Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES -> Importanța proiectului/The importance and the relevance of the scientific content

Importanța proiectului/The importance and the relevance of the scientific content

STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI ELITE DIN ȚARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII
 
Proiect finanțat de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Invățământul Superior (CNCSIS)
 
Cercetările de bază nu pot fi efectuate fără cunoașterea exhaustivă a izvoarelor istorice. Din acest punct de vedere situația cercetărilor locale (precum, de altfel, starea intregii cercetări istorice) nu este chiar optimă. Exploatarea sistematică a arhivelor înaintează foarte lent, în mod inegal: pe când cele câteva sute de izvoare privind istoria Transilvaniei din secolul al XIII-lea au fost deja publicate în repetate rânduri, iar in curând vom avea la dispoziție corpusul integral al celor din veacul al XIV-lea (Documenta Romaniae Historica, seria C; Codex Diplomaticus Transsylvaniae), din zecile de mii de documente, care ar pune in lumină realitățile secolelor XV-XVII, puține sunt accesibile în ediții, și chiar și acestea se referă îndeosebi la istoria politică și militară, sau a diplomației și administrației. De aceea primul pas de făcut în realizarea obiectivului general al proiectului nostru trebuie să fie publicarea documentelor. (Această teză este ilustrată și de cazul puținelor excepții: sintezele care vizau anumite microregiuni românești, cum ar fi cercetările efectuate de către Radu Popa asupra Maramureșului sau Țării Hațegului, s-au făcut pe baza unor colectii speciale de documente).
 
Izvoarele care stau la baza cercetărilor istoriei unei regiuni sau localități, se găsesc îndeosebi in arhivele familiilor nobiliare, drept pentru care Societatea Muzeului Ardelean susține de mult timp publicarea sistematică a materialului acestora. În urma dezideratelor sale apăruseră volumele conținând în regeste documentele medievale din arhiva familiilor Thorotzkay și Wass (împreună cu prezentarea arhivei).
 
În privința regiunii direct vizate am optat pentru Țara Silvaniei (Sălajul), zonă de trecere (nu numai in sens geografic, ci și instituțional, social, juridic, etc.) între Ardealul propriu-zis și Câmpia Tisei, un spațiu multietnic și multiconfesional de tradiție, cu moștenire culturală bogată: un câmp de cercetare promițător in privința rezultatelor, care insă a fost destul de neglijat de către istorici. Cel mai însemnat material arhivistic coerent pentru acest proiect se găsește in arhivele familiei Wesselényi, care avea posesiuni mai ales în zona nord-estică a Sălajului (Hodod, Jibou). Familia, de origine din teritoriul Slovaciei de astăzi, și-a început cariera politică în secolul al XVI-lea, pătrunzând in elita Transilvaniei prin caștigarea titlului de baron, membrii săi ajungând chiar până la funcția de palatin al regatului maghiar, sau printre conducătorii generației pașoptiste.
 
Arhiva lor, una din cele mai însemnate ale nobilimii ardelene (alături de cele ale familiilor Bánffy, Wass, Kemény, Suky, Bethlen, Kornis, etc.), a fost repartizată în trecut in localitățile Budapesta, Jibou, Cluj Napoca, Drag și Hodod, acum insă – cu excepția celei dintâi – intregul material arhivistic este păstrat la filiala clujeană a Arhivelor Naționale și la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca. In pofida apariției târzii a familiei pe aceste meleaguri, arhiva are și un bogat material medieval, datorită preluării documentelor familiilor stinse din zonă (cum ar fi cea a familiei Jakcs de Coșeiu). Cea mai veche diplomă a fondului datează din 1263, iar până în 1526 s-au păstrat aici circa 450 de documente. Luând doar arhiva parțială din Jibou, volumul materialului arhivistic poate fi estimat la circa 20.000 de documente. Datorită importanței sale arhiva Wesselényi a fost valorificată parțial de câțiva cercetători (Adrian Andrei Rusu, Szabó T. Attila). În ciuda acestor eforturi, fondul a rămas practic necunoscut pentru cercetarea istorică, fapt pentru care culegerea, editarea și prelucrarea unor astfel de surse ar fi de mare folos nu doar cercetării istorice în ansamblu, cât și încurajării studierii fenomenelor regionale și locale.

* * *

INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES

Research cannot be done without exhaustive knowledge of the sources. From this point of view, the situation of local history research (and, as a matter of fact, that of the entire historical research) is not quite the optimal. The systematic processing of archival material advances very slowly and unevenly: while the several hundred sources concerning the 13th century history of Transylvania have already been published and re-published and the complete edition of the 14th century material (Documenta Romaniae Historica, seria C; Codex Diplomaticus Transsylvanicus) will soon be at our disposal, from those tens of thousands of documents which could throw light upon the realities of the 15th-17th centuries few are available in print, and even these refer mostly to  political and military history or to diplomatics and administration. Considering all this, the first step that has to be made in order to achieve the main goal of our project must be the publication of documents. (The rare exceptions, the comprehensive works treating certain Romanian microregions, for example, the researches carried out by Radu Popa on Maramures or on the Hateg region, have been produced on the basis of special collections of documents.) 

The sources constituting the basis of the history of a region or that of a settlement can be found first of all in the archives of noble families, exactly why the Transylvanian Museum Society has been carrying on for a long time the systematic publishing of this material. As a result, the volumes containing the excerpts of the medieval documents from the Thorotzkay and Wass family archives appeared (together with the professional presentation of the archives). 

As regards the specific region of our research, we opted for the Țara Silvaniei (Sălajul), a transit area (not only in a geographical but also in institutional, social, juridic etc. meaning) between Transylvania and the Campia Tisei, by tradition a multiethnic and multiconfessional space with a very rich cultural heritage: a promising territory as regards the results, which has been, however, rather neglected by historical research. The most significant coherent archival material for this project can be found in the archives of the Wesselenyi family, which had estates mostly in the North-Eastern part of the Salaj region (Hodod, Jibou). The family, originating from the territory of the present-day Slovakia, started their political career in the 16th century, and entered the Transylvanian elite after being granted the title of a baron. The members of the family attained the highest offices, one of them became even palatine of the Hungarian Kingdom, and they were present also among the leaders of the 1848 revolutionary gereration.  

The material of the Wesselényi family archives, one of the most significants of the Transylvanian nobility (along with those of the Bánffy, Wass, Kemény, Suky, Bethlen, Kornis etc. families), had been deposited in Budapest, Jibou, Cluj-Napoca, Drag and Hodod, now, however, - with the exception of the first - all parts of it can be found in the Cluj County Branch of the National Archives of Romania and in the Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca.

In spite of the family s late arrival into our regions the archive contains a rich medieval collection as well, due to the fact that it took over the documents of several extinct neighbouring families (like those of the Jakcs de Coșeiu family). The oldest diploma of the archive dates back to 1263, and about 450 documents have been preserved from the period up to 1526. Taking into consideration only the part of the material that was deposited in Jibou, the volume of the archival material has been estimated to about 20,000 documents. Aware of its importance, several researchers (Adrian Andrei Rusu, Attila Szabó T.) have already made use of the archive of the Wesselenyi family, nevertheless, most of the data preserved in these documents have remained unknown to historians. 

Consequently, the collection, procession and edition of this material would be of great use both to general historical research and to the promotion of the regional and local research.