Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> Transylvanian Family History Database -> V (Vajda - Vizaknai)

V (Vajda - Vizaknai)

Vajda 1664. márcz. 10. Vajda Bálint udvari agárhordozó Apafi Mihályhoz nemességért folyamodik. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 36. ■

Vajda cs lt kézdiszentléleki Hodor Károly (1796–1881) történetíró levéltára (benne az osdolai Vass és Vajda cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Vajda de Csernáton (csernátoni Vajda) csernátoni Vajda cs levelesládája (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Csáki Árpád: Csernátoni Vajda György kéziratos feljegyzései (1673–1687). Református Szemle. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus–Lutheránus Egyház hivatalos lapja. XCI (200). 6.sz. (In memoriam Tonk Sándor). 744–760.

Vajda de Mezőkölpény (mezőkölpényi Vajda) Biás István: Genealogiai kalászat. Turul 1911. 74–75. ■

Vajna de Páva (pávai Vajna) pávai Vajna cs lt (1555–1933), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 55. sz. fond. ■

Vályi 1602. máj. 7. Vályi György czímerlevele Báthory Zsigmondtól (czímerrajzzal). Kelemen Lajos Genealógiai Füzetek 2 (1904). 42. ■

Váradi de Ónód (ónódi Váradi) K. U.: Egy czimerlevél I. Rákóczy Györgytől. Turul. 1902. 194 skk. ■

Varga, Vargha Vargha Zoltán: A görcsönyi Vargha család története. Bp. 1913. [Ismertető: Erdélyi Múzeum 1913. 228. -rd-]. ■

Varjassy de Csejte (Vranovits), (csejtei Varjassy) (Vranovits), csejtei Varjassy cs lt (1820–1888) Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad). ■

Várkonyi 1634. márcz. 10. Kéczkey György, testvére Kéczkey András, unokatestvére Borbély András, továbbá Várkonyi Mihály czímerlevele II. Ferdinándtól (czímerrajzzal). Köblös Zoltán. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 150–151. ■

Varsóvai 1664. máj. 28. Apafi Mihály Rhédei Ferencznek Varsóvai László armalisa és nemessége érdekében. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 9. ■

Vas 1666. máj. 16. Vas Mártonné és Andrásné, valamint ennek fiai: István és Mihály, egyezkedő levele Mezei Lukáccsal egy Városfalván levő székely örökség felett. Vass Miklós. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 141–142. ■

Vásárhelyi Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok. f. 153–216. A Becz-, a Kis-, a Mártonffy- és Vásárhelyi-családok genealógiája. ■

Vass de Osdola (osdolai Vass) kézdiszentléleki Hodor Károly (1796–1881) történetíró levéltára (benne az osdolai Vass és Vajda cs lt) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Vay de Vaja (vajai gr. és br. Vay) Bendefy László: A Vay-család golopi levéltára a Sárospataki Református Levéltárban. Levéltári Szemle. 19 (1969). 2. sz. 290–326. ■ Kelemen Lajos: Széki gróf Teleki Pálné, Vay Kata családi följegyzései 1703–1723. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 170–171. ■ Kelemen Lajos: A kurucz Vay Ádám családi följegyzései. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 113–114. ■ Kelemen Lajos: A kuruc Vay Ádám utolsó levele. Pásztortűz 1923. IX/II. 19–22. ■ Szakály Orsolya: A vajai Vay család a 18. században, Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza és Tóth István György. Bp. 2002. (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 2. sz.). ■ Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Fol. Lat. 221. Martini Georgii Kovachich Senquiciensis manuscriptorum volumen LXX. ... complectens acta miscellanea diplomatica, historica, juridica, ex parte originalia vel autographa. (Tartalma, egyebek mellett: ff. 54–55. Pro memoria genealogiae familiae Vay.; ff. 59–65. Baronis Nicolai Vay acta et facta cum attestatis. Lat., Hung., Germ.; ff. 68–75. Francisci II. imperatoris et regis diploma, qua Ladislaus Vay in numerum Liberorum Baronum cooptatur. An. 1799.; f. 76–76v. Ladislai Vay dictio gratiarum actoria ad Comitatum Bihariensem. Hung.) ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 3100. Transsumptum authenticum processus familiae Vay contra Ibrányi, cum multis diplomatibus. 19. század eleje. Latin, magyar. 203 f. ■ Nyomtatott halotti beszéd: Emlékeztetés, Halandó sorsunkról, és e földön csak ideig tartó életünkről való –, az az, olly szomorú halotti tanitások, a mellyek élő nyelvel el-mondottanak néh. méltgs grof Vajai Vai Judith aszszony, néh. méltgos grof Tzegei Vass Daniel ur Isten-félő kegyes özvegye meg-hidegedett tetemei felett, és ... gyermekeinek költségekkel ki-is nyomtattattanak. (4-r. 54 lev.) Kolosváratt, 1772. A ref. coll. bet. A. M. [Tartalma:] Zádorházi Betes Jósef: A maga kegyességéért mind e világon, mind a más világon, jutalmat vett, áldott emlékezetű néh. Méltgs Vajai Vai Judit aszszonynak ... meg-hidegedett tetemeinek koporsóban való tétettetésére készíttetett prédikátzió. Szathmári Pap Ábrahám: Vallást tévő Isten szolgálójának, néh. méltgs Vajai Vai Judith aszszony ... utolsó tisztesség-tételére mondott halotti tanítás. Miklós Sámuel: Halotti oratio mellyben néhai gróf Vajai Vai Judith aszszonyt ... a vénség ékes koronájával leg-utoljára meg-tisztelte. ■

Vécsey br. vécsei br. Vécsey cs sárközújlaki lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ A Vécsey család sárközújlaki (Szatmár megyei) levéltárát (főleg XIII–XV. századi anyagát) ismerteti Fejérpataky László: A sárközujlaki bizottság jelentése. Századok 1889. Vándorgyűlés. 117–126. ■ A Vécsey család czimere, 1507. Turul 7 (1889). 143. ■

Venter Köblös Zoltán, A Venter családról. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 104–106. ■

Veres 1659. márcz. 28. Barcsai Ákos Veres Juditot, csíktaploczai özv. Geréb Istvánnét, a néhai férjétől örökölt javaiban megerősíti. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 130. ■

Veres de Dálnok (dálnoki Veres) dálnoki Veres és Lőrincz cs lt (1578–????), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/59. sz. fond. ■

Veres de Farnas (farnasi Veres) Jakó Zsigmond: A Farnasi Veres család. Az 1467. évi erdélyi lázadás kutatásához. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy és Pozsony Ferenc. Kolozsvár 1999. 211–231 (leszármazási táblázattal). ■

Veres de Nagyvárad (nagyváradi Veres) nagyváradi Veres család levéltárának lajstromából regesztákat (1486–1685) közöl Torma Károly: Kijegyzések három erdélyi család levéltár lajstromából, Történelmi Tár 1887, iedevág 718–719. ■ Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Vid 1635. jan. 8. Bálpataki János és Hegymeghi Anna, valamint Vid László és Passai Ilona lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30. ■

Vincze Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 103–112. ■

Vinczi 1663. jun. 23. Vinczi János, Bornemissza Anna étekfogója, Apafi Mihálytól Vinczén levő házhelyére kiváltságot kér. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 36. ■

Viski de Retteg (rettegi Viski) rettegi Viski család iratai, 1663–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár; 130 db, 1945-ben elpusztultak. Főleg erdélyi vonatkozásokat tartalmaztak.) Viski Zsigmond, A rettegi Viski család leszármazása, Zilah, 1898. ■

Vitéz de Magyarbikal (magyarbikali br. Vitéz) ■ Nyomtatott halotti beszéd: Dávidnak Jonathánon való siralma. Az-az: Néhai méltgs liber baro Magyar-Bikali Vitéz György ... meg-hidegedett tetemei felett, a temetési tisztességnek napján, elmondott prédikátziók és oratiok; mellyeket, a néhai idvezült urhoz igaz atyafiságát és barátságát akarván contestálni, maga költségével ki-nyomtattatott L. B. L. B. F. (4-r. 43 lev.) Kolosváratt, 1734. Nyomt. Szatmári P. Sándor által. M. [Tartalma:] Deáki Jósef. A jól hartzoló lelki vitéznek istene s igaz vallása mellett való állhatatos vitézkedéséért J. Kristustól adatott fejér követske és uj név. Mellyről ... Vitéz György ur felett ... tanítást tette. Tsepregi, Ferenc: T. Trophaeum dno Georgio lib. baroni Vitéz de M.-bikal, heroi bene meriti, et vere sui nominis, sacrum. Köpetzi János: Szomorú halotti prédikatio. Mellyet ... Vitéz györgy ... hideg tetemeinek földben való takarittatsának alkalmatosságával, 1733. eszt. tött. Verestói György: Halotti oratio. Mellyben ... Vitéz György ur ő nagyságának tisztességet tett, és, ki légyen az igaz szentelt vitéz, kibeszállette. ■

Vizaknai de Vizakna (vizaknai Vizaknai) Török Pál: A vizaknai Vizaknai család. (Középkori magyar nemes családok Erdélyben V). Magyar Családtörténeti Szemle. 8 (1942). 241–254. ■ Jakó Zsigmond: Vizakna hamisított okleveleiről. In: In honorem Gernot Nussbächer. Braşov 2004. 183–198. ■ Kis Bálint: A Vízaknai család. Turul 15 (1897). 19–28.