Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> T (Tavaszi - Turóczi)

T (Tavaszi - Turóczi)

Tavaszi de Szászfülpös et Magyarbölkény (szászfülpösi és magyarbölkényi Tavaszi) Kelemen Lajos: Adatok a szászfülpösi és magyarbölkényi Tavaszi család történetéhez. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 101–102. ■

Téglási Kelemen Lajos: Téglási György naplója. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 54–61. ■

Teleki de Dálnok (dálnoki Teleki) dálnoki Teleki cs lt (1735–1881), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/57. sz. fond. ■

Teleki de Szék (széki gr. Teleki) széki gr. Teleki cs gernyeszegi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ széki gr. Teleki cs kendilónai lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ széki gr. Teleki cs kővárhosszúfalusi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ széki gr. Teleki cs sáromberki lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ széki gr. Teleki Domokos gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ széki gr. Teleki cs gyömrői levéltára, (1254–) XVII–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, Bp., P 654, volt 250; 4.80 fm.; elég nagy része, főleg gazdasági iratokkal, 1956-ban elpusztult). ■ Teleki gr. család marosvásárhelyi levéltára (1206–) 1527–1911 (Magyar Országos Levéltár, Bp., P 655–678, 1238, 1239, volt 252, 49.48 fm.; 1206–1526: 835 db, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár). ■ Az Országos Széchényi Könyvtár családi genealógiát (Quart. hung. 2598) és a család különböző tagjaitól iratokat, külön tételekben őriz. ■ Bartha János köszöntő versei gr. Teleki Ádámhoz. 1765. 3 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3789. ■ Báthori Gábor: A főmester hivatalára késedelem nélkül elment Mária. [Halotti beszéd gróf Teleki Lászlóné gróf Teleki Mária felett]. 19. sz. 20 lev. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2314. sz. Codex diplomaticus sacri Ro­mani imperii comitum familiae Teleki de Szék. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerkeszti Barabás Samu. I–II. Bp. 1895 (a Mohács előtti okleveles anyag fontos kiadása.) ■ Biás István ifj.: Betüsoros jegyzéke azon családoknak, a melyekre a széki gr. Teleki nemzetség marosvásárhelyi levéltárában 1711–1867. évig hiteles leszármazási adatok őriztetnek. Turul 29 (1911). 38–42. ■ Biás István ifj.: Egy bujdosó magyar végrendelete 1678-ból. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Sátoraljaújhely 1908. 125. ■ Biás István ifj.: Nyugtató levél 1667-ből. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Sátoraljaújhely 1908. 126. ■ Biás István: Gróf Teleki Ádám családi följegyzései 1730–1740. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 6–10. ■ Deák Farkas: Gr. Tököly Imre levelei a gr. Teleki család marosvásárhelyi levéltárából. Bp. 1883. ■ Gergely Samu: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében. Történelmi Tár 1886. 296–332. ■ Gergely Sámuel: Teleki Mihály levelezése,. I–VIII. Bp. 1905–1925. ■ Görög Lívia: Teleki Sándor Emlékezései. Bp. 1958. ■ Gyulai Rikárd: Széki gróf Teleki Ferencz leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 8–9. ■ Gyulai Rikárd: Széki gróf Teleki Mária, Róza, Ágnes és Lujza leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 74–75, 90. ■ Gyulai Rikárd: Széki gróf Teleki Stefánia leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 90–91. ■ Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gr. Teleki család gyömrői levéltára. Szeged 1937. ■ Jegyzőkönyv a széki gróf Teleki nemzetség családi gyüléseiről. Marosvásárhely 1907. ■ Kazinczy Ferenc: A hajdan Garázda, ma már Teleki ház leágazássa. Kassa 1831. ■ Kelemen Lajos: Gr. Teleki László levéltára az Erdélyi Nemzeti Múzeumban. Erdélyi Hírlap. 1907. 10. sz. 1–2. ■ Kelemen Lajos: Széki gróf Teleki Ádám családi följegyzései 1703–1739. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 168–170. ■ Kelemen Lajos: Széki gróf Teleki Pálné, Vay Kata családi följegyzései 1703–1723. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 170–171. ■ Kelemen Lajos: Teleki Mihály és neje hamvai. Budapesti Hírlap. 1908. 210. sz. 4. ■ Kelemen Lajos: Teleki Mihály halála és temetkezése (3 hasonmással). Erdélyi Múzeum 1913. 152–161. ■ Teleki Mihály temetkezése. Írta dr. Posta Béla, Kelemen Lajos és Biás István. Kvár 1913. ■ Kelemen Lajos: Magyar emlékek. Gernyeszeg. 2 képpel. Magyar Nép. 1923. 42. sz. 1–3. ■ Kelemen Lajos: Két régi levél. 1. Bornemissza Anna levele Teleki Mihályhoz. 2. Bethlen Kata levele gr. Teleki Lászlóhoz. Pásztortűz. 1924. 239–240. ■ Kőrössy Sándor: Emléklapok a gróf Teleki-család történetéből. Több kútfő után. Komárom 1860. ■ Marosi Ildikó: Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal. 2. kiad. [Bp.–Csíkszereda 2004.] ■ Radvánszky Béla: Nyomtatott házassági jelentés 1676. évbõl. 1889. [Teleki Mihály és Vér Judit házasságáról jelentés.] Turul 1889. 168–169. Szabó Károly: Az iktári Bethlen család történetéhez, 1626. Történelmi Tár 1881: 192–193. ■ Szabó Károly: Jelentés a nagy-ercsei gróf Toldalagi család radnótfáji levél­táráról. Századok 21 (1887). Pótfüzet 71–87. ■ Szádeczky Lajos: A gr. Telekiek marosvásárhelyi levéltárából, 1657–1670. Történelmi Tár 1885: 812–814. ■ Szádeczky Lajos: Erdélyi czimeres levelek. Turul (6). 1888, 27–31. ■ Szádeczky Lajos: Sobieski és Teleki levelezése, 1684–1686. Történelmi Tár 1887. 543–558, 734–748; 1888: 160–175, 334–368. ■ Tóth Lőrinc: A Telekiek. Hazánk 1858. 123–134, 350–357. ■ 1658. aug. 27. Barcsai Ákos levele Teleki Mátyáshoz. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 129. ■ 1658. jun. 22. Barcsai Ákos levele Teleki Mihályhoz. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 128–129. ■ 1719. márcz. 19. Gróf Teleki Anna a nagy Teleki Mihály leszármazottjairól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 87–88. ■ 1742. jan. 5. Széki gróf Teleki Sándorné–petki Nagy Zsuzsánna leánya: Teleki Klára haláláról. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 60–61. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Hung. 2598, Toldalék a gróf Széki Teleki család származásáról (1831 utáni évek, egykorú kézirat, 14 f.) ■ Nyomtatott halotti beszédek: Emlékbeszédek, mellyek néh. Széki gróf Teleki József urnak halotti gyászünnepén Martius 4-kén 1855. a pesti ref. egyházban elmondattak. (n. 8-r. 40 l.) Pest, 1855. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. –.20 p. E. M. [Tartalma:] Török Pál: Az erényi s érdemeiért megtiszteltetett József. Egyházi beszéd, melyet néh. Széki gróf Teleki József halotti gyászünnepén elmondott. Székács József: Siralom és vigasz. Gyászbeszéd néh. Széki gróf Teleki József halotti ünnepén. • Vásárhelyi Peter: K. Halotti tanitás mellyet a néhai nagyra születtetett urfinak, Méltgs gróf Széki Teleki Jósef uramnak, … eltemettetése alkalmatosságával, a Kertsesorai temető-kápolnánál, 1729. esztendőben, pünköst havának 22. napján, az oda öszvegyült, nagy de szomoru halotti sereg előtt elmondott. (4-r. 14 lev.) [H. és ny. n.]. Sp. [Ezt követi:] Halotti oratio, mellyet a fellyebb emlitett néhai Méltgs. gróf urfi halhatatlan dicséretére s emlékezetére a test felett, a sir mellett való szinben 1729. eszt. pünköst havának 22. napján szomoru szivvel el-mondott Pápai P. Imre. • Asszonynak, Az –, jussai és ékessége. Előadva két halotti tanitásokban: mellyek néh. Mélgs groff Teleki Polixena utolsó tisztessége tételén elmondattak. (8-r. 4 és 100 l.) Kolozsvárott, 1799. Ny. a Ref. Coll. bet. M. [Tartalma:] 1. Szilágyi Ferencz: Halotti tanitás a napban öltözött asszonyról, melyet Teleki Polyxena utolsó tisztesség megadására irt és elmondott. 2. Herepei János: Az asszonynak jussai, melyeket Teleki Polyxena temetési tisztességére beszédbe szedett. • (Kendeffy Jánosné Teleki Polixéna) Ezen sok tekintetben valóban szomoru esztendönek bé-lépése minémü-…keserver bánatot és gyászt hozott … én reám, néhai … széki Teleki Polyxénámnak e’ világi életböl lett véletlen el-költözése által, azt már … fájdalommal jelentettem vala. Ezen tölem el-ragattatott drága kintsemnek … emlékezetére tejéndö … utolsó tisztesség tétele … az ide való belső Farkas utczai templomban … lejendö végbe vitelét a következő Szent György havának 2-dik napjára határoztuk. … Kolo’sváratt, Böjt-más havának 15-dik napján 1797… Gróff Kendeffi János. (Kolozsvár 1797), [Református Kollégium betüivel.] [1] lev. – 2° Bp MOL. • (Kendeffy Jánosné Teleki Polixéna) Szomoru jelentés. Tettszett az élet’ és halál’ szabados Urának, … Kendeffi János urnak…élete kedves…párját, …Széki Teleki Polyxena aszszonyt világi rövid életének 21-dik esztendejében … ezen…esztendö ’s hólnap 11-dik napján … a’ bóldog örökké valóságra ki-szólitani … (1797) [Kolozsvár] (1797), [Református Kollégium betüivel.] [1] lev. – 2° OSZK Knyt. • Teleki Mária, Néhai g(róf), sir-halma. (8-r. VI, 7–182 l.) Pesten, 1801. Nyomt. Trattner Mátyás bet. [Tartalma:] Báthori Gábor: A fő mester hivatalára késedelem nélkül el-ment Mária. Néh. Széki Teleki Mária asszony … a kit utolsó tisztesség meg-adattatása alkalmatosságával … az élőknek megmutatott. Kolosvári István: A testi halál nyereség azon kegyesekre való nézve-is, a kik e földön méltán mondatnak boldogoknak; mellyeknek igaz voltát néhai … Teleki Mária … halotti pompája alkalmatosságával … megmutatta. Gr. Teleki László: Egy jó asszony képe, mellyet néhai gr. Széki Teleki Mária elfelejthetetlen emlékezetű felesége áldott hamvainak tiszteletére férji érzékenységgel felemelt. (Költemény.) Versek Rácz István, Vadasdi István, Szabó András és Schedius Lajostól. • (Bánffy Péterné özv., Teleki Mária) Nemzeti czimere néhai …Bánffi Péter úr özvegyének, … Széki Teleki Mária aszszony ő nagyságának életének hetven hetedik … esztendejében mult ki ez árnyék világbol Karátsonfalván, 1791-dik esztendöben Karátson havának 5-dik napján. H. n. (1791), ny. n. [1] lev. – haránt 2° Bp MOL. • Zilahi József: Oszlopember rövid beszédben lerajzolva. Mellyet néhai … gróf Széki Teleki Sámuel ur … utolsó érdemlett tisztesség tételének megadásakor … elmondott a n. váradolaszi templomban sept. 24-kén 1822. (4-r. 14 l.) Nagy-Váradon, 1822. Tichy János bet. M. • Versek, a gyász musikához, melly gróf Széki Teleki Lászlónak, a pesti a. v. t. evangelicusok templomában 1821-ben Április 8-án tartatott halotti tiszteletekor előadatott. (n. 8-r. 7 l.) Pesten, ns. Trattner János Tamás bet. M.

Tholdalagi (Toldalagi) de Nagyercse (nagyercsei gr. Tholdalagi/Toldalagi) nagyercsei gr. Toldalaghi cs koronkai lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében), vö.: Szabó Károly: Jelentés a nagy-ercsei gr. Toldalagi család radnótfáji levéltáráról. Századok 1887. kiránd. 71–87. ■ Arday Pál: Adatok a Tholdalagi család történetéhez. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 3–9. ■ Kelemen Lajos: A kolozsvári gróf Toldalagi és Korda-ház. Művészeti Szalon. 1927. 5. sz. 5–12. ■ Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. [Toldalagi Mihály – Tassi Gáspár.] Közli Salamon Ferencz. Pest 1867. ■ Szabó Károly: A gr. Tholdalaghyak radnótfáji levéltárából, 1268–1585. Történelmi Tár 1888. 80–103 (vö. Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. 114). ■ 1642. ápr. 2. Ercsei Tholdalagi Mihály temetési meghívója. Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 123–124. ■ 1677. jul. 1. Stépán Erzsébet és Tholdalagi János lakodalmi meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 128. ■ Nyomtatott halotti beszédek: (Bánffy Jánosné Toldalagi Mária) Ennek-elötte meg-tett szomoru jelentésem szerént a’…halál által töllem el-szakasztatott…feleségemnek, néhai…Tóldalagi Mária drága emlékezetének…utolsó tisztesség meg-adása-végett … május hónap 11-dik napjának reggeli 9 óráját rendeltem… M[aros] Vásárhely, 17-dik Április 1794. Báró Bánffi János. [Kolozsvár] (1794), [Püspöki betükkel.] [1] lev. – 2° OSZK Knyt. • (Bánffy Jánosné Toldalagi Mária) Kedves Feleségem és valóságos szivem-szerént-való jó-barátom, Néhai Gróf N. Ertsei Toldalagi Mária, … a’ Természet Fő-Urának… tetszett…ezen follyó esztendöben, Mártius havának 12-dik napján … mellölem el-szóllitani. … Beresztelke, 15-ta Martii, 1794…B. Bánffi János. [Kolozsvár] (1794), [Püspöki betükkel.] [1] lev. – 2° Bp MOL. • (Bánffy Jánosné Toldalagi Mária) Szomoru jelentés. Néhai méltóságos Gróf Nagy Ertsei Toldalagi Mária aszszony,…Losontzi Bánffi János…kedves házas-társa ezen follyo 1794dik esztendöben Böjt-más havának 12dik napján…a’ mennyei örökké-valóságra által-költözvén temetési tzérémoniája tartatik…Maros Vásárhellyen … [Kolozsvár] (1794), [Püspöki betükkel.] [1] lev. – haránt 4° Bp MOL. ■

Thorotzkay (Thoroczkay) de Torockószentgyörgy (torockószentgyörgyi gr. és br. Thorotzkay/Thoroczkay) torockószentgyörgyi gr. és br. Thoroczkay család torockószentgyörgyi levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Thororczkay cs lt (1725–1886), Román Nemzeti Levéltár, Fehér Megyei Igazgatóság (Gyulafehérvár), Fond nr. 952. Jakó Zsigmond –Valentiny Antal: A torockószentgyörgyi Thoroztkay család levéltára. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 1. Kolozsvár, 1944). ■ Jakó Zsigmond: A torockói legenda születése és kritikája. Írás, könyv, értelmiség. Bukarest 1977. 62–80. ■ Kelemen Lajos: Torockószentgyörgy és emlékei. 4 képpel. Pásztortűz. 1927. 28–32. ■ Szabó Károly: Székely oklevéltár. III. 2. sk. Vö. Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. 128. ■ A Thoroczkay család bárói ága. Turul 12 (1894). 43. ■ Vincze Zoltán: Régi torockói sírkövek. ACTA - 1997. Sepsiszentgyörgy 1998. ■ 1770. jun. 25. Kalotaszentkirályi id. Zámbó Ferencz följegyzése Kálnai Borbála két férjének (toroczkószentgyörgyi Toroczkai István és lőrinczrévi Koncz Pál) leszármazottjairól. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 24.

Thury de Nagytúr (nagytúri Thury) 1571. jun.13. Nagytúri Thury Ferencz czímerlevele Miksától (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 26–27. ■

Thury de Tamásfalva (tamásfalvi Thury) tamásfalvi Thury cs lt (1606–1841), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/14. sz. fond. ■

Tinódi Sch. Gy.: Tinódi Sebestyén czimeres nemeslevele. Turul 1902. 92–93. ■ U. R.: Tinódi Sebestyén armálisa. Turul. 1901. 197. ■

Turi Kelemen Lajos: Turi Ferencz címeres nemes levele 1658-ból. Erdélyi Múzeum 1901. 416–418. ■

Thurzó Kis Bálint: Thurzó György nádor jogtalanul mellőzött örökösei. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 133–136; 10 (1912). 52–53. ■

Thyssen-Bornemisza de Kászon (kászoni br. Thyssen-Bornemisza) kászoni br. Bornemissza cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ kászoni br. Bornemissza Adél személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ kászoni br. Bornemissza Károly gyűjteménye és személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Szabó T. Attila: A Bornemissza-levéltár. Levéltári Közlemények. 17 (1939). 328−254. ■ Sólyom-Fekete Ferenc: Jelentés Hunyadvármegye levéltárairól, családi levelesládáiról. Századok 1887. Kiránd., 42−44. ■ Franz Zimmermann: Über die Archive in Ungarn. Hermannstadt 1891. 93. ■ Imreh István–Pataki József: Kászoni kisnemes az Erdélyi udvari kancellária élén. In: Imreh István–Pataki József: Kászonszéki krónika 1650–1750. Bp. 1992. 67–74. 356–357. (= Korunk 1/1990. 11: 1495–1499). ■ Kovács Zsolt: A Bornemiszák görgényszentimrei kastélya. Korunk 2005/12. ■ Vekov Károly: Töredékek egy erdélyi család történetéből (kézirat). Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár, Imreh István hagyatéka, 312. sz. ■

Tinódi Szádeczky Lajos: Tinódi Sebestyén czímeres nemes levele. Erdélyi Múzeum 1901. 391–395. ■

Tisza de Borosjenő et Szeged (borosjenői és szegedi br. Tisza) Tisza család geszti levéltára (1289–XX. sz.) (Magyar Országos Levéltár) 1956-ban elpusztult, kivéve okleveleit (1285–1525, 14 db, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár) és néhány iratát, 1768–1845 (Magyar Országos Levéltár, P 1462, 0.01 fm.). A geszti levéltár egy másik töredékét (1749–1847) a Gyulai ÁL őrzi (0.23 fm.), Bihar és Arad megyei vonatkozásokkal. ■ Komáromy András: A borosjenei Tisza család ősei. Turul 13 (1895). 17–30, 55–64, 113–121, 145–162. ■

Toldi de Nagyszalonta, Tholdi de Nagyszalonta (nagyszalontai Toldi, nagyszalontai Tholdi) Karácsonyi János: Toldy Miklós származása. Katholikus Szemle 1899. ■ Mályusz Elemér: A Toldi-monda történeti alapja. Hadtörténeti Közlemények 25 (1924). 3–32. ■ Mályusz Elemér: A Toldi-monda. A gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. IV. Bp. 1934. 126–149. ■ Wertner Mór: Adalékok Toldi Miklós életrajzához. Akadémiai Értesítő 1913. ■ Petrichevich Horváth Emil: A nagyszalontai és feketebátori Tholdy-család eredete. Turul 1937. 74–81. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Testére nézve porrá lött, lelkére nézve pedig Istenéhez az egekben vissza tért Ádám, néhai méltgs Nagy Szalontai Thóldi Ádám ur, az igaz kegyességnek, szelidségnek és alázatosságnak eleven tüköre, és követésre méltó ritka példája, kinek meghidegedett tetemei felett az Istennek sz. beszédéből egyben-szedegettetett prédikátziok és egy magyar oratio által utólsó tisztesség tétetett Bollyában 1751. eszt. Mostan pedig azon halotti tanitásokat kedves férjének örökké tartó emlékezetére világosságra botsátotta r. sz. b. grof Széki Teleki Kristina, az idvezűlt urnak kesergő özvegye. (4-r. 53 lev.) Kolosváratt, 1752. Nyomt. S. Pataki Jósef által. M. [Tartalma:] Rétyi Tsiszár László: Jezustól ki-mutattatott s valoba meg-dicsértetett igaz izraélita Nathnnael, az az, olly szomoru halotti tanitás, mellyet ama meszsze ki-terjedett drága hírű Tholdi Ádám … meg-hültt testének koporsóba bé-szállíttatása alkalmatosságával … szomorúan tett. Baranyai Lukáts János: Bűnön épült halál birodalma, melly miképen terjedett, s terjed ma-is ki a leg-ártatlanabbakra-is az emberek között, a néhai … Thóldi Ádám … el-temettetése alkalmatosságával, sz. irásból készitett tanitásában, mútogatta-meg. Intze István: Halotti oratio, mellyben … Tholdi Ádám urnak utolsó tisztességet tett … Hermányi Dienes Jósef: Halotti eklésiai szent beszélgetés, mellyet szent Lukáts evangyéliomának III. részéből, a 38. versből, Ádámról elmondott, és Tholdi Ádám urra alkalmaztatott. ■

Tompa de Kisborosnyó (kisborosnyói Tompa) kisborosnyói Tompa cs lt (1763–1890), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/15. sz. fond. ■ 1765. márcz. 6. Kisborosnyói Tompa Miklós leszármazása. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 64. ■

Tompos de Libercse (libercsei Tompos) Kis Bálint: A libercsei Tomposok. Turul 29 (1911). 146. ■

Topler lemhényi Hankó, dálnoki Weress és Topler cs levelesládája (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Torda vármegye Biás István, Torda vármegye lustrája 1670-ből. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 21–23, 50–54. Biás István: Torda vármegyei lustra 1671-ből. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 33–38, 61–62. Biás István: Tordavármegyei lustra 1677-ből. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 103–104, 136–138. ■

Torda város Sebestyén József: Torda város czímere (2 czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 4 (1906). 5–7. ■

Tordai Kis Bálint: A Tordaiak. Turul 1909. 97–102. ■

Tordai de Somogy (somogyi Tordai) Rácz Viktor: Adatok a somogyi Tordai család történetéhez (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 84–86. ■

Torma de Csicsókeresztúr (csicsókeresztúri Torma) csicsókeresztúri Torma cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Gyulai Rikárd: Csicsókeresztúri Torma Zsófia leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 25–26. ■

Toroczkai de Toroczkószentgyörgy (toroczkószentgyörgyi Toroczkai) lásd Thorotzkay (Thoroczkay) de Torockószentgyörgy (torockószentgyörgyi gr. és br. Thorotzkay/Thoroczkay)

Tóth Gazdag Lajos: Tóth Kálmán, a költő származása Genealógiai Füzetek 6 (1908). 17–21. ■

Tóth Sándor Imre: Váncza N.-né Tóth Sára bucsúztatója a XIX. századból, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 150–151. ■

Török 1631. jun. 23. Kenderesi Tamás és Török Bálint hadnagyok, Nagy Péter, Pánthos András és Otthományi György alhadnagyok, 21 tizedes és 115 gyalogos czímerlevele I. Rákóczi Györgytől (czímerrajzzal). Török Pál. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 139–140. ■

Török Bertalan Török Bertalan gyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Benne iratok a Kemény család csombordi levéltárából, a Barcsay család alvinci levéltárából, továbbá dési Diószegi és a váradi Inczédi családokra vonatkozó iratok. Vö. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 97. ■

Török de Enying Kis Bálint: Az enyingi Török család. Turul 11 (1893). 22–27, 154–155. ■ Enyingi Török Bálint okmánytára. A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi Bessenyei József. Bp. 1994. ■ Áldásy Antal: Az Enyingi török család czímeres-levele 1481-ből. Turul 1897. 33–34. ■

Török de Kadicsfalva (kadicsfalvi Török) Csergheő Géza: Kadicsfalvi Török család. Turul 1892. 36. ■ Gyulai Rikárd: Kadicsfalvi Török Piroska leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 104–106. ■

Török de Szentmiklós (szentmiklósi Török) Csergheő Géza: Szentmiklóssi Török család. Turul 1892. 36. ■

Török de Törökfalva (törökfalvi Török) törökfalvi Török cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Dobokára vonatkozó adatok. ■

Török de Tuson (tusoni Török) Biás István, Családtörténelmi apróságok. 1. Memoriale egy ismeretlen feljegyzőtől a Magyarországon és Erdélyben elhalt fő és köznemesekről. (1639). 2. Teleki Sándor gróf genealogiai feljegyzése a váradi Balog családról és ennek vérségi jogán birható örökségekről (1735). 3. Teleki Sándor gróf feljegyzése a tusoni Török és prágai Kovács család genealogiájáról (1752), Genealógiai Füzetek 5 (1907). 68–71. ■

Török de Zágon (zágoni Török) zágoni Török cs lt (1660–1861), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/58. sz. fond. ■

Török de Zalatna (zalatnai Török) Csergheő Géza: Zalathnai Török család. Turul 1892. 36. ■

Túri K. L.: Túri Ferenc czímeres nemes levele 1658-ból. Erdélyi Múzeum 1901. 416–418. ■

Tunyogi Tunyogi család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Turóczi de Kézdivásárhely (kézdivásárhelyi Turóczi) kézdivásárhelyi Turóczi cs lt (1687–1885), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/16. sz. fond. ■