, Rhédei Sigmond, kinek e földről lett elköltözéséről ... együgyűen beszélgetett. • Atyafiui szeretetnek és szin-mutatás-nélkül való igaz barátságnak örökké fenn maradó oszlopa. Mellyet… Rhédei Pál urnak… meghidegedett tetemei felett… elmondott halotti pédikátzionak… kinyomtattatásokkal… jó példát adott… Bethlen Pál úr. – Deáki Filep István: Valóságos izraelita… igaz Natanael… Intze István: Halotti oratio. Kolosváratt 1765, S. Pataki József ny. [42] lev. OSZK, SRK. ■

Román 1663. Kende Ignácz és Román Kifor Kővárvidékén, Dragomérfalván lakó puskások testvéreikkel armalist kérnek Apafi Mihálytól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 36. ■

Rozsai 1678. okt. 4. Borosjenői Székely László kérése Apafi Mihályhoz a Rozsai Dávidtól megváltott fogarasföldi Ohába iránt. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1904). 80. ■

Rozsnyai, Rozsnay Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■ Kelemen Lajos: Rozsnyai András. Erdélyi Múzeum 1906. 234–235. ■ 1675. jan. 24. Rozsnyai Dávid kérelme Bornemissza Anna–Apafi Mihálynéhoz a fogarasföldi ohábai birtokért. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 79. ■ 1675. máj. 1. Bornemissza Anna–Apafi Mihályné Rozsnyai Dávidnak inscribálja a fogarasföldi Ohábát. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 79–80. ■ 1675. máj. 1. Rozsnyai Dávid ohábai jószágára Apafi Mihálytól fejedelmi beleegyezést kér. Kelemen lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 80. ■