Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> A magyar családtörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

A magyar családtörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNETI IRODALOM VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Bevezetés a genealógiába

András Kubinyi, “A magyar genealógiai kutatás” [Hungarian genealogical research], Levéltári Közlemények 41 (1970): 213–221.

 

Imre Szentpétery, “Történelmi segédtudományok” [Auxiliary sciences to history], in A magyar történetírás új útjai [New paths of Hungarian historiography], ed. Bálint Hóman (Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1932).

 

Béla Bottló, Genealógia. Történeti segédtudományi alapismeretek. II. Levéltári szakmai továbbképzés, Felsőfok  5, Bp. 1963, 79−83.

 

András W. Kovács, “Studies of Hungarian Genealogical Research,” Colloquia. Journal of Central European History. „Babeş–Bolyai” University Cluj-Napoca and Institute of Central European Studies, vol. 10–11/1–2 (2003–2004): 240–249.

 

 

Genealógiával és heraldikával foglalkozó szaklapok

 

Turul

Turul, A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. Budapest, 1883–1950. – Turul, A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. Budapest, 1992– . Repertórium: Név- és tágymutató a Turul 1883–1892. évfolymaihoz, Samu Borovszki (ed.) (Budapest, 1893). Névmutató: Név- és tágymutató a Turul 1893–1936. évfolymaihoz, Antal Fekete Nagy (ed.) (Budapest, 1940).

 

Nagy Iván Családtörténeti Értesitő

Budapest, 1899–1901.

 

Genealógiai Füzetek

Kolozsvár, 1903–1914. Repertórium: Zoltán Köblös, A Genealógiai Füzetek 1-10. évfolyamának tartalommutatója (Kolozsvár, 1912).

 

Magyar Családtörténeti Szemle

Budapest, 1935–1944.

 

 

Címerek

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke [Repertory of the Library of the Hungarian National Museum], II, Címereslevelek [Letter patent of nobilities], ed. Antal Áldásy and Alfréd Czobor (Budapest: privately printed by József Áldásy, 1902–1942). 8 vols.

 

Magyar Czimeres Emlékek. Monumenta Hungariae Heraldica. Ed. László Fejérpataky and Antal Áldásy (Budapest: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1901–1926), 3 vols.

 

Éva Nyulászi–Straub, Öt évszázad címerei. Wappen aus fünf Jahrhunderten (Szekszárd: Balassi Kiadó, 1999).

 

Constantin Reichenauer v. Reichenau, Géza v. Csergheö und Oskar v. Bárczay, eds., J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, vol. IV/13, Der Adel von Siebenbürgen (Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe, 1898).

 

Géza v. Csergheö, Iván v. Nagy und Josef v. Csoma, eds., J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, vol. IV/12, Der Adel von Ungarn (Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe, 1893). 6 vols.

 

János Illéssy and Béla Pettkó, A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, előnév és honosság-adományozásoknak 1527–1867 [Libri Regi: Repertory of the nobility-, title-, blazon-, property name- and national status donations] (Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1895).

 

Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke [Libri regi. Register of noble and aristocratic titles, property names and blazons donated by Franz Joseph I and Charles IV between 1867 and 1918], ed. József Gerő (Budapest, 1940).

 

József Csoma, A magyar heraldika korszakai [Epochs of Hungarian heraldry] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1913).

 

Géza Entz and András Kovács, A kolozsvári Farkas utcai templom címerei [Blazons in the Farkas Street church] (Budapest: Balassi; Kolozsvár: Polis, 1995).

 

 

Nemesség- és címeradományozások jegyzéke

 

János Illéssy and Béla Pettkó, A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, előnév és honosság-adományozásoknak 1527–1867 [Libri Regi: Repertory of the nobility-, title-, blazon-, property name- and national status donations] (Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1895).

 

Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke [Libri regi. Register of noble and aristocratic titles, property names and blazons donated by Franz Joseph I and Charles IV between 1867 and 1918], ed. József Gerő (Budapest, 1940).

 

Magyar nemesség a középkorban

 

Pál Engel, Család és társadalom a középkorban, História 12 (1990). no. 2: 16–19.

 

Erik Fügedi, The Elefánthy: The Hungarian Nobleman and his Kindred, ed. Damir Karbić (Budapest: Central European University Press, 1998).

 

Erik Fügedi, Kings, Bishops, Nobles and Burghers in Medieval Hungary (London, Variorum Reprints, 1986).

 

Elemér Mályusz, Az erdélyi magyar társadalom a középkorban [The Hungarian society of Transylvania in the Middle Ages], Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, vol. 2 (Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1988).

 

Péter Banyó, “Birtoköröklés és leánynegyed. Kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezéséhez” [Property inheritance and filial quarter: an attempt to interprete a medieval legal institute], Aetas (Szeged), 2000, no. 3: 76–91.

 

József Holub, “A fiusításról” [On prefection], in Emlékkönyv Dr. Gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai müködésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján [Klebelsberg Kuno memorial volume in honor of his 50th birthday] (Budapest: Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Újságvállalata, 1925), 305–319.

 

Pál Engel, Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437) [Relations betwen royal power and the aristocracy in the age of Sigismund (1387–1437)] (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977).

 

Erik Fügedi, “Középkori rokonsági terminológiánk kérdéséhez” [The avus in the medieval conceptual framework of kinship in Hungary], Etnographia 91 (1980). 361-371.

 

Erik Fügedi, Ispánok, bárók, kiskirályok. A középkori magyar arisztokrácia fejlődése [Comites, barons, oligarchs: the development of the medieval Hungarian aristocracy], Nemzet és emlékezet (Budapest: Magvető, 1986).

 

Erik Fügedi, A 15. sz-i magyar arisztokrácia demográfiai viszonyai, Történeti Statisztikai Évkönyv 1963–1964 (Bp. 1965).

 

Erik Fügedi, A 15. századi magyar arisztokráciája mobilitása, Történeti Statisztikai Kötetek (Bp.1970).

 

Erik Fügedi, A köznemesi klán szolidaritása a 13–14. században, Századok, 117 (1984): 950–973.

 

György Bónis, Hűbériség és rendiség a közepkori magyar jogban. Kolozsvár, é.n.

 

Elemér Mályusz, A magyar köznemesség kialakulása, Századok 76 (1942): 272−305, 407−434.

 

Elemér Mályusz, A magyar társadalom a Hunyadiak korában, in: Mátyás király-emlékkönyv, vol. 1 (Bp. 1940), 309–419.

 

János Karácsonyi, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [Hungarian kindreds up to the mid-fourteenth century], 2nd ed. (Budapest: Nap Kiadó, 1995).

 

András Kubinyi, “Gondolatok »A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig« új kiadása alkalmából” [Reflections on the new edition of “The Hungarian kindreds up to the middle of the fourteenth century”], in János Karácsonyi, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [Hungarian kindreds up to the mid-fourteenth century], 2nd ed. (Budapest: Nap Kiadó, 1995), 1405–1420.

 

Erdély középkori történetére (1526 előttre) vonatkozó fontosabb oklevélközlések

 

Zsigmond Jakó, “A középkori okleveles források kutatása Erdélyben” [The research of medieval documentary sources in Transylvania], introduction to Zsigmond Jakó, ed., Codex diplomaticus Transsylvaniae: Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár: Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez, vol. 1 (1023–1300), vol. 2 (1301–1339), A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II, Forráskiadványok, vols. 26, 40 (Budapest: Akadémiai Kiadó, Magyar Országos Levéltár, 1997–2004), vol. 1, 28–29.

 

Imre Nagy and Gyula Tasnádi Nagy, eds., Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjou–kori okmánytár, Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria (Budapest: MTA Történelmi Bizottsága, 1878–1920), 7 vols.

 

Georgius Fejér, ed., Codex diplomaticvs Hungariae ecclesiasticvs ac civilis (Buda: Typogr. Regiae Universitatis Hungaricae, 1829–1844), tom. I–XI, 40 vols.

 

Zsigmond Jakó, ed., Codex diplomaticus Transsylvaniae: Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár: Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez, vol. 1 (1023–1300), vol. 2 (1301–1339), A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II, Forráskiadványok, vols. 26, 40 (Budapest: Akadémiai Kiadó, Magyar Országos Levéltár, 1997–2004).

 

Diplomatikai Fényképgyűjtemény [HungNatArch, Collection of pre-1526 charters, Photocopies], Diplomatikai Levéltár [HungNatArch, Collection of pre-1526 charters]. Catalog: György Rácz, ed., A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). Database of Archival Documents of Medieval Hungary [CD-ROM] (Budapest: Arcanum and Magyar Országos Levéltár, 2003).

 

Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduţiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Adrian Rusu, Susana Andea and Lidia Gross, eds., Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol. 10­–15 (Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România; Cluj: Editura Academiei Române, 1977–2007), 6 vols.

 

János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney, Andor Csizmdia, Pál Engel, Paul B. Harvey junior and Leslie S. Domonkos, eds., Decreta Regni Medievalis Hungariae, vol. 1. (1000–1301, Charles Schlacks junior Publisher: Bakersfield, California, 1989), vol. 2. (1301–1457, Charles Schlacks junior Publisher: Salt Lake City, 1992), vol. 3 (1458–1490, Charles Schlacks junior Publisher: Los Angeles, 1996).

 

Documente privind istoria Ro­mîniei, C, Transilvania, Veacul XIV [Charters referring to the history of Romania: Transylvania: fourteenth century] (Bucharest: Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1953–­1955), 4 vols.

 

Imre Nagy, Farkas Deák and Gyula Nagy, eds., Hazai oklevéltár 1234–1536 [Charters of the Homeland 1234–1536] (Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1879).

 

Imre Nagy, Iván Páur, Károly Ráth, Arnold Ipolyi (Stummer) and Dezső Véghely, eds., Codex diplomaticus patrius [Hungaricus], Hazai okmánytár (Győr–Budapest: MTA Történelmi Bizottsága, 1876–1891), 8 vols.

 

Zsigmond Jakó, ed., A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556) [The convent records from Kolozsmonostor (1289–1556)], A Magyar Országos Levéltár Kiadvá­nyai, II, Forráskiadványok, vol. 17 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990), 2 vols.

 

Károly Szabó, Lajos Szádeczky and Samu Barabás, eds., Székely oklevéltár [Diplomatarium of the Székely] (Kolozsvár: Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizottsága and A Székely Történelmi Pályadíj-alapra Felügyelő bizottág; Budapest: MTA, 1872–1934), 8 vols.

 

Samu Barabás, ed., Codex diplomaticus sacri Ro­mani imperii comitum familiae Teleki de Szék. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára (Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1895), 2 vols.

 

Zsig­mond Jakó and Antal Valentiny, eds., A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára [The archive of the Thoroczkay family of Torockószentgyörgy], Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, vol. 1 (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1944).

 

Franz Zimmermann, Carl Werner and Gustav Gündisch, eds., Urkunden­buch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen (Hermannstadt: Ausschuss des Vereins für siebenbürgische Landeskunde; Bucharest: Verlag der Akademie der Sozialistischen Republik, 1892–1991), 7 vols.

 

Zsigmondkori Oklevéltár [Cartulary from the time of Sigismund], vol. I–II/1–2 (1387–1410), ed. Elemér Mályusz (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1951–1958); vol. III–VII (1411–1420), eds. Elemér Mályusz and Iván Borsa, VIII–IX (1421–1422), eds. Iván Borsa and Norbert C. Tóth, Magyar Országos Levéltár kiadványai II, Forráskiadványok, vols. 1, 3–4, 22, 25, 27, 32, 37 (Budapest: Akadémiai Kiadó, Magyar Országos Levéltár, 1993–2004).

 

Elemér Varjú and Béla Ivá­nyi, eds., Oklevéltár a Tomaj nem­zetségbeli losonczi Bánffy család tör­ténetéhez [Cartulary on the history of the Bánffy family of Losoncz de genere Tomaj], vol. 1 (Budapest: Hornyánszky Viktor, 1908).

 

Erdély történetére vonatkozó iratkiadások, krónikák, naplók

I[oachim] Crăciun and A[urora] Ilieş, Repertoriul manuscriselor de cronici interne privind istoria Romîniei. Sec. XVI–XVIII [Repertory of internal chronicles in manuscript concerning the history of Romania: from the sixteenth to the eighteenth century] (Bucharest: Editura Academiei R. P. R., 1963)

 

16−18. század

Albert Berger, Ernst Wagner, Ioan Dordea, Ioan Drăgan and Konrad G. Gündisch eds., Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen, Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, vol. XI/1–3 (Cologne and Vienna: Böhlau, 1986–1995).

 

Wolfgangus Bethlen, Historia de rebus Transsylvanicis, ed. Josephus Benkő (Cibinium: Martin Hochmeister, 1782–1789), 6 vols.

 

Mihály Balázs, Ádám Fricsy, László Lukács and István Monok, eds., Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók [Jesuit missions in Transylvania and on the territories under Ottoman occupation], vol. I/1–2, Adattár XVIXVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, vol. 26/1–2 (1609–1625) (Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1990), 2 vols.

 

Mihály Balázs, Tamás Kruppa, István Dávid Lázár and László Lukács, eds., Jezsuita okmánytár. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601–1606 [Cartulary of the Society of Jesus. Documents concerning Transylvania and Hungary 1601–1606], vols. I/1–2, Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, vol. 34 (Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1995).

 

Czegei Wass György és Wass Lászó Naplói 16591739 [Diaries of György and László Wass of Cege], Monumenta Hungariae Historica Scriptores, vol. 35, Magyar történelmi évkönyvek és naplók, vol. 3, ed. Gyula Nagy (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-hivatala, 1896).

 

György Rettegi, Emlékezetre méltó dolgok 17181784 [Memorable events 1718–1784], ed. Zsigmond Jakó (Bucharest: Kriterion, 1970).

 

Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata. XVII. század eleje [Contemporary records in Hungarian on the history of Transylvania: The manuscript of the historian István Szamosközy: Beginning of the seventeenth century], A magyar nyelvtörténet forrásai, vol. 2 (Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1991).

 

Endre Veress, ed., Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597–1607) [Correspondence and documents of General Basta (1597–1607)], Monumenta Hungariae Historica: Diplomataria, vols. 34, 37 (Budapest: MTA Könyvkiadó hivatala, 19091913), 2 vols.

 

Andrei Veress, ed., Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti [Documents referring to the history of Transylvania, Moldavia and Wallachia] (Bucharest: Cartea Românească, Monitorul Oficial, Imprimeria Naţională, 1929–1939), 11 vols.

 

Georg Kraus, Erdélyi krónika [Transylvanian chronicle], ed. and transl. Sándor Vogel (Budapest: Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, 1994).

 

István Wesselényi, Sanyarú világ. Napló, 1703–1708 [The bitterness of the world: Diary 1703–1708], eds. András Magyari and Lajos Demény (Bucharest: Kriterion, 1983). 2 vols.

 

Zoltán Ferenczi, “Cserei Mihály följegyzései” [The notes of Mihály Cserei], Történelmi Tár 1893.

 

19. század

Béla Pálmány, ed., Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja [The Diet of 1848–1849: Historical almanac] (Budapest: Argumentum, 2002).

 

Albert Sturm, ed., Új Országgyülési Almanach 18871892. Rövid életrajzi adatok a Főrendiház és Képviselőház tagjairól [New annual of Parliament: Short biographical data of the members of the Upper House and the House of Representatives for the years 18871892] (Budapest: privately printed [1888]).

 

Albert Sturm, ed., Országgyülési Almanach 1892–1897. Rövid életrajzi adatok a Főrendiház és Képviselőház tagjairól [Annual of Parliament for the years 1892–1897. Short biographical data of the members of the Upper House and the House of Representatives] (Budapest: privately printed, 1892).

 

Albert Sturm, ed., Országgyülési Almanach 1897–1901. Rövid életrajzi adatok a Főrendiház és Képviselőház tagjairól [Annual of Parliament for the years 1892–1897: Short biographical data on the members of the Upper House and the House of Representatives] (Budapest: Budapesti Tudósító, 1897).

 

Albert Sturm, ed., Országgyülési Almanach 19011906. Rövid életrajzi adatok a Főrendiház és Képviselőház tagjairól [Annual of Parliament: Short biographical data of the members of the Upper House and the House of Representatives for the years 19011906] (Budapest: Budapesti Tudósító, 1901).

 

Henrik Fabro and József Újlaki, eds., Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1905–1910. Rövid életrajzok az Országgyűlés tagjairól [Sturm’s Annual of Parliament for the years 1905–1910: Short biographies of the members of Parliament] (Budapest: Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, 1905).

 

Albert Sturm, ed., Országgyűlési Almanach 1897–1901. Rövid életrajzi adatok a Főrendiház és Képviselőház tagjairól [Annual of Parliament: Short biographical data of the members of the Upper House and the House of Representatives for the years 1897–1901] (Budapest: Budapesti Tudósító, 1897).

 

József Ruszoly, Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 18611868 [Election of representatives for the Diet in Hungary between 1861 and 1868], Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Acta Juridica et Politica, Tom. LVI, Fasc. 2 (Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1999).

 

Ernő Lakatos, A magyar politikai vezetőréteg 1848–1918 [The Hungarian political élite between 1848 and 1918] (Budapest: privately printed, 1942).

 

Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania/Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C, Transilvania [Documents regarding the Revolution of 1848 in Transylvania] (Bucharest: Editura Academiei, 1977–1988), 4 vols.

 

 

Erdélyi nemesség általában

János Karácsonyi, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [Hungarian kindreds up to the mid-fourteenth century], 2nd ed. (Budapest: Nap Kiadó, 1995).

 

Elemér Mályusz, Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 2. Bp. 1988.

 

Jenő Szűcs, Az 1267. évi dekrétum és háttere. Szempontok a köznemesség kialakulásához. Mályusz Elemér-Emlékkönyv. Bp., 341- 394.

 

Erdélyi és magyarországi nemesek egyetemjárása és iskolai névtárak

Miklós Szabó and Sándor Tonk, Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700 [University attendance of Transylvanian students in the early modern age: 1521–1700], Fontes rerum Scholasticarum, vol. 4 (Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1992).

 

László Szögi, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789–1919. Ungarländische Studenten an den Universitäten und Hochschulen 1789–1919, Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, vol. 5 (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2001).

 

Endre Veress, ed., Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium, vol. 1, Padua 1264–1864. A paduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai (1264–1864), Fontes Rerum Hungaricarum. Magyar Történelmi Források, vol. 1 (Kolozsvár–Budapest: Stephaneum, 1915).

 

Endre Veress, ed., Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium. Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864, Monumenta Hungariae Italica, Olaszországi magyar emlékek, vol. 3 (Budapest: MTA, 1941).

 

László Szögi, ed., Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789–1919 [Hungarian students at Swiss and Dutch universities: 1789–1919], Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3 (Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára, 2000).

 

István Török, A kolozsvári ev. ref. collegium története [History of the Calvinist College of Kolozsvár] (Kolozsvár: Steif Jenő és Társa Könyvnyomó Intézete, 1905), 3 vols.

 

Júlia Varga, A kolozsvári Líceum hallgatósága 1784–1848 [Students of the Lyceum in Kolozsvár: 1784–1848], Felsőoktatástörténeti kiadványok, Új sorozat, vol. 1 (Budapest: MTA Egyetemtörténeti Albizottsága, Eötvös Lóránd Tudománygyetem Levéltára, 2000).

 

Árpád Hellebrandt, “Az Olmüczben tanúlt magyarok 1590–1664” [Hungarians pursuing their studies in Olmütz between 1590 and 1664], Történelmi Tár 1888.

 

Miklós Szabó and László Szögi, Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701–1849 [Transylvanian peregrinators: Transylvanian students at European universities] (Marosvásárhely: Mentor, 1998).

 

 

Több családot bemutató genealógiai munkák

 

Középkor (1526 előtt)

Pál Engel, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia [Medieval Hungarian reference book: The secular archontology of Hungary; Medieval Hungarian genealogy] (Budapest: Arcanum and MTA Történettudományi Intézete, 2001) [CD-ROM].

 

János Karácsonyi, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [Hungarian kindreds up to the mid-fourteenth century], 2nd ed. (Budapest: Nap Kiadó, 1995).

 

Mór Wertner, “Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontológiához” [Contributions to the Hungarian secular archontology of the fourteenth century], Történelmi Tár, n. s., 8 (1907).

 

 

18−20. század

János József Gudenus, A magyar főnemesség XX. századi genealógiája [The twentieth-century genealogy of the Hungarian aristocracy] (Budapest: Natura, Tellér KFT, Heraldika Kiadó, 1990–1999), 5 vols.

 

Kálmán Hellebronth, A magyar testőrség névkönyve 1760–1918 [Register of the Hungarian Noble Bodyguard: 1760–1918] (Budapest: Stádium Sajtóvállalat, 1940).

 

Béla Kempelen, Magyar nemesi családok [Hungarian noble families] (Budapest: Grill Károly könyvkiadóvállalata, 19111932), 11 vols. and suppl.

 

László Fejérpataki, ed., Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Első rész. Főrangú családok (főrendiházi örökös tagsági joggal bíró főrangú családok) [Hungarian genealogical handbook, Part 1: Aristocratic families] (Budapest: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1888).

 

Gyula Schönherr, ed., Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Második rész. Nemes Családok. [Hungarian genealogical handbook, Part 1: Aristocratic families] (Budapest: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1905).

 

Főnemesi életmód a 20. század elején

Gabriella Kornis, Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a 20. században [Ancestors and descendants: Transylvanian aristocrats in the twentieth century] (Budapest: Unikornis, 2002).

 

Gyöngy Kovács Kiss, ed., Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről [Still pictures and motion pictures: Sketches of the Transylvanian aristocracy] (Kolozsvár: Korunk [2004]).

 

Több századra kiterjeszkedő általános családtörténeti munkák

Ladislaus Mikola Liber-Baro de Szamosfalva, Historia Genealogico Transilvanica (no publishing place, 1731). See also Farkas Deák: “Mikola genealógiája az erdélyi családokról” [The genealogy by Mikola on the Transylvanian families], Turul 5 (1887): 68–70.

 

Iván Nagy, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal [Families of Hungary presented with coats of arms and genealogical tables] (Pest: Beimel J. és Kozma Vazul and Ráth Mór, 1865; suppl. Pest: Ráth Mór, 1868; repr. 1988), 12 vols.

 

László Kővári, Erdély nevezetesebb családai [Distinguished families of Transylvania] (Kolozsvár: Barráné és Stein bizománya, 1854).

 

Szabolcs Vajay, A Johannita rend lovagjai 1854–1987 [The knights of the Order of St. John] (Budapest: privately printed, 1987).

 

Béla Pálmány, A magyarországi nemesség társadalmi tagolódása [Social stratification of Hungarian nobility], in Mágnások, birtokosok, címerlevelesek [Magnates, landowners, letters patent of nobility], Rendi társadalom – polgári társadalom vol. 9, ed. Imre Ódor, Béla Pálmány and Péter Takács (Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1997).

 

Gyöngy Kovács Kiss, ed., Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről [Still pictures and motion pictures: Sketches of the Transylvanian aristocracy] (Kolozsvár: Korunk [2004]).

 

Kéziratos családtörténeti gyűjtések

Sándor Mike, Collectio Genealogicae Nobilitatis Transilvanicae, vol. A/1–2 (Transylvanian National Museum Archives, now in Romanian Academy Library, Department of Cluj, Mike Sándor collection, mss. MS 23/1–2);

 

Mike, Származások Gyűjteménye, vol. B/1–2 (Transylvanian National Museum Archives, now in Romanian Academy Library, Department of Cluj, Mike Sándor collection, mss. MS 24/1–2), later, both volumes were annexed indexes of names;

 

Mike, Erdélyi nemzetségek, vol. I–X (Transylvanian National Museum Archives, now in Romanian Academy Library, Department of Cluj, Mike Sándor collection, mss. 22/1–10);

 

Kemény, Laterculi genealogici ad stemmatographiam Transsilvanicae deserventes, vol. I–XVI (Transylvanian National Museum Archives, now in Romanian Academy Library, Cluj Branch, Kemény József collection, mss. KJ 461/1–16);

 

Kemény, Repertorium nobilitatis Transsilvanicae, vol. I–XV (Transylvanian National Museum Archives, now in Romanian Academy Library, Department of Cluj, Kemény József collection, mss. KJ 421/1–15); Kemény, Transsilvania possessionaria, vol. I–XV (Romanian Academy Library, Department of  Cluj, Kemény József collection, mss. KJ 419/1–15).

 

Családnévkutatás

Iván Borsa, A nemesi előnév, Névtudományi Értekezések, 5, 1981, 42−44.

 

Katalin Fehértói, A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek [Hungarian distinguishing names in the fourteenth century], Nyelvtudományi Értekezések, vol. 68 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969).

 

Miklós Kázmér, Régi magyar családnevek szótára. XIVXVII. sz. [Dictionary of old Hungarian family names: from the fourteenth to the seventeenthcentury] (Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993).

 

Lakodalmas versek

 

Imre Sándor, “Lakodalmas versek” [Wedding-poems], Genealógiai Füzetek 5 (1907).

 

Nemesi életmód

17–18. század

Péter Apor, Metamorphosis Transylvaniae, ed. László Kócziány and Réka Lőrinczi (Bucharest: Kriterion, 1978).

 

Mihály Cserei, Erdély históriája [History of Transylvania], ed. Imre Bánkúti (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1983).

 

Czegei Wass György és Wass Lászó Naplói 16591739 [Diaries of György and László Wass of Cege], Monumenta Hungariae Historica Scriptores, vol. 35, Magyar történelmi évkönyvek és naplók, vol. 3, ed. Gyula Nagy (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-hivatala, 1896).

 

György Rettegi, Emlékezetre méltó dolgok 17181784 [Memorable events 1718–1784], ed. Zsigmond Jakó (Bucharest: Kriterion, 1970).

 

Béla Radvánszky, Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században [Hungarian family life and household in the sixteenth and seventeenth centuries] (Budapest: Helikon, 1984, 2nd ed.).

 

“Memoriale egy ismeretlen följegyzőtől a Magyarországon és Erdélyben elhalt fő- és köznemesekről” [Memoriale of aristocrats and lesser nobles deceased in Hungary and in Transylvania, noted by an unknown author], Ádámos, 4 Jan. 1639, Genealógiai Füzetek 5 (1907).

 

Katalin Péter, “A gyermekek első tíz esztendeje” [The first ten years of children], in Gyermek a koraújkori Magyarországon [Children in the Hungary of the early Modern Age], ed. Katalin Péter, Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, vol. 19 (Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1996).

 

Ádám Dankanits, A hagyományos világ alkonya Erdélyben [The decline of the traditional world in Transylvania], Nemzet és emlékezet (Budapest: Magvető, 1983).

 

József Benkő, Transsilvania specialis. Erdély földje és népe [Transsilvania specialis. Land and inhabitants of Transylvania], ed. György Szabó (Bucharest: Kriterion [1999]) 2 vols.

 

19. század

János V. András, Elek Csetri and Ambrus Miskolczy, eds., Gyulay Lajos naplói (1848–1849) [Diaries of Lajos Gyulay (1848–1849)], Transylvanica Varietas (Budapest: ELTE Román filológiai tanszék and Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2003), 2 vols.

 

Lajos Gyulay, Napló (1820–1848) [Diary (1820–1848)], ed. Elek Csetri (Kolozsvár: Kriterion, 2005).

 

Elemér Jancsó, ed., Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság iratai [Documents of the Hungarian Language Society of Transylvania] (Bucharest: Akadémiai Könyvkiadó, 1955).

 

John Paget, Hungary and Transylvania; with Remarks on their Condition, Social, Political and Economical (London: John Murray, 1839), 2 vols.

 

John Paget, Magyarország és Erdély [Hungary and Transylvania] (Budapest: Helikon, 1987), ed. Sándor Maller and Zsuzsa Rakovszky.

 

Sándor Újfalvi, Emlékiratok [Memoirs], eds. Samu Bemkő and Aranka Ugrin (Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó, 1990).

 

20. század

Gyöngy Kovács Kiss, ed., Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről [Still pictures and motion pictures: Sketches of the Transylvanian aristocracy] (Kolozsvár: Korunk [2004]).

 

Épített örökség (kastélyok, udvarházak)

 

Jolán Balogh, Kolozsvári kőfaragó műhelyek. XVI. század [Stone-dresser manufactories in Kolozsvár in the sixteenth century] (Budapest: MTA Művészettörténeti kutató csoport, 1985).

 

Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok [Renaissance and Baroque in Transylvania: Studies in art history] (Bucharest: Kriterion, 1970).

 

Lajos Kelemen, Művészettörténeti tanulmányok [Studies in art history], introductory study by Attila Szabó T., ed. Margit B. Nagy (Bucharest: Kriterion, 1977–1982), 2 vols.

 

Géza Entz, “Középkori udvarházak Erdélyben” [Medieval country seats in Transylvania], Korunk, 3rd ser., 3, no. 4 (1992).

 

Géza Entz, Erdély építészete a 1416. században [Transylvanian architecture from the fourteenth to the sixteenthcentury] (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996).

 

Gyula Forster, ed., Magyarország műemlékei [Monuments of Hungary], vol. 2, A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma [Topographical catalogue and bibliography of the monuments], comp. Péter Gerecze (Budapest: Hornyánszky Viktor, 1906).

 

Dániel Lőwy, János Demeter V. and Lajos Asztalos, Kőbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, feliratok, címerek [Memorial tablets, inscriptions, coats of arms] (Kolozsvár: Nis kiadó, 1996).

 

Archontológiák, tiszti címtárak

 

Pál Engel, Magyarország világi archontológiája 13011457 [The secular archontology of Hungary], História Könyvtár, Kronológiák, adattárak, vol. 5 (Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1996), 2 vols.

 

Miklós Lázár, “Erdély főispánjai (15401711)” [Comites of Transylvania (1540–1711)], Századok 21 (1887) and 22 (1888), passim.

 

Zsolt Trócsányi, Erdély központi kormányzata 1540–1690 [Central government of Transylvania 1540–1690], A Magyar Országos Levéltár kiadványai III, Hatóság- és hivataltörténet, vol. 6 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980).

 

Zsolt Trócsányi, Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740 [Habsburg politics and government in Transylvania], A Magyar Országos Levéltár kiadványai III, Hatóság- és hivataltörténet, vol. 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988).

 

Calendarium novum et vetus in usum m. principatus Transylvaniae pro a. 1821–1847 (Claudiopolis: Martin Hochmeister, 1821–1847) [Registers of the government personal].

 

Magyarország tiszti czím- és névtára [Nomenclature of the names and ranks of Hungarian functionaries] (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1873–1944), 51 vols.

 

Keresztény Magyar Közéleti Almanach [Christian Hungarian Almanac], vol. 3, Erdély [Transylvania] (Budapest: Athenaeum [n.d.]).

 

Zoltán Fallenbüchl, Magyarország főispánjai 1526–1848. Die Obergespane Ungarns 1526–1848 (Budapest: Argumentum, 1994).

 

Kämmerer-Almanach. Historischer Rückblick auf die Entwicklung der Kämmerer-Würde. Zusammenstellung der kaiserlichen Kammerherren seit Carl V. bis zur Gegenwart. Die Geschichte der Landeserbkämmerer. Im Anhange die lebenden k. u. k. Kämmerer mit ihren Titel, Würden etc. und Domicil (Vienna: Verlag des Kämmerer-Almanach, 1903).

 

 

Nyomtatott történeti földrajzok, helységnévtárak, térképek

 

Dezső Csánki, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában [Historical geography of Hungary in the Hunyadi age] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890–1913; repr. 1985), 4 vols.

 

Pál Engel, Magyarország a középkor végén [The Hungarian Kingdom at the end of the Middle Ages] [CD-ROM] (Budapest: Térinfo Bt. and MTA Történettudományi Intézet, 2001).

 

Lajos Kiss, Földrajzi nevek etimológiai szótára [Etymological dictionary of geographical names] (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988), 4th ed., 2 vols.

 

György Györffy, Az Árpád-­kori Magyarország történeti földrajza [Historical geography of Hungary in the Árpád age] (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987–1998), 4 vols.

 

István Kniezsa, Kelet-Magyarország helynevei [Geographical names of Eastern Hungary], 2nd ed., with an introductory study by Lajos Kiss (Budapest: Lucidus, 2001).

 

András Mező, Patrocíniumok a középkori Magyarországon [Patron saints in medieval Hungary], METEM Könyvek no. 40 (Budapest: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2003).

 

Emma Iczkovits, Az erdélyi Fehér megye a középkorban [Fehér County in the Middle Ages], Település- és népiségtörténeti értekezések, vol. 2 (Budapest: Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet, 1939).

 

Családi arcképek

 

Enikő Buzási, ed., Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása [Galleries of ancestors, family portraits from the Hungarian Historical Art-Gallery. The exposition of the Hungarian National Museum and the Huangarian National Gallery] (Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 1988).

 

Áron Petneki, Az ősgaléria” [The gallery of ancestors], História 5, nr. 2 (1983): 20–21.

 

Gizella Cennerné Wilhelmb, “A Widemann-metszetek után festett sorozatok” [The portrait series painted after the Widemann-etchings], in Főúri ősgalériák, 58, 71, and Gizella Cennerné Wilhelmb, “Widemann-metszetek után készült olajportrék” [Portraits in oil made after the Widemann etchings], Folia Archaeologica 8 (1956).

 

 

Életrajzi adattárak, írói lexikonok

 

Péter Bod, Magyar Athenas [Hungarian Athenas], ed. István Torda (Budapest: Magvető Kiadó, 1982).

 

József Szinnyei, Magyar írók élete és munkái [Life and works of Hungarian writers] (Budapest: Hornyánszky Viktor, 1891–1914), 14 vols.

 

Pál Gulyás, Magyar írók élete és munkái [The life and works of Hungarian writers], New series, ed. János Viczián (Budapest: Argumentum, MTA Könyvtára, 1990−).

 

Magyar Életrajzi Lexikon [Hungarian Biographical Lexicon], ed.-in-chief Ágnes Kenyeres, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982) 2 vols.

 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon [Dictionary of Hungarian literature in Romania] [Bucharest: Kriterion, 1981−], 4 vols.

 

Erdélyi országgyűlések résztvevői

 

Tabella indigitans quartiria pro comitiis inclytorum statuum & ordinum, inclyti M. Transsylvaniae Principatus in L. R. Civit. Claudiopolim pro die 21ma Decembris Anno 1790 indictis et celebrandis consignata (Claudiopolis: Hochmeister, 1790).

 

Az Erdélyi Nagyfejedelemség szabad királyi Kolozsvár várossába 1865-ik év November 19-dik napjára országgyűlésre összehivott tek. nemes rendeinek névsora és szállásainak kimutatása [The list of names and accommodations of the noble estates invited to the Diet held in the privileged town of Kolozsvár, Grand Duchy of Transylvania, on 19 November 1865] (Kolozsvár: Róm. Kath. Lyceumi nyomda, 1865).

 

Az Erdélyi Nagyfejedelemség szabad királyi Kolozsvár várossába 1865-ik év November 19-dik napjára országgyűlésre összehivott tek. nemes rendeinek névsora és szállásainak kimutatása [The list of names and accommodations of the noble estates invited to the Diet held in the privileged town of Kolozsvár, Grand Duchy of Transylvania, on 19 November 1865] (Kolozsvár: Róm. Kath. Líceumi Nyomda, 1865).

 

Halotti beszédek

 

Zoltán Köblös, “Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában” [Funeral sermons in the Transylvanian National Museum and in the Library of the Calvinist college of Kolozsvár], Genealógiai Füzetek. Családtörténeti folyóirat czímerekkel és leszármazási táblákkal 2 (1904); 3 (1905), passim.

 

Zoltán Köblös, “Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában” [Funeral sermons in the Transylvanian National Museum and in the Library of the Calvinist college of Kolozsvár] (Kolozsvár: Gámán János örököseinek könyvnyomdája, 1905).

 

Erdélyi történelmi családok birtokai

 

Zsigmond Jakó, Adatok a dézsma fejedelemségkori adminisztrációjához [Data referring to the administration of the tithe during the time of the Principality], Erdélyi történelmi adatok V.2 (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1945).

 

Source: Josef Ritter v. Grimm, Das Urbarialwesen in Siebenbürgen (Vienna: M. Förster, 1863).

 

Károly Baross, Magyarország földbirtokosai [Landowners of Hungary] (Budapest: Hungária könyvny., Singer és Wolfner, 1893).

 

A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája [Agricultural statistics of the lands of the Holy Hungarian Crown], vol. 2, Gazdacímtár [Register of the landowners] (Budapest: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1897).

 

József Venczel, “Az erdélyi román földbirtokreform” [The Romanian land reform in Transylvania], in Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1940–1941 [Annual of the Transylvanian Scientific Research Institute 1940–1941] (Kolozsvár: Erdélyi Tudományos Intézet, 1942), 309–465.