Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> Sz (Szabó - Szűcs)

Sz (Szabó - Szűcs)

Szabó Szabó Károly (1824–1890) levelezése (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Szabó 1564. nov. 27. Szabó Balázs és Pál czímerlevele János Zsigmondtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 15–30. ■

Szabó 1597. máj. 3. Tordai Erdődi máskép Szabó Demeter és felesége Czimburgi Borbála czímerlevele Báthory zsimondtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 28–29. ■

Szabó de Csíkszentmárton (csíkszentmártoni Szabó) csíkszentmártoni Szabó cs lt (Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1945-ben elpusztult.) ■ csíkszentmártoni Szabó cs lt (1501–1839), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 56. sz. fond. ■ Gyulai Rikárd: Csíkszentmártoni Szabó Gábor leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 3 (1905). 27–29, 39–42. ■ Gyulai Rikárd: Csíkszentmártoni Szabó József leszármazása (16-os ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 9–11. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok, ff. 143–151, A csíkszentmártoni Szabó család története. ■

Szabó de Középajta (középajtai Szabó) középajtai Szabó cs lt (1670–1867), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/114. sz. fond. ■

Szabó de Zetelaka (zetelaki Szabó) zetelaki Szabó cs lt (1771–1873), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/52. sz. fond. ■

Szádeczky Kardoss Szádeczky Kardoss család levéltára, (1263–) 1552–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 610–617, 1575 volt 216–217; 1.90 fm.; 1297–1385: 3 db, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár). Trencsén megyei és erdélyi vonatkozások. Újabban ezzel egyesítették Szádecsky Kardoss Lajos addig külön kezelt gyűjteményét is (XVI–XX. sz.), amely a történész-gyűjtő saját iratain kívül az altorjai br. Apor, Boér, Killyéni Székely, gr. Lázár és Sándor családra, valamint Udvarhely megyére vonatkozó adatokat tartalmaz. ■

Szalánczi de Szenttamás et Örményszékes (szenttamási és örményszékesi Szalánczi) szenttamási és örményszékesi Szalánczi cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Szalárdi Kovács István, Adalékok Szalárdi János életrajzához. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 97–98. ■

Szaniszló de Borberek (borbereki Szaniszló) 1621 jun. 12. Szaniszló István és fiai (András, Mihály) czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 91–92. ■ 1633. máj. 17. I. Rákóczy György borbereki Szaniszló István czímerlevelét aláírja és megerősíti. Koncz József. 2 (1904). 92–93. ■

Szántó de Nagyenyed (nagyenyedi Szántó) Molnár Géza: Nagyenyedi Szántó Sándor családi följegyzései, Genealógiai Füzetek 10 (1912). 64–69. ■

Száraz de Szentkirály (szentkirályi Száraz) szentkirályi Száraz cs lt (1606–1861), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/53. sz. fond. ■

Szász de Szemerja (szemerjai Szász) szemerjai Szász család levéltára, 1845–1938 (Ráday-gyűjtemény, Bp., 6 cs.) ■ A szemerjai Szász család (a reformkori Szász Károly családja) adatait (XVIII. sz.–) összeállította: G. Vargha Zoltán: A szemerjai Szász család (1 czímerrajzzal és 1 mell.). Genealógiai Füzetek 10 (1912). 57–64, 85–92. ■

Szász (Katona) Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Szatmári Szatmári cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Száva de Csíkszépvíz (csíkszépvízi Száva) Száva Tibor: A csíkszépvízi Száva család. Csíkszereda 2000.

Szécséni Kis Bálint: A Zéchéniek, Gerébek s némely velök egy törzsű család. A Széchéniek. Turul 29 (1911). 91–104. ■

Székely ■ kilyéni Potsa és Székely cs lt (1780–1883), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 405. sz. fond. ■

Székely-Betző de Ikafalva (ikafalvi Székely-Betző) ikafalvi Székely-Betző cs lt (1695–1822), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/55. sz. fond. ■

Székely de Aranyosrákos (aranyosrákosi Székely) aranyosrákosi Székely család levelei és aranyosrákosi Székely Elek ügyvédi és személyi levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Székely de Borosjenő (borosjenői Székely) borosjenői Székely cs lt (a Bánffy cs rokonsági lt-ban, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ 1678. okt. 4. Borosjenői Székely László kérése Apafi Mihályhoz a Rozsai Dávidtól megváltott fogarasföldi Ohába iránt. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1904). 80. ■ Nyomtatott halotti beszédek: Reménység. Virágzó zöldségében kivágatott –; mellyel néh. Méltgs grof Losontzi Bánffi Kata ifju ur-aszszonynak, és előtte hét hónapokkal elköltözött első és egyszülött leányának: néh. Méltgs grof Boros-Jenői Székely Susanna kis-aszszonynak, szomoru halálokban, férji és atyai szive igen meg-sebhetett Méltgs grof Boros-Jenői Székely Lászlo urnak: és hogy ez örök emlekezetben maradjon; az utólsó tisztesség-tételre mondatott halotti tanitásokban, világ eleibe terjesztetett. (4-r. 72 lev.) Kolosváratt, 1747. Ny. S. Pataki Jósef által. Sp. [Tartalma:] Borosnyai N. Sigmond, Az alázatosságnak és bekességes-tűrésnek fényes tüköre. Mellyet ... gr. Székely László ... midőn legdrágább kintsét ... hites társát, néh. ... Bánffi Kata ifju uri-aszszont koporsóba záratá; maga eleiben tétetett ... 1745. eszt. Szt. György havának 16. napján. Temetési tanitás. Mellyet néh. ... Bánffi Katalin ifjú uri-aszszonynak ... emlékezetére ... elmondott. Ajtai A. Mihály, Halotti beszélgetés. Mellyet amaz Keresztyén vallású ... néh. gróf Bánffi Katalin aszszony ... utolsó tisztességtétele alkalmatossággal a kolosvári szomorú gyászos háznál folytatott. Szathmári Pap Sigmond, Férjének hozzája bizott lelkét joval és nem gonoszszal illető, s drága gyöngyöknél-is drágább erős aszszony: néh. ... Banffi Kata ifju ur-aszszony, kinek meg-hidegűlt tetemei midőn a... temető bóltba bé-tétettek, utolsó tisztességet tett. ■ Reménység. Virágzó zöldségében kivágatott –; mellyel néh. Méltgs grof Losontzi Bánffi Kata ifju ur-aszszonynak, és előtte hét hónapokkal elköltözött első és egyszülött leányának: néh. Méltgs grof Boros-Jenői Székely Susanna kis-aszszonynak, szomoru halálokban, férji és atyai szive igen meg-sebhetett Méltgs grof Boros-Jenői Székely Lászlo urnak: és hogy ez örök emlekezetben maradjon; az utólsó tisztesség-tételre mondatott halotti tanitásokban, világ eleibe terjesztetett. (4-r. 72 lev.) Kolosváratt, 1747. Ny. S. Pataki Jósef által. Sp. [Tartalma:] Borosnyai N. Sigmond: Az alázatosságnak és bekességes-tűrésnek fényes tüköre. Mellyet ... gr. Székely László ... midőn legdrágább kintsét ... hites társát, néh. ... Bánffi Kata ifju uri-aszszont koporsóba záratá; maga eleiben tétetett ... 1745. eszt. Szt. György havának 16. napján. - Temetési tanitás. Mellyet néh. ... Bánffi Katalin ifjú uri-aszszonynak ... emlékezetére ... elmondott Ajtai A. Mihály. Halotti beszélgetés. Mellyet amaz Keresztyén vallású ... néh. gróf Bánffi Katalin aszszony ... utolsó tisztességtétele alkalmatossággal a kolosvári szomorú gyászos háznál folytatott. Szathmári Pap Sigmond. Férjének hozzája bizott lelkét joval és nem gonoszszal illető, s drága gyöngyöknél-is drágább erős aszszony: néh. ... Banffi Kata ifju ur-aszszony, kinek meg-hidegűlt tetemei midőn a... temető bóltba bé-tétettek, utolsó tisztességet tett. ■

Székely de Dálnok (dálnoki Székely) dálnoki Székely cs lt (1595–1837), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/54. sz. ■

Székely de Kilyén et Lisznyó (kilyéni és lisznyói Székely) Gyulai Rikárd: Kilyéni és lisznyói Székely György leszármazása, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 64; 2 (1904). 26.

Székely de Kolozsvár (kolozsvári Székely) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Székely de Marosszék et Szabéd (marosszéki és szabédi Székely) [Székely] I. Pál: A marosszéki-szabédi Székely-család és árpástói ágának leszármazási rendje. Bp. 1937. ■ Székely Pál: Adatok a marosszéki-szabédi Székely-család árpástói ágának XIX. századbéli történetéhez. Miskolc 1940. ■

Székely de Ótorda (ótordai Székely) Vass Miklós: Ótordai Székely János családi följegyzései 1807–1858. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 75–77. ■

Székely de Peselnek (peselneki Székely) 1600. ápr. 10. Peselneki Székely Máté czímerlevele Mihály vajdától (czímerrajzzal). Balló István. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 29–30. ■

Székely de Siménfalva (siménfalvi Székely) Vass Miklós: A siménfalvi Székely család. Erdélyi Múzeum 1903. 28–37.

Székely de Somosd (somosdi Székely) somosdi Székely család (eredetileg Maros-Torda megyei) levéltárát a Magyar Nemzeti Múzeumból idézi, és 1547.évi címeres levelét közli S. Székely Lajos: A somosdi Székely család. Turul 26 (1908). 157–166. ■

Székelyföldi nemek és ágak Sándor Imre: Nemek és ágak a Székelyföldön. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 1–4, 17–20. ■

Szentiványi 1637. jún. 14. Cserényi János és Szentiványi Anna lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 31. ■

Szentiványi de Iklódszentivány (iklódszentiványi Szentiványi) iklódszentiványi Szentiványi család levéltára, XVI–XX. sz. (Magyar Országos Levéltár; Bp., 3150 irat) 1945-ben elpusztult. ■

Szentiványi de Sepsiszentivány (sepsiszentiványi Szentiványi) sepsiszentiványi Szentiványi cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében.) ■ sepsiszentiványi Szentiványi cs lt (1380–1896), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 51. sz. fond. ■

Szentkereszty de Zágon (zágoni br. Szentkereszty) zágoni br. Szentkereszthy cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ br. Szentkereszty cs lt (Árkos) (1559–1939), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 48. sz. fond. ■ Az EME gazdagodása. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltára megkapta a br. Szentkereszthy-család levéltárát. Erdélyi Lapok 1912. no. 22: 395–396. ■

Szentmiklósi de Szőkefalva (szőkefalvi Szentmiklósi másképp Kovács), Szentmiklóssy de Szőkefalva (szőkefalvi Szentmiklóssy) 1624. jul. 22. Szőkefalvi Szentmiklósi máskép Kovács Bálint czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 106–107. ■ Szentmiklóssy László: Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme szeökefalvi Szent-Miklóssy alias Kovách Bálintnak és örököseinek címeres nemes levelet adományoz. Magyar Családtörténeti Szemle 1938/6–7. 182–183. ■

Szentpáli 1517. Barabási Mihály és Szentpáli András szerződése. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 88. ■

Szentpáli de Homoródszentpál (homoródszentpáli Szentpáli) homoródszentpáli Szentpáli család levéltára, XVIII. sz.– (a Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályába került, de jelenleg az Magyar Országos Levéltár nyilvántartásában nem szerepel); ezt (az ugocsai ág anyagát) használta: Komáromy András: A homoród-szentpáli Szentpáli család. Turul 10 (1892). 139–145; ehhez kiegészítés, az erdélyi ág levéltára alapján (amelyet akkor a család őrzött). Kis Bálint: A homoród-szentpáli Szentpáli család. Turul 10 (1892). 177–180. ■

Szentpéteri de Zalatna (zalatnai Szentpéteri) Posta Béla: Két czímer a XVII. századból. Turul 1889. 99–101.

Szilágyi br. br. Szilágyi Sámuel bécsi prot. ágens erdélyi forrásgyűjteménye (1944), 59 folio-kötet. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Szilágyi de Ákosfalva (ákosfalvi Szilágyi) ákosfalvi Szilágyi család levéltára, XVI–XX. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 635, volt 229; 3.50 fm.). ■ Köblös Zoltán: Ákosfalvi Szilágyi Imre családi följegyzései. 1817. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 95–96. ■

Szilágyi de Horogszeg Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 3559, Szilágyi Imre, A horogszegi, kercsedi, (radnótfái) Szilágyi család története, [Debrecen, 1982.] ■

Szilágyi de Piskárkos (piskárkosi Szilágyi) piskárkosi Szilágyi cs levelei (XIX–XX. sz.). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Szilvási de Kecsetszilvás et Cseszelicki (kecsetszilvási és cseszelicki Szilvási) Gyulai Rikárd: Kecsetszilvási és cseszelicki Szilvási Carola leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 26–27. ■

Szilvássy 1599. aug. 23. Szilvássy János, felesége Koppány Kata és gyermekeik (István, János) czímerlevele Báthory Andrástól (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 73–74. ■

Szindi de Vécs (vécsi Szindi) 1607. aug. 21. Vécsi Szindi máskép Albertffi János czímerlevele Rákóczy Zsigmondtól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 57–77. ■

Szintai 1699. jun. 26. Décsi István és Szintai Éva lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 128. ■

Szőcs 1650. okt. 3. Nagy Szabó Ferencz, a krónikaíró, megveszi unokahugától Szőcs Annától a marosvásárhelyi várban levő várrészét. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 105–106. ■

Szőcs de Dálnok (dálnoki Szőcs) dálnoki Szőcs cs lt (1595–1867), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/56. sz fond. ■

Szőgyény de Magyarszőgyén – Bohus de Világos (világosi Bohus és magyarszőgyéni Szőgyény) világosi Bohus János és magyarszőgyéni Szőgyény Antónia személyi lt (1759-1883), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad).

Szöllősi de Szöllőske (szöllőskei Szöllősi) Sebestyén József: Adatok a szöllőskei Szöllősi család történetéhez (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 21–22. ■

Szörényi de Szörény (szörényi Szörényi) 1634. nov. 10. Szörényi Szörényi Farkas és felesége Gradi Anna czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal) . Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 155–156. ■

Szterényi de Brassó (brassói br. Szterényi) A magyar főnemesség XX. századi genealógiája. Összeállította Gudenus János József. IV. Bp. 1998. 67–68. ■

Sztojka Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése, öt czimerképpel. Kolozsvár 1910. ■ Sztojka Zsigmond Antal (szálai) erdélyi kath. püspök és testvérei bárói címere. Erdélyi Múzeum. 1910. 277. ■

Szűcs de Tasnád (tasnádi Szűcs) tasnádi Szűcs család néhány irata, 1789–1890 (Magyar Országos Levéltár, Bp., P 1297; 0.02 fm.)