Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> S (Saly - Sylvester)

S (Saly - Sylvester)

Saly 1669. decz. 20. Zoltány Farkas és Saly Kata lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 60. ■

Sándor de Agyagfalva (agyagfalvi Sándor) Sándor Imre: Az agyagfalvi Sándor család, Genealógiai Füzetek 5 (1907). 86–90. ■

Sándor de Csíkszentdomokos (csíkszentdomokosi Sándor) csíkszentdomokosi Sándor cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Sándor de Csikszentmihály (csikszentmihályi Sándor) csíkszentmihályi Sándor család levéltára, XVI–XX. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 593, volt 205; 3.20 fm. Erdélyi vonatkozású, a Halmágyi, Istvánffy, Réz, bartosi Tóth stb. családokat is érintő adatokat is érintő adatok. Ide került Sándor Imre székely hadtörténeti és erdélyi genealógiai adatgyűjtése is. A levéltárból 1956-ban sok elpusztult. ■ Lukinich Imre: A csíkszentmihályi Sándor család mezőkapusi ága. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 79–82. ■ Sándor Imre: A csíkszentmihályi Sándor család levéltára. Kolozsvár 1914. ■ Endes Miklós: A csikszentmihályi Sándor-család nemzedékrendje a XVIII. századig. Turul 1937: 68–73; ehhez kéziratos jegyzetei: Országos Széchényi Könyvtár, Fol. Hung. 2120, ff. 98–141. ■

Sándor de Farcád (farcádi Sándor) farcádi Sándor cs lt (1832–1854), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/49. sz. fond. ■

Sándor de Kénos (kénosi Sándor) kénosi Sándor család nagyrápolti (Hunyad megyei) levéltára 1848-ban elpusztult. Maradványairól tudósít: Deák Farkas: A kénosi Sándor levéltár. Századok 1876. 574–576. ■

Sárdi Bodoczi Sándor: Följegyzések a Sárdi családról. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 23–26. ■

Sarmasági Sarmasági család iratai; lásd a Péchy család sárköz-újlaki levéltárát. Erdélyi vonatkozások. Kis Bálint: A Sarmasági család. Turul 18 (1900). 180–184. ■

Sárosi de Kissáros (kissárosi Sárosi) 1617. máj. 10. Kissárosi Sárosi máskép Barabás György, anyja Csapi Anna, továbbá testvérei (István , Mihály, János) és sógora Bánffi Mihály czímerlevele Bethlen Gábortól. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73. ■

Sárosi de Póka (pókai Sárosi) pókai Sárosi cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kelemen Lajos: Pókai Sárosi György családi följegyzései. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 144–147. ■ Kelemen Lajos: Pókai Sárosi János végrendelete, 1706. Keresztény Magvető 1912. 294–298. ■

Sárpataki 1649. decz. 15. Gróf Csáky Istvánné Mindszenti Krisztina felszabadító levele Sárpataki Márton deák részére. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 123–124. ■

Schirmer Gyárfás Tihamér: Egyéb brassai czimereslevelek. Turul 29 (1911). 105–115. ■

Schobel Gyárfás Tihamér: Egyéb brassai czimereslevelek. Turul 29 (1911). 105–115. ■

Sebe 1554. szept. 13. Kornis Mihály és Sebe Tamás peres belső öröksége ügyében vallatás. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 99–100. ■

Sebes de Zilah (zilahi Sebes) Gyulai Rikárd: Zilahi Sebes András leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 40–42. ■

Sebestyén de Büzüd (bözödi Sebestyén) bözödi Sebestyén cs lt (1643–1873), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/50. sz. fond.

Seethal de Miklósvár et Szentivány (miklósvári és szentiványi Seethal) miklósvári és szentiványi Seethal cs lt (1793–1929), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/13. sz. fond. ■

Sembery Benkó Imre: Adatok a Semberi és Derzsenyei Sembery család Erdélybe szakadt ágának genealógiájához. Turul 1910. 86–87.

Sényi de Nagyunyom (nagyunyomi Sényi) Gyulai Rikárd: Nagyunyomi Sényi László leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 2 (1904). 135–139. ■

Sennyei de Kissennye (kissennyei Sennyei) kissennyei Sennyei cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Bunyitay Vince: A kis-zsennyei br. Sennyey-család levéltára. Századok 7 (1873). 242–265 (a Sennyei cs csörgői levéltárának ismertetése). ■ Siska József: Alta non alte. (A Sennyey család históriája). A Herman Ottó Múzeum évkönyve. Annales Musei Miskolciensis De Herman Otto Nominati 42 (2003). 283–308. ■ Siska József: A Sennyei család. Honismeret 31 (2003). no. 4: 19–20. ■ Veress Endre: A kis-sennyei Sennyey-fiúk külföldi iskoláztatása. Bp. 1915. ■

Sepsi Szabó 1663. febr. 24. Sepsi Szabó Márton Apafi Mihálytól armalist kér. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 36. ■

Serédi de Görcsön (görcsöni Serédi) 1649. jan. 28. II. Rákóczy György görcsöni Serédi Istvánnak a magnificus czímet adományozza, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 65. ■ 1659. márcz. 10. Barcsai Ákos görcsöni Serédi Benedeknek a Kraszna megyei főispánságot adományozza. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 129–130. ■

Serédi XVII. v. XVIII. század. Ismeretlen nevű pap folyamodványa egyik Serédihez. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 107–108. ■

Sewaldt Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Sikei 1614. nov. 5. Bethlen Gábor rendelete Sikei János jobbágykötése ügyében. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 27–28. ■

Sikó de Nagybölön (nagybölöni Sikó) bölöni Sikó és Kandal cs lt (1612–1874), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/51. sz. fond. ■ Gyulai Rikárd: Nagybölöni Sikó Lajos leszármazása. (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 94–97. ■

Simén de Sárd (sárdi Simén) Biás István: Genealogiai feljegyzés a sárdi Simén családról, Genealógiai Füzetek 5 (1907). 35. ■

Simó de Bözödújfalu (bözödújfalvi Simó) 1719. okt. 28. Tanuvallatás a bözödújfalvi Simó család nemessége felől. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 7 (1909). 95–96. ■

Simó de Kissolymos (kissolymosi Simó) kissolymosi Simó cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ kissolymosi Simó család iratai közül XVIII. század végi naplójegyzeteket idéz K. S.: A kissolymosi Simó családról. Turul 5 (1887). 36–38. ■

Simon Simon cs lt (1863–1906), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 530. sz. fond. ■

Simon de Simon (simoni Simon) simoni Simon család iratai, XVIII. sz. a Marosvásárhelyi kir. tábla levéltárának letétei közt szerepelnek, lásd Századok, 1888: 678. ■

Sipos de Léczfalva, Sipos de Lécfalva (léczfalvi Sipos, lécfalvi Sipos) 1625 márcz. 13. Léczfalvi Sipos Simon és fiai (Mihály, János) czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 107. ■ 1799. máj. 28. Léczfalvi Sipos Sámuel és József nemesi bizonyítványa Felső Fehér vármegyétől. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 119–120. ■

Sólyomkői 1473. Sólyomkői János ellentmondása a béldi és solymosi részjószágok adományozása felől. Közli Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 60. ■

Sombory de Nagyzsombor (nagyzsombori Sombory) Sombory család magyarnagyzsombori levéltára, (1345–) 1528–1897 (Magyar Országos Levéltár, P 607, volt 213; 4.05 fm.; 1345–1526: 105 db, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár). Erdélyi, főleg Kolozs megyei vonatkoztatások. ■ Magyarnagyzsombori Sombory cs lt-nak töredéke (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 97–98. ■ Lázár Miklós: Két oklevél a nagy-zsombori Sombory család levéltárából 1357–1400. Történelmi Tár 1888. 593–597; vö. Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. 92. ■ Kis Bálint: A Sombori és Drági családok. Turul 15 (1897). 28–29. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Mólnos Dávid: Az ember emberi és polgári kerületében le-rajzolva egy halotti beszédben, melyet n. Sombori János ur … utolsó tisztesség-tételére irt és el-mondott az unitariusok templomában 1806. october 12. napján. (8-r. 47 l.) Kolosváronn 1807. Nyomt. a réf. kolégyom bet., Török István által. M. ■

Sombori de Marosvásárhely (marosvásárhelyi Sombori) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Somi de Dellőpáthi (dellőpáthi Somi) Sándor Imre: A dellőpáthi Somi család. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 161–164. ■

Somogyi 1599. jul.12. Somogyi máskép Nagy Benedek czímerlevele Báthory Andrástól (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 61–62. ■

Soós de Kudu (kudui Soos) Soós Ferencz: A kudui Soós család (1 czímerrajzzal,3 hasonmással és 1mell.). Genealógiai Füzetek 10 (1912). 2–9, 38–45. ■

Sorger Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése, öt czimerképpel. Kolozsvár 1910. ■ Sorger Gergely erdélyi kath. püspök bárói címere. 1910. Erdélyi Múzeum. 271. ■

Stépán 1677. jul. 1. Stépán Erzsébet és Toldalagi János lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 128. ■

Sternberg Sternberg-címer a kolozsvári Szt.-Mihály templomban. Erdélyi Múzeum. 1933. 114, 115. ■

Suky de Felsőmagyarzsuk (felsőmagyarzsuki Suky) felsőmagyarzsuki Suky cs lt (a Petrichvich-Horváth cs lt-ban, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Daróczi Zoltán: A Suky család leszármazása a XVI. sz. közepéig, Turul 26 (1908). 139–142. ■ Kelemen Lajos: Három régi unitárius családi följegyzés. Almási Mihály Gergely püspök, Suky László és Végh Ferenc följegyzései. Keresztény Magvető 1923. 188–194. ■ Kelemen Lajos: A Suky-levéltár. Kolozsvári Hírlap. 1911. 215. sz. 2–3. ■ Kelemen Lajos: Suky István magyar menedéklevele 1508-ból. Erdélyi Múzeum. 1912. 257–264. ■ Petrichevich-Horváth Emil: A Suky család cimereslevele. Turul (1936). 69–77. ■ Suky István magyar menedéklevele mostoha anyja özv. Suky Jánosné, Báthory Anna részéről (Hasonmásával). 1508. ápr. 2. Erdélyi Múzeum. 1912. 261–262. ■

Sulyok Sulyok család iratai; lásd a Gyulay-Kuun család levéltárát (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Lehoczky Tivadar: Adatok a Sulyok család nemzedékrendéhez. Turul 4 (1886). 41–42. ■

Sükösd de Nagyterem (nagyteremi Sükösd) Kelemen Lajos: Nagyteremii Sükösd György végrendelete. 1631. márczius 20. Történelmi Tár 1901. 299–305. Kelemen Lajos: A negyteremi Sükösd család. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 102–106. ■ 1631 máj. 12. Nagyteremi Sükösd György temetési meghívója. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2(1904). 76. ■

Sylvester de Alsócsernáton (alsócsernátoni Sylvester) Kelemen Lajos: Az alsócsernátoni Sylvester család. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 7–8. ■